Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0244-C0001
Номер на проект: ДO1-4595/10.10.2013
Наименование: Без граници
Бенефициент: Община Златица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 10.10.2013
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Златица
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне по-успешната социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез засилване на мотивацията им за участие в образователния процес.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта.
Дейност 2 Информация и публичност.
Дейност 3 Сформиране на групи по интереси.
Дейност 4 Осигуряване на необходимата материална база за провеждане на извънкласните занимания.
Дейност 5 Фолклорен състав за музика и танци.
Дейност 6 Клуб ,,Театрал".
Дейност 7 Духов оркестър и мажоретен състав.
Дейност 8 Арт школа
Дейност 9 Клуб ,,Българският език-мой роден език"
Дейност 10 Школа Спорт
Дейност 11 Организиране и провеждане на изяви на клубовете.
Дейност 12 Разработване на програми и методики за работа в мултикултурна среда.
Дейност 13 Обучителни сесии за обмяна на опит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 282 771 BGN
Общ бюджет: 224 826 BGN
БФП: 224 826 BGN
Общо изплатени средства: 224 826 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 224 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 554 BGN
2014 155 389 BGN
2015 12 883 BGN
224 826 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 191 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 071 BGN
2014 132 080 BGN
2015 10 951 BGN
191 102 BGN
В т.ч. Национално финансиране 33 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 483 BGN
2014 23 308 BGN
2015 1 932 BGN
33 724 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз