Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.15-0008-C0001
Номер на проект: 07-36/15.10.2013
Наименование: Изграждане на Комплекс за социално - здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична община
Бенефициент: Столична Община
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Деинституционализация на децата от 0 до 3 години в България чрез предоставяне на адекватна и навременна подкрепа на семействата.
Дейности: Дейност 6: Популяризиране на проекта и КСЗУДС В рамките на проекта ще бъдат организирани встъпителна и заключителна конферинции. Планира се също отпечатване на информационни материали – брошури за широката общественост и брошури конкретно към потенциалните ползватели на услуги в КСЗУДС – Св. Параскева. В целия период на проект се предвиждат дейности за медийно отразяване, както и изготвяне на презентационни материали и разпространението им сред различни общности. Разпространяването на промоционните материали се осъществава по регламентиран план – график, а също така и при нерегламинтирани срещи и контакти. За разпространението имат ангажимант всички страни по зпълниние на проекта.
Дейност 5: Изграждане и функциониране на услуга „Специализирана резидентна грижа за малки деца с увреждания” Към момента в ДМСГД „Св. Параскева” има настанени и се отглеждат деца, които са в тежко състояние и изискват непрекъснато 24-часови здравни грижи. За голяма част от децата се налага периодично подаване на кислород, хранене със сонда, чести лабораторни изследвания. Грижата за тези деца се поема от специализирани медицински сестри, обучени за провеждане на необходимите процедури към малки бебета. Състоянието на тези деца не изисква лечение. Необходима е непрекъсната здравна грижа за поддържане на живота. Прогнозата за някои от тях е лоша и свързана с очаквана смърт на детето. Необходимо е организирането на пространството за грижа да е съобразено с всички условия и медицинска апаратура. В центъра трябва да бъдат развити също и услуги за съпровождане на смъртта, като присъствие на духовник; параклис, терапевтична помощ за семействата и персонала; организиране на погребение за детето. Нежна и спокойна раздяла на детето със значимите за него хора преди смъртта, а не механичното му пренасяне в чуждо, непознато и изолирано място.
Дейност 2: Изграждане и функциониране на семейно – консултативен център Приоритетно работата на СКЦ ще е насочена към преодоляване на причините, водещи до изоставяне на дете. Превантивните услуги като ключови за постигане на ефективност в процеса на предотвратяване на институционализацията на деца в риск. Те са тези, които подкрепят семействата да се справят с кризите, да градят и развиват родителския си капацитет, да запазват децата в семейството. В този смисъл, услугите по превенция на изоставянето са механизъм на деинституционализацията, който се нуждае от най-голямо внимание.
Дейност 3: Изграждане и функциониране на Център за майчино и детско здраве Здравната система в България към момента не гарантира на семействата цялостно посрещане на здравните нужди на детето. При здравословен проблем семействата често са препращани между лични лекари, различни специалисти, болнични заведения и клиники, ТЕЛКК и др. Част от изследванията и прегледите, към които са насочвани са платени, поради което и недостъпни. Услугите на центъра ще подкрепят специализирано диагностициране на здравословните проблеми на детето с препоръки към грижата и лечението на детето. Лекари от центъра ще консултират и придружават семействата в контактите с останалите звена за здравна помощ и проследяват развитието на детето след проведени интервенции. Ще се предоставят услуги за развитие психо-моторното развитие на детето и компенсиране на задръжки в развитието съобразно потенциала на детето.
Дейност 4: Изграждане и функциониране на Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания Работата е насочена към развиване на потенциала на децата чрез усвояване на умения за справяне със затрудненията и постигане на напредък в развитието. Родителите/ обгрижващите са основна фигура за подкрепа към детето. Специалистите работят основно с родителите, а не пряко с детето. Родителите участват активно във всички аспекти в процеса на подкрепа на детето, тъй като те познават детето си по-добре от всеки друг и прекарват повече време с него. Със семейството работи един специалист. Той ползва към себе си подкрепа от мултидисциплинарен екип, което подкрепя развитие на кросдисциплинарни умения и знания за работа с детето и семейството. Така се създават условия за изграждане на стабилна връзка на доверие между специалиста по ранна интервенция и семейството. Тази връзка се ползва като основа за развитие на уменията на семейството да насърчават и подкрепят детето.
Дейност 1: Подбор и развитие на персонала В развитието и предоставянето на новите услуги ще бъде включен персонала на специализираната институция след проведен подбор. Подборът ще бъде съобразен с принципите за прозрачност, равнопоставеност и политиките за наемане на пресонал. Ежемесечно ще бъде предоставяна супервизия на персонала с цел развитие на умения и надграждане на знания. Ще бъдат изработени и въведени системи за: • управление на услугите, системата включва набор от правила и процедури за работа на КСЗУДС «Св. Параскева» и ще отчита спецификите за организация и управление на набора от услуги, включени в комплекса; това ще гарантира устойчивост на управлението на комплекса след края на проект, защото ще бъде изработен и пилотиран модел за управление на тези специфични и нови за България услуги. За изграждането и въвеждането на системата ще отговаря методик «Системи за управление на услугите», който ще подкрепя почасово управленския екип на КСЗУДС. • осигуряване на качеството на услугите, Системата ще изработи наръчници за работа по услугите, които ще стъпят на основните правила, заложени в НКССУДС и методиките, изработени от МЗ в рамките на компонент 1 от схемата. Системата за осигуряване на качеството ще детайлизира и развие тези изсквания и ще ги приведе на езика на опративната работа с децата и семействата като ще ги съобрази с местния контекст. Изработването и въвеждането на тази система е задача на методика «Осигуряване на качеството на услугите». Друга важна задача на тази позиция е оказване на постоянна методическа подкрепа в работата на екипа по всеки отделен случай, както и извършване на регулярен вътрешен мониторинг на работата по случаите в КСЗУДС. • планиране и отчетност, - системата ще предложи набор от инструментариум и процедура за събиране и обработване на данни за работа с деца и семейства в КСУДС. Системата ще е съобразена с конкретната ситуация на организация на услугите в КСЗУДС и изискванията на местната общност от събиране и обработване на данни, както и откликване на всички заявки от отчетност в рамките на проекта. Системата ще създаде възможности за анализ на данните , с оглед проследяване на ефекта от проекта върху процесите на деинституционализация на децата в Столична община и София област. С изработването и въвеждането на системата ще бъде ангажиран «Методик системи за планиране и отчетност», който ще подкрепя управленские екип на КСЗУДС • управление и развитие на служителите в КСЗУДС. Системата включва изработване и въвеждане на организационна структура за управление на КСЗУДС и функционална диаграма за управление на служителите в комплекса. Системата включва също изработване на длъжностни характеристики, процедури за наемане и освобождаване на служители, процедури за индивидуално планиране, атестация и индивидуални планове за развитие на слеужителите, както и организация на екипни срещи. За изработването и въвеждането на системата ще отговаря методик «Управление и развитие на служителите», който ще работи в сътрудничество с управленския екип на КСЗУДС. Тези системи ще гарантират качество и ефективност на подкрепата към децата и семействата в новите услуги, както и устойчивост на създадените услуги. Важна тяхна характеристика е, че те ще са съобразени с местния контекст и нуждите на общността в Столична община. Дейностите по изграждане и пилотиране на услугите не дублират разходи с проект «ПОСОКА: семейство» по компонент 1 на схемата, защото са разположени изцяло в контекста на създадената услуга и отговарят на местния контекст и заявяваните нужди на местния екип. Екипът по проекта ще премине обучение, предвидено в компонент 1 на схемата. В настоящия проект ние залагаме супервизия и консултиране. • супервизията ще се предоставя като индивидуална или групова и ще е с фокус работата по конкретни случаи и тяхното проследяване. Супервизията ще гарантира работа по новите услуги, съобразени с най-високите съвременни стандарти за социална работа с деца и семейства. Тя подкрепя практиците в анализ и търсене на нови решения в работат по слечаите. • предвиждаме също при нужда и заявка да бъдат предоставяни индивидуални консултации основно към управленския екип на КСЗУДС, които ще работят с индивидуални казуси, свързани с управленски дилеми. Дейностите за супервизия и консултиране не дублират дейности по компонент 1 на схемата, където е планирано обучение на екипа. Супервизията и консултирането ще надградят уменията, придобити от екипа по време на обученията и ще подкрепят служителите в прилагането им при работа по конкретни случаи и казуси.
Дейност 7: Сформиране и работа на екип за организация и управление на проекта Екипът за организация и управление на проекта ще бъде сформиран първия месец от старта на проекта. Дейността му ще протича през всички проектни месеци като осигурява ефективност и ефикастност и гарантира постигането на заложените резултати. Екипът за управление на проекта ще бъде подкрепян в своята дейност от Консултативен съвет. В състава на Консултативния съвет ще бъдат ангажирани представители на МЗ, МТСП, ДАЗД, АСП. Консултативният съвет ще регулира плавното осъществяване на дейностите, ще консултира и подкрепя процесите за изграждане и функциониране на КСЗУДС «Св. Параскева» в Столична община.
Партньори
Партньори:
Фондация "За Нашите Деца"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 595 352 BGN
Общ бюджет: 392 411 BGN
БФП: 392 411 BGN
Общо изплатени средства: 352 209 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 392 411 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 119 070 BGN
2015 233 139 BGN
352 209 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 333 549 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 101 210 BGN
2015 198 168 BGN
299 378 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 17 861 BGN
2015 34 971 BGN
52 831 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността - К-2
Индикатор 4 Минимален брой закрити ДМСГД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз