Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0040-C0001
Номер на проект: 58231-С008
Наименование: Подготовка на инвестиционен проект да Регионално депо – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци
Бенефициент: Община Разлог
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 31.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Разлог
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряването на състоянието на околната среда в общините Разлог, Банско, Белица, Якоруда чрез развитие на екологичната инфраструктура за интегрирано управление, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците Проекта ще доведе до подготовка на качествен интегриран инвестиционен проект за Регионално депо Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъци, с който Община Разлог да кандидатства за финансиране на инфраструктурен проект по Приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.
Дейности: Пред-проектни инвестиционни проучвания и изготвяне на идейни проекти - Геодезическо заснемане С тази дейност ще се изготви заснемане на предлаганите 3 / три / площадки- основна и две алтернативна и привързването им към основната геодезическа мрежа на страната с абсолютни координати на всяка характерна точка. На снимката е необходимо да се покажат всички налични характерни особености на терена, постройки, налични водни обекти, въздушни и подземни комуникации и др. Полезна за проекта информация.
Пред-проектни инвестиционни проучвания и изготвяне на идейни проекти-Геоложко и хидрогеоложко проучване Дейността е описана подробно в Техническа спецификация № 1 за Проектантски работи.
Пред-проектни инвестиционни проучвания и изготвяне на идейни проекти-Проектантски разработки Дейността обхваща проучване и проектиране във фаза ППП в два варианта и елементи на Идеен проект за избрания вариант, базирана на първоначалните данни от геодезическото заснемане, геоложките и хидрогеоложките проучвания, както и финансов – икономически анализ от ППП и обхваща: - проектиране на депо с приемна зона, зона на клетки за депониране, технически инсталации за инфилтрат и сметищен газ, инфраструктура - външна инфраструктура - проучване и проектиране на зона за предварително третиране на отпадъците- сепариране, компостиране, или друг тип обработка в съответствие с нормите, както съображения и схеми и чертежи за използване на инсталация за допълнително усвояване на ресурс от отпадъците - икономическо изследване на ефективността на проектантските проучвания - проект за опериране на депото и на инсталациите - проект за цялостна рекултивация на депото след изчерпване на капацитета му - проект за закриване на съществуващи регламентирани 4 броя общински депа - помощни проекти за реализиране на необходимите за одобряването на проекта процедури и тяхното съгласуване от компетентните органи. - технологично оборудване и машини за експлоатация
Изготвяне на тръжни документи по изготвените проекти от предходната дейност по т.1.3. за участие в открита процедура по ЗОП за строителство и подготовка на формуляри за финансиране от оперативна програма „Околна среда” Тръжната документация ще включва: a) Резюме на проекта със следните основни елементи: • Основна информация за проекта. • Подробна изходна спецификация. • Търговски принципи (разпределение на риска; механизъм за плащане; ключови условия по договора; параметри и условия за приемане и оценяване на офертите и др.). • Изисквания за финансов ангажимент от страна на участниците в търга. • Изисквания към тръжната оферта: финансов модел, определящ паричните потоци по проекта, капиталовите и оперативни разходи, плащанията от правителството и др. Форматът на модела трябва да позволява лесно сравняване на офертите. • Правила и условия на тръжната процедура (напр. за внасяне на тръжни предложения, начин и място за депозирането им, комуникация по време на периода на оценяване, преговори с кандидатите, конфиденциалност на внесените предложения и др.). • Критерии за оценка (осигуряващи прозрачност относно базата за оценка на тръжните кандидатури, напр. технически, търговски, финансови критерии и др.). б) Проектодоговор със запазен баланс между променливите и непроменливите условия, за да се гарантира ефективността на процеса и конкурентноспособността на подадените оферти от една страна, и получаването на възможно най-много иновативни предложения и решения, от друга. 1.6.3. Подготовка на формуляри за финансиране от оперативна програма „Околна среда”.
Подготовка и провеждане на процедура по ОВОС Тази дейност обхваща подготовката и провеждането на процедурите за Оценка на въздействието върху околната среда – подготовката на описание на инвестиционното намерение, кореспонденция и процедури с РИОСВ, подготовка на доклад за оценка на въздействието, обществено обсъждане, получаване и отразяване в последващи действия по проекта на становището на оторизираните органи.
Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието Изисква се подготовката на Комплексен доклад за оценка на съответствието за обема, съдържанието, точността и спазването на всички нормативни изисквания и процедури при разработването на проекта.
Осигуряване на информация и публичност на проекта. Дейността е задължително изискуема съгласно условията на Оперативна програма „Околна среда”. Обхваща мерки за публичност, информация за значението на обекта, информация за развитието му, информация за сътрудничество с европейските институции и останалите участници в реализацията на проекта. Подготовка на процедури, които изискват общо подготвяне особено на общите събрания, където съгласно законовите изисквания ще се извършват обществени обсъждания.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 569 300 BGN
Общ бюджет: 430 653 BGN
БФП: 430 653 BGN
Общо изплатени средства: 430 653 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 430 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 113 860 BGN
2010 31 197 BGN
2011 70 874 BGN
2012 214 722 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
430 653 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 366 055 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 96 781 BGN
2010 26 517 BGN
2011 60 243 BGN
2012 182 514 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
366 055 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 079 BGN
2010 4 680 BGN
2011 10 631 BGN
2012 32 208 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 598 BGN
Финансиране от бенефициента 56 200 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз