Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-2.0.01-0053-C0001
Номер на проект: 58231-С011
Наименование: Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за изграждане интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци „Регионално депо за битови отпадъци – Видин”
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: С настоящия проект Община Видин цели получаване на техническа помощ за извършване на дейности, необхванати от изпълнявания в момента проект по ИСПА Мярка 2003/BG/16/P/PE/004, “Мерки за регионално управление на твърдите битови отпадъци - регион Видин", което да спомогне за изготвянето на пълно и качествено инвестиционно предложение за кандидатстване за финансиране по Приоритетна ос 2 на ОП”Околна среда” за изграждане на ново и съобразено със съвременните изисквания депо за битови отпадъци.
Дейности: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, свързани с инвестиционния проект за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци от Община Видин Подготовка на тръжна документация, част от която ще бъдат Техническите спецификации, посочени в Приложение 1 и Приложения 2, Приложение 3, пускане на обяви и информиране на обществеността по ЗОП. Община Видин ще проведе 3 бр. Обществени поръчки (ОП) за подбор на Изпълнител за дейностите по проекта. За оптимизиране на поръчките и осигуряване на експедитивност се предвиждат: Обществена поръчка за избор на Изпълнител за провеждане на процедурите, свързани с въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение; Обществена поръчка за избор на Изпълнител за изработване на Идеен и Работен инвестиционни проекти (проектиране) за изграждане на интегрирана система за управление на битовите отпдъци на Община Видин; Обществена поръчка за избор на Изпълнител - лицензирана фирма – консулант в проектирането за изготвяне на доклад за съответствие, съгласно чл. 142 на ЗУТ;
Изготвяне на Идеен проект за изграждане на интегрирана система от съоръжения за управление на битовите отпадъци на територията на Община Видин Идейният проект се изработва в съответствие със скицата за проектиране и ще изпълнява и ролята на задание за следващата фаза на проектиране. Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му: 1. като основа за изработване на следващата фаза на проектиране; 2. за избор на архитектурно-пространствено решение, строително-конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др. 3. за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 ЗУТ.
Подготовка на документация по процедурите за опазване на околната среда 1. Подготовка на уведомления до компетентните органи (МОСВ/РИОСВ-Монтана) и засегнатото население за инвестиционното предложение; 2. Подготовка на Задание за ДОВОС на инвестиционното предложение за изграждане на регионално депо, с отразени в него резултати от проведените консултации, в резултат на уведомлението. 3. Подготовка на Доклад за оценка на съвместимостта по Наредбата за оценка на съвместимостта на инвестиционни предложения, планове и програми с предмета и целите на опазване на защитените зони (2007 г.), ако такъв бъде препоръчан от Компетентния орган 4. Изработване на ДОВОС за инвестиционното предложение. 5. Участие в общественото обсъждане на ДОВОС 6. Представяне на ДОВОС пред Експертния екологичен съвет за вземане на решение
Изготвяне на Работен инвестиционен проект Изработване на Работен инвестиционен проект за изграждане на „Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци от Община Видин” по всички части – технология, архитектура, конструкции, електротехническа, ВиК, ОВК, Вертикална планировка и площадкови пътища, Озеленяване, ПОИС, План за безопасност и здраве, КИП и А /SKADA/, Външна инфраструктура –/пътища, водопровод, канализация, външно ел. Захранване/. Работният проект ще бъде разработен в съответствие с Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (Обн. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г.) Съгласуване на Работния инвестиционен проект с Държавните контролни органи, което е предпоставка за започване на строителството.За скъсяване на процедурите по съгласуване с Държавните контролни органи, Община Видин ще предприеме стъпки за съгласуване още на Идейния проект.
Изработване на доклад за съответствие, съгласно чл. 142 на ЗУТ Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите. Оценката обхваща проверка за съответствие със: 1. предвижданията на подробния устройствен план; 2. правилата и нормативите за устройство на територията; 3. изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 на ЗУТ; 4. взаимната съгласуваност между частите на проекта; 5. пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 6. изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 7. специфичните изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива.
Одит на проекта Извършване на одит на отчетените разходи от лицензиран одитор преди подаването на окончателния доклад по проекта
Управление на проекта Организация на екип за изпълнение на проекта. Организация и управление на дейностите по проекта. Подготовка на тръжни документи по ЗОП и организация на процедурите по възлагане на ОП. Осъществяване на публичност и прозрачност при изпълнението на проекта.
Мерки за информация и публичност Подготовка, публикуване и разпространение на материалипопуляризиращи приноса на Европейския съюз .
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 367 880 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз