Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0035-C0001
Номер на проект: 13-11-45
Наименование: Ефективна общинска администрация Струмяни
Бенефициент: Община Струмяни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 15.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на общинска администрация Струмяни чрез подобряване на организационното развитие на административната структура
Дейности: 1. Дейности за организация и управление на проекта Управлението и организацията на проекта ще се изпълнява от екип, съставен от трима души – ръководител, технически сътрудник и счетоводител. Съставът на екипа е формиран с оглед осигуряване на успешно изпълнение, добра координация и постоянен мониторинг на проектните дейности. При определянето на числеността екипа е отчетен обхвата на проектното предложение и спецификата на заложените дейности.
Дейност 2. Извършване на функционален анализ на общинската администрация Дейността включва четири етапа за провеждане на функционалния анализ: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ (сформиране на екип, дефиниране на заинтересованите страни, уточняване на акцента на анализа, изготвяне на времеви график и разпределяне на отговорностите, комуникация и гарантиране на ангажираност); Етап 2: Провеждане на функционалния анализ, чрез: • Подробен анализ на нормативната база, въз основа на която се осъществяват функциите на общинската администрация; • Анализ на релевантността - идентифициране, групиране и анализ на правомощията на кмета и на функциите на общинската администрация; анализ на релевантността на функциите на звената (дирекции, отдели и сектори) на администрацията, спрямо областите на политиката, за която отговаря кмета, установяване на нетипични функции, които могат да бъдат изведени от администрацията; анализ на вертикалното и хоризонталното разположение на функциите на звената на администрацията с оглед спазване изискванията на нормативните актове, наличието на изцяло или частично дублиращи се функции, наличие на вътрешни звена, които могат да бъдат закрити или преструктурирани; • Анализ на ефективността - описание и анализ на процеса на планиране и отчитане в администрацията на община Струмяни; описание и анализ на мисията и на целите на общинската администрация; анализ на степента на осигуреност на мисията и целите на общинската администрация с функциите на основните и звена. • Анализ на ефикасността - анализ на постигнатите резултати в дейността на общината и използваните финансови ресурси; анализ на резултати, разходи, обезпеченост с ресурси и натоварване в общинската администрация и отделните звена; • Разработване на план включващ идентифицираните области за подобрение и конкретни препоръки за тяхното подобрение. Етап 3: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението с цел гарантиране на устойчивост (анализ на изпълнението на препоръките, информиране на заинтересованите страни за изпълнението на препоръките, публичност на резултатите от функционалния анализ). При разработване на функционалния анализ ще се спазват всички стъпки и етапи, описани в насоките за кандидатстване по настоящата процедура и разработената Единна методология за функционален анализ на административните структури.
Дейност 3. Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в Устройствения правилник на администрацията В рамките на тази дейност ще се изготвят предложения за промени в Устройствения правилник на община Струмяни и при необходимост в някои от нормативните и стратегически документи на администрацията. Дейността ще се извърши на база извършения в изпълнение на дейност 2 от настоящето проектно предложение функционален анализ. За изпълнението на тази дейност ще се използват документите, получени като резултат от предходната.
Дейност 4. Провеждане на съпътстващо обучение След приключването на изпълнението на дейности 2 и 3 и след приемане на резултати от тях ще се проведе двудневно съпътстващо обучение на 20 служители от общинската администрация, включващо следните теми: Функционален анализ на общинска администрация Струмяни – резултати от функционалния анализ, план за действие; Предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в Устройствения правилник на администрацията. Проект на нови Вътрешни правила за организация на работата на общинската структура;
Дейност 5: Дейности за информация и публичност За популяризирането на резултатите по проекта ще се извършат следните поддейности: Осигуряване на постоянна информация за напредъка по изпълнението на проекта чрез публикации на Интернет страницата на общината; Провеждане на две пресконференции – начална пресконференция и за отчитане резултатите от изпълнение на дейностите по проекта; Отпечатване на информационни брошура представящи резултатите от изпълнение на дейностите на проекта - 100 броя.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 75 235 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 (Д) По Д1: Междинни и окончателен доклади
Индикатор 4 (Д) По Д2: Извършен функционален анализ Разработен план за действие
Индикатор 5 (Д) По Д3: Изготвен доклад с анализ и оценка на съществуващата норм. база Доклад с предложения за конкретни промени
Индикатор 6 (Д) По Д4: Проведени съпътстващи обучения
Индикатор 7 (Д) По Д4: Служители участващи в обучението
Индикатор 8 (Д) По Д5: Проведени пресконференции
Индикатор 9 (Д) По Д5: Разпространени публикации на Интернет страницата на общината
Индикатор 10 (Д) По Д5: Разработени и разпространени информационни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз