Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0044-C0001
Номер на проект: 58231-С003
Наименование: Техническа помощ за подготовка на качествен инвестиционен проект : „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” за последващо финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007 – 2013 год.”
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 01.05.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Проекта предвижда техническа помощ за подготовка на цялостно инвестиционно предложение, включващо: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” за последстващо кандидатстване и финансиране по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, с цел подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, както на територията на община Габрово, така и на територията на община Трявна.
Дейности: Подготовка на технически спецификации за избор на изпълнител (консултант техническа помощ) Подготовка на технически спецификации за избор на изпълнител (консултант техническа помощ) Цел: подготовка на технически спецификации за изпълнител - необходима част от проектно предложение за кандидатстване по процедура BG161PO005/08/2.30/01/03 за техническа помощ
Комплектоване на настоящия проект в 6 екземпляра За целите на навременното и пълно окомплектоване на проекта в 6 екземпляра Бенефициентът се налага да ползва външни услуги за копиране и размножаване, както и собствен технически и човешки ресурс.
Управление, докладване, отчитане и мониторинг Бенефициентът в лицето на ръководителя на екипа изготвя и представя за одобрение на Междинното Звено месечен, тримесечен, годишен и окончателен доклад за напредъка по изпълнението на проекта; Финансистът по проекта ще води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразявайки изпълнението на проекта в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводството; Мониторингът като цялостен преглед на дейността по изпълнение на проекта има за цел да удостовери, че контролните дейности функционират според предназначението си и остават ефективни във времето. Ще се осъществява текущ и периодичен мониторинг на дейностите. Ръководителят на проекта ще ръководи, контролира и наблюдава процеса на тяйното изпълнение, като при констатиране на нередности ще уведомява договарящия орган или съответно ще представя ежемесечно Декларация за нередности, с която декларира, че не са открити нередности, които са предмет на административни или съдебни преследвания за отчетния период.
Информираност и публичност Осъществяване на набор от мерки за информираност и публичност, вкл. подготовка, публикация и разпространение на материали съгласно ангажиментите на Бенефициента за популяризиране и коректно отразяване на финансовата подкрепа от ЕС. Всички мерки ще се изпълнят съгласно указанията за тях, включени в образеца на договор.
Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител на техническата помощ Изготвяне на тръжна документация за избор на изпълнител (консултант – техническа помощ) чрез възлагане на обществена поръчка съгласно съответната процедура по ЗОП. Възлагане на две обществени поръчки – за техническа помощ за изготвяне на Работен проект за закриване и рекултивация на депо за ТБО на община Трявна, и за техническа помощ за останалите дейности, заложени в модул 3 на настоящата таблица. Изготвяне на тръжна документация ще бъде ангажимент на екипа по изпълнение на проекта.
Одит на проекта Извършване на одит на проекта от лицензиран одитор. Преди подаване на окончателния диклад по проекта ще бъде извършен одит от лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма с цел да се удостовери, че отчетените разходи са верни, надеждни и обосновани с адекватни разходооправдателни документи, и че са извършени по целесъобразен и законосъобразен начин. Докладът от одита ще бъде приложен към окончателния доклад по проекта.
Актуализация на съществуващ Технически проект за реконструкция и модернизация на общинско депо за ТБО – Габрово до фаза Работен проект За реконструкцията, модернизацията и превръщането на Общинско депо за ТБО – Габрово в регионално съществува изработен Технически проект, който трябва да бъде актуализиран до фаза Работен. Реализацията ще бъде възложена на избрания изпълнител на техническата помощ.
Актуализация на Заявление за издаване на Комплексно разрешително за Регионално депо Габрово-Трявна Изпълнителят следва да актуализира съществуващото Заявление за издаване на Комплексно разрешително на база изготвения работен проект.
Изготвяне на Работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо - Трявна Изпълнителят следва да изготви Работен проект в съответствие с българските технически норми за проектиране и Закона за устройство на територията.
Изработване на морфологичен анализ за количеството и вида на отпадъците, постъпващи в депо за ТБО на община Габрово Разработване на документ, съдържащ морфологичен анализ на отпадъците, постъпващи в съществуващото депо за ТБО на община Габрово
Подготовка на финансов и икономически анализ и анализ разходи-ползи Подготовка на документ с взаимно допълващи се финансови и икономически компоненти: технико-икономически анализ на проекта – оценка на съществуващото положение, бъдещите изисквания, описание на избраната методология, разгледаните алтернативни решения и избор на най-добрата алтернатива, т.н.; финансов анализ – жизнеспособността на проекта, оценка на разходите и ползите, финансовата устойчивост, определяне на показатели за изпълнение, размера на финансиране, т.н.; икономически анализ – фискални аспекти, външни фактори, коефициенти, оценка на чувствителността и риска, т.н. Цел: извършен финансов и икономически анализ на инвестиционната програма.
Изготвяне на прединвестиционно проучване Разработване на документ за осъществимост на проекта, който да обхваща съответните приложими за конкретния случай компоненти по Наредба 4, Глава втора ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ , чл. 9 на ЗУТ.
Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол, и техническа подкрепа за управлението на бъдещия инвестиционен проект Подготовка на тръжна документация 3 бр. - за избор на изпълнител на строителството, за техническа помощ за Звено за изпълнение на проекта, за строителен надзор и инвеститорски контрол
Подготовка на молба за кандидатстване за последващо финансиране на приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2007-2013” Подготовка на молба за кандидатстване за финансиране на инфраструктурен проект, съдържаща всички реквизити по утвърдения образец
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 369 524 BGN
Общ бюджет: 331 242 BGN
БФП: 331 242 BGN
Общо изплатени средства: 331 242 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 331 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 17 106 BGN
2010 50 938 BGN
2011 0 BGN
2012 263 198 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
331 242 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 281 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 14 540 BGN
2010 43 297 BGN
2011 0 BGN
2012 223 719 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
281 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 49 686 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 2 566 BGN
2010 7 641 BGN
2011 0 BGN
2012 39 480 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 686 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз