Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.15-0001-C0001
Номер на проект: 08-1209/15.10.2013
Наименование: Комплекс за нови алтернативи
Бенефициент: ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 01.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на интегрирани иновативни здравно – социални услуги в КЗСУ: алтернатива за трайна деинституциализация на децата от 0 до 3 годишна възраст, настанени в ДМСГД Търговище, подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на деца.
Дейности: 4 ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ Провеждането на целенасочена кампания е от изключителна важност за създаване на подкрепяща среда в общността в населените места в област Търговище за необходимостта от превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години и новите услуги на КЗСУ. Гарантирането на най-добрия интерес на децата от целевата група при всички решения, предполага дейности за повишаване на обществената чувствителност. Кампанията ще достигне до основните заинтересовани страни, както и до специфичните групи хора, които могат да бъдат потенциални участници в, и да подпомагат процеса на превенция на изоставянето. Кампанията ще се провежда на две нива – областно и общинско. Особено значим риск в процеса на деинституционализация е съпротивата на различни нива, тъй като засегнатите хора се страхуват от промяната, която се осъществява. Добрата комуникационна стратегия ще им помогне да: • разберат процеса и какъв ще е ефектът върху тях; • се фокусират върху ползите от процеса; • се почувстват ангажирани с процеса и да разберат, че им е отредена важна роля в него. С предвидената кампания се цели постигане на промяна на нагласите на широката общественост към деинстутицонализацията на децата от ДМСГД. За реализирането на кампанията ще бъде избран изпълнител по реда на ЗОП. Предвижда се провеждане на «Кръгла маса» на областно ниво на тема: «КЗСУ – нови алтернативи» с 40 участника: представители на МТСП, АСП, ДБТ, НПО, Социални работници и др. Предвижда се и кампания – срещи на територията на 5 - те общински центрове от област Търговище за запознаване на обществеността с услугите на новоразкритите центрове. На работните срещи ще бъдат представени новите услуги, очакваните резултати и планираните дейности по проекта и благоприятното въздействие върху положението на децата от целевата група. Ще се направи първоначално запознаване с необходимостите на всяка община по отделно. Чрез реализиране на тези срещи още в самото начало информацията за КЗСУ ще достигне до целевите групи и заинтересовани страни по правилния начин, ще се предотврати рискът от обструкции, ще се осигури съдействието на общините (кметове, кметски наместници на малките населени места) и заинтересованите страни на всички етапи на изпълнение на проекта. Отново като част от кампанията за популяризиране на новите услуги в КЗСУ се предвижда официално откриване на комплекса: „Конференция по откриване” За дейността на комплекса ще се разработят и разпространят информационни листовки за услугите, които се предоставят, които ще се разпространят на места, до които имат достъп рисковите групи. В листовките, както и във всички предвидени мерки за популяризиране на иновативните услуги ще се отдели специално място за ролята на осиновяването и приемната грижа: осиновяването като мярка за закрила в подкрепа на деинституционализацията, която води до намаляване броя на децата в специализираните институции и гарантира правото им да растат в семейство; начини за ускоряване на процеса на осиновяване и тн. За да се обезпечи участието в дейността на специалисти и консултанти, членовете на КЗСУ и др. в разяснителната кампания по места, са предвидени командировъчни в бюджета. При изпълнение на проектната дейност задължително ще се спазват изискванията и мерките от ОП РЧР и изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006. Ще бъде разработен дизайн на информационните материали, според задължителната визуализация. На предвидените 2бр. пресконференции (начална и заключителна) ще са поканени представители на всички заинтересовани страни, медии и местни власти. На първоначалната пресконференция ще се представят целите, дейностите и очакваните резултати, а на втората, при приключването на проекта, ще се представят постиженията, срещнатите трудности, добрите практики. Транспарант с визуализация и информация ще се разработи и ще се използва при всички публични събития, а в последствие ще се разположи във фоайето на КЗСУ. Предвидените плакати ще се разпространят и в малките населени места на областта, като те ще съдържат информация за иновативните услуги, графикът на мобилният екип и координати за връзка. Информационните табла ще се разположат – едното на фасадата при главния вход на КЗСУ, а другото – на оградата на сградата (улица „Паисий” в гр. Търговище е една от основните артерии с интензивен пътнико- поток.) Информационните табели ще са на входа на всяка услуга с необходимата информация за раб. време, посещения и контакти. В хода на изпълнение на проекта като методи за информиране и публичност ще се използват всички традиционни комуникационни канали и нови канали с доказана ефективност с оглед достигането до максимален брой представители на целевите групи. Ще се направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проектът се съфинансира от ЕСФ. Финансовият принос, предоставен от ЕСФ чрез ОПРЧР ще се огласява във всяка информация по проекта.
1 - УПРАВЛЕНИЕ Община Търговище ще изпълнява проекта с надлежна грижа, ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрите практики в световния опит в деинституционализацията на деца от 0 до 3 годишна възраст. Бенефициентът ще мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на проекта.. Ще се изготви подробен план за действие по проекта във връзка с дейностите и графика им с цел прецизност и последователност на управлението на проекта. Екипът ще е отговорен за отчитане на проекта в различните етапи от реализирането му. Ще поддържа и съхранява необходимата документация, съгласно изискванията на Договарящия орган. При поискване ще предоставя наличната документация на Договарящия орган и одитиращи органи. Екипът ще контролира провеждането на процедури за избор на изпълнител по ЗОП за целите на проекта. Екипът ще изготвя междинни и окончателен отчети. При всички планирани проектни дейности, в които е предвидено да се изпълнява процедура по ЗОП, ще бъде подготвена необходимата тръжна документация, ще се проведат процедури за избор на изпълнители и ще се сключат договори с избраните участници.
2 - ПОДГОТОВКА НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ДМСГД Преди стартирането на КЗСУ, експерти от Община Търговище, заедно със специалисти в отделните области ще разработят пакетът документи за кандидатстване по всяка една от длъжностите, предвидени в новите услуги, включително и административни. Въз основа на методиките за всяка нова услуга, разработени по проект „ПОСОКА: семейство” ще се разработят изискванията за заемане на длъжността. При провеждането на подбора на необходимия персонал ще кандидатстват както специалисти от ДМСГД, които ще бъдат преструктурирани, така и външни лица. Подборът и наемането на персонал ще се осъществи съобразно българското трудово и административно законодателство и ще осигури качествено изпълнение на задълженията, регламентирани в съответните длъжностни характеристики. Подборът и назначаването на медицински специалисти (медицински сестри и акушерки) и социални работници ще се извърши чрез интервю и съобразно основните компетентности, изисквани за заемане на съответната длъжност. Ще се наемат се кандидати, които са показали добри резултати по време на събеседването, не са осъждани и се намират в добро физическо и психическо състояние. С някой от необходимите специалисти (лекари – специалисти и др.) при нужда ще се сключват граждански договори за извършване на определени дейности. Новоназначените служители от основния екип медицински специалисти ще подпишат трудов договор, изработен според реда и условията на КТ, и Декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията и се запознават с длъжностната си характеристика, която е част от техния трудов договор. В нея се описват техните задължения, отговорности и подчиненост. Водещият принцип при всички услуги в КЗСУ ще е взаимодопълняемост, за което ще способства формирането на мултидисциплинарен екип от специалисти. Ще се наемат и допълнителни специалисти (на частично време или с почасово заплащане): външни консултанти. Персоналът на услугите е и мултиетничен и задължително ще включва социални сътрудници от етническите общности за отваряне на вход към общността и улесняване изграждането на доверие в рисковите общности. Основно изискване към персонала са нагласите към толерантност, недискриминация и разбиране към проблемите на етническите общности. Ще се привлекат и доброволци от рисковите общности и здравни и социални медиатори. При фиксиране на брой лица за «Персонал, който ще предоставя новите услуги” както и в бюджета на проекта е посочен брой лица напр. 1, което значи, че е предвиден 1 бр. работно място на 8 часов работен ден, но считаме, че при стартиране изпълнение на проекта, когато са разписани и утвърдени методиките за новите услуги и съотношение персонал - капацитет, ще се наложи промяна в заложения персонал, като тази бройка ще се намали за сметка на друга или ще се използват например 2 човека на по 0,5 заетост на мястото на 1. Това се отнася както за специалистите, така и за административния персонал (напр. шофьор).
3 - РАЗКРИВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УСЛУГИТЕ В КЗСУ Във връзка с деинституционализацията на децата от 0 до 3 години от ДМСГД Търговище са планирани за създаване конкретни нови и иновативни услуги включени в Комплекс за здравни и социални услуги (КЗСУ), нужни за осигуряване на най-добрия интерес на всяко дете и правото му за живот в семейна среда. Разписаните услуги в дейността вероятно ще претърпят леки промени след като се разпишат методиките за предоставяне на всяка една. Предвидените услуги и капацитет са следните: 1 бр. Дневен център за деца с увреждания от 0-3 години (ДЦ) с капацитет 20 деца; Услугите за децата в ДЦДУ могат да бъдат почасови и целодневни. Децата се насочват за ползване на услуги в ДЦДУ, в случай че услугите за ранна интервенция в домашна среда не са достатъчни да посрещнат всички нужди на детето и семейството от подкрепа. Услугите за родителите в ДЦДУ ще са под формата на индивидуални консултации със специалистите, които работят с детето, по проблемите на общуването на тяхното дете, по въпросите, отнасящи се до специалните грижи за детето в къщи. В ДЦДУ ще се задоволяват ежедневните потребности; ще се развиват различни навици и умения. Услугата ще се предоставя целодневно, или почасово. Предвидено е хранене на децата и необходимите лекарствени средства. Ще са налични: психологична диагностика, консултация; рехабилитация, логопедична терапия и тн. ДЦДУ и останалите нови услуги в КЗСУ ще работят в мрежа помежду си. 1 бр. Център за подкрепяща грижа(ЦПГ) с капацитет 8 бр (4 двойки майка с дете); ; Услугата е насочена към предотвратяване изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 до 3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им. За подготовка на повторното социално интегриране ще се работи не само с майката и детето, на които се дава подслон и специализирана помощ, но и с бащата и с други членове на разширеното семейство, може да се приеме, че клиент на услугите на центъра е и семейството, на което се оказва помощ да изгради отново основните семейни връзки и да осигури на детето благоприятна среда за неговото отглеждане и развитие.При работата на ЦПГ ще се залага на интегриран подход при комбиниране на различните типове услуги и междусекторна подкрепа за потребителите. ЦПГ и останалите нови услуги в КЗСУ ще работят в мрежа помежду си. 1 бр. Център за ранна интервенция на деца с дефицити (ЦРИ) с капацитет 15 деца; Услуга, насочена към деца със специални потребности, вкл. веднага след раждането им, за диагностициране и подкрепа на тях и семействата им. Услугата ще се предоставя с цел консултация и подкрепа на родители на деца от 0 до 3 години и уязвими общности. Ще се сформира интердисциплинарен екип, изграден от различни специалисти, като ЦРИД ще работи с останалите услуги от КЗСУ в мрежа. Услугата ще се предоставя и на терен – в дома на семействата, родилно отделение, отделение за доотглеждане и лечение на недоносени деца, като обхвата и вида на включените дейности са съобразени с конкретните потребности на децата и семействата. Мобилната работа, при която услугите се предоставят в дома на семействата или друга обичайна за тях среда, е водеща тъй като дава възможност за индивидуализиран подход към всяко дете и семейство с отчитане на техните специфични потребности и ресурси, и подпомага изграждането на доверителна връзка между семейството и специалистите. Мобилният екип ще работи на терен във всички населени места в област Търговище. Към ЦРИ е възможно да се открие и допълнителна услуга, например: Краткосрочно приемане на майката и новороденото с увреждане или ниско тегло в специализиран център/звено. При работата на ЦРИД ще се залага на интегриран подход при комбиниране на различните типове услуги и междусекторна подкрепа за потребителите. ЦРИД и останалите нови услуги в КЗСУ ще работят в мрежа помежду си. 1 бр. Център за майчино и детско здраве (ЦМДЗ) с капацитет 50; Мобилна услуга, насочена към бъдещи майки, родилки и деца до 3 години от уязвимите групи, с цел да се гарантира достъпът им до здравни услуги. Ще се осигури активно издирване за обхващане на целевите групи от здравната система и предоставя мобилни здравно – социални услуги в дома на потребителите. Ще бъде предоставяна индивидуална подкрепа, като нейният фокус ще бъде подкрепа за семейството в неговата цялост. Тя ще включва консултиране и подкрепа на място, а мобилният екип ще работи на терен във всички населени места в област Търговище. Екипът включва квалифицирани медицински сестри и акушерки с допълнително обучение за работа с деца и семейства в общността и здравен и социален медиатор. При работата на ЦМДЗ ще се залага на интегриран подход при комбиниране на различните типове услуги и междусекторна подкрепа за потребителите. ЦМДЗ и останалите нови услуги в КЗСУ ще работят в мрежа помежду си. 1 бр. Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с капацитет 8 деца; Към момента област Търговище липсват идентифицирани приемни семейства и осиновители в Търговище и страната, желаещи да полагат грижи за деца с увреждания. До момента на национално ниво в приемни семейства са настанени едва четири деца с увреждания. Предоставянето на социалната услуга ще се организира като се спазва методиката за Център за настаняване от семеен тип като алтернативна социална услуга в общността, в която малка група деца живеят в среда близка до домашната. С всяко дете ще се работи индивидуално и ще му се предоставят най-благоприятните възможности за отглеждане и развитие. За всяко дете ще са осигурени храна, лични вещи съобразно потребностите му; осигурена ще е адекватна медицинска помощ, както и достъп до други социални и здравни услуги; Предвидено е хранене на децата и необходимите лекарствени средства. Осигурени ще са необходимите материали и консумативи за ежедневните потребности на децата. При работата на ЦНСТ ще се залага на интегриран подход при комбиниране на различните типове услуги и междусекторна подкрепа за потребителите. ЦНТС и останалите нови услуги в КЗСУ ще работят в мрежа помежду си. 1 бр. Център за психично здраве (ЦПЗД) с капацитет 20 деца; Грижа за родители и деца с психични проблеми, подкрепа на застрашени от социално изключване и техните семейства. В ЦПЗД децата с психични проблеми могат да получат индивидуално подходящи грижи, които да подпомогнат оптималното развитие на способностите им и включването им в социалния живот (игра, социални връзки). Предоставяната подкрепа за родителите спомага за намаляване на чувството им за изолация от обществото, помага им да станат по-сигурни и способни да отглеждат дете с психично увреждане. Услугата позволява на деца, отглеждани в институции, в резидентни услуги и на деца и семейства в неравностойно положение да получат безплатно специализирана терапевтична помощ и психологична подкрепа, която иначе би била недостъпна за тях. Предвижда се използване на канцеларски материали предвид характера на дейността на КЗСУ, медикаменти, хранителни продулти за използване в кухнята и тн. За предоставяне на мобилните услуги са е заложено гориво, но предвиждаме използването на автомобила (с 1 бр. шофьор), който към момента се използва в ДМСГД, При функциониране на мобилните услуги – тъй като са част от 2 услуги в КЗСУ – ЦРИД и ЦМДЗД, предвиждаме в един курс на автомобила до отдалеченото населено място да се включат специалисти от 2 услуги (ако има необходимост). Предвидени са разходи за поддръжка на автомобила и задължителната застраховка „Гражданска отговорност” Всички тези промени ще се наложат, тъй като към момента не са разписани Методиките за предоставяне на услугите и не може с точност да се прецени бр. човешки ресурс, честота на посещения за работа „на терен” и тн. Такава е и целта на Пилотните общини при преобразуването на ДМСГД – да се справят с неизвестността при организация на новите услуги и да предоставят един работещ модел, въз основа на който новосъздадените социални услуги да бъдат децентрализирани към общините и да бъдат финансирани като държавно делегирани дейности. При функциониране на КЗСУ трябва да се направи стройна организация, така че да се гарантира по най-добрия начин интереса на всяко едно дете и да се осигури близостта му до неговото биологично семейство и след приключване на проекта резултатите да се мултиплицират в деинституционализацията в национален мащаб. За възлагане на изпълнител на доставка на предвидените материали и консумативи, КЗСУ ще се приобщи към проведени поръчки на Община Търговище. Предвидени са разходи за платени медицински прегледи при специалисти /лекари/ и почасови услуги на тясно профилирани професионалисти, ако здравните услуги не са обект на финансиране по реда на НЗОК или други национални мерки или програми.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 599 315 BGN
Общ бюджет: 154 057 BGN
БФП: 154 057 BGN
Общо изплатени средства: 119 863 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 154 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 119 863 BGN
119 863 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 130 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 101 884 BGN
101 884 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 17 979 BGN
17 979 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността - К-2
Индикатор 4 Минимален брой закрити ДМСГД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз