Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0261-C0001
Номер на проект: ДО1-4602/10.10.2013
Наименование: Заедно можем
Бенефициент: 123 СОУ "Стефан Стамболов" - гр. София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 10.10.2013
Дата на приключване: 10.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за социална и трудова реализация на целевата група - ученици от етнически малцинства и техните родители, застрашени от изпадане в състояние на изключеност.
Дейности: Дейност 1 Изграждане на система за управление на проекта и изготвяне на програма на дейностите. Добро управление на проекта.
Дейност 2 Запознаване на учениците от 123 СОУ и ПГИИРЕ и техните родители с проекта. Сформиране на клубове по интереси.
Дейност 3 Изучаване на културата, фолклора и традициите на различните етноси на различните етноси в България.
Дейност 4 Подготовка на изграждане на спортни отбори на деца от 123 СОУ и ПГИИРЕ. Изпълнение на изграждане на спортни отбори на деца от 123 СОУ и ПГИИРЕ.
Дейност 5 Подготовка на разработка и внедряване на олразователно софтуерно приложение ,,E-Learning" с две инетактивни игри. Изпълнение на разработка и внедряване на олразователно софтуерно приложение ,,E-Learning" с две инетактивни игри.
Дейност 6 Подготовка на провеждане на процедура за избор на изпълнител за изграждане на обучителна софтуерна система ,,E-Learning. Закупуване на ДМА. Изпълнение на провеждане на процедура за избор на изпълнител за изграждане на обучителна софтуерна система ,,E-Learning. Закупуване на ДМА.
Дейност 7 Подготовка на изучаване на културата, фолклора и традициите на различните етноси в България в региона на гр. Банско, гр. Белица и гр. Гоце Делчев. Изпълнение на изучаване на културата, фолклора и традициите на различните етноси в България в региона на гр. Банско, гр. Белица и гр. Гоце Делчев.
Дейност 8 Изпълнение на дейности за информация и публичност.
Дейност 9 Одит на разходите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 262 570 BGN
Общ бюджет: 37 456 BGN
БФП: 37 456 BGN
Общо изплатени средства: 37 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 456 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 52 514 BGN
2014 0 BGN
2015 - 15 059 BGN
37 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 637 BGN
2014 0 BGN
2015 - 12 800 BGN
31 837 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 877 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 259 BGN
5 618 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз