Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0011-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/011-03
Наименование: "В подкрепа на Варна за програмен период 2014-2020 година"
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 16.10.2013
Дата на приключване: 16.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е укрепване на капацитета на Община Варна за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Общата цел на проектното предложение е укрепване на капацитета на Община Варна за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Общата цел на проектното преложение ще бъде постигната чрез реализирането следните специфични (конкретни) цели: СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Дейности: дейност 6 „Подготовка на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност за обекти на интервенции в културната инфраструктура“ дейност 6 „Подготовка на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност за обекти на интервенции в културната инфраструктура“
дейност 7 „Организиране на обществен форум за избор на най-добро обемно-пространствено решение“ дейност 7 „Организиране на обществен форум за избор на най-добро обемно-пространствено решение“
дейност 1 „Управление, мониторинг, контрол и отчетност на проекта“ дейност 1 „Управление, мониторинг, контрол и отчетност на проекта“
дейност 8 „Информация и публичност“ дейност 8 „Информация и публичност“
дейност 3 „Подготовка на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност за обекти на интервенции в градска среда“ дейност 3 „Подготовка на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност за обекти на интервенции в градска среда“
дейност 5 „Подготовка на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност за обекти на интервенции в социалната инфраструктура“ дейност 5 „Подготовка на инвестиционни проекти в пълна степен на проектна готовност за обекти на интервенции в социалната инфраструктура“
дейност 4 „Подготовка на инвестиционни проекти проекти в пълна степен на проектна готовност за обекти на интервенции в образователна инфраструктура“ дейност 4 „Подготовка на инвестиционни проекти проекти в пълна степен на проектна готовност за обекти на интервенции в образователна инфраструктура“
дейност 2 „Подготовка на документации и провеждане на процедури за обществени поръчки“ дейност 2 „Подготовка на документации и провеждане на процедури за обществени поръчки“
дейност 9 „Одит на проекта“ дейност 9 „Одит на проекта“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 485 552 BGN
Общ бюджет: 1 215 323 BGN
БФП: 1 215 323 BGN
Общо изплатени средства: 704 035 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 215 323 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 519 943 BGN
2015 184 092 BGN
704 035 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 033 024 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 441 952 BGN
2015 156 478 BGN
598 430 BGN
В т.ч. Национално финансиране 182 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 991 BGN
2015 27 614 BGN
105 605 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) (Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз