Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.15-0002-C0001
Номер на проект: 08-1207/15.10.2013
Наименование: Комплекс за здравни и социлани услуги (КЗСУ) "Св. Мина"
Бенефициент: ОБЩИНА МОНТАНА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 17.09.2013
Начална дата: 15.10.2013
Дата на приключване: 01.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Основните дейности са насочени към подкрепа на мерки за реализиране на устойчив модел за трайна деинституционализация на деца от 0 до 3 – годишна възраст, настанени в Дом за медико – социални грижи за деца (ДМСГД) в гр. Монтана, както и от целевата група на проект “Детство за всички”, а също и получилите направление от ОЗД към ДСП гр. Монтана чрез предоставяне на здравно – социални услуги за подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на деца на територията на община Монтана.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта и събиране на екип Сформирането на квалифициран екип от експерти, изцяло отговарящ на спецификата на проектното предложение, е ключов момент за успешното управление на проекта. Работата в екип, която се изразява в много точно разпределение на задачите и отговорностите между всеки един от членовете на екипа, в пълно съответствие с изготвения план-график и определените сроковете за постигане на всяка една от дейностите, е важен фактор за успех. С оглед обезпечаване изпълнението на настоящия проект и с цел създаване на необходимите предпоставки за ефективно проектно управление, община Монтана сформира екип за управление на проекта, съставен от специалисти с адекватно на предложените им по проекта длъжности образование и с дългогодишен специфичен професионален опит. Екипът за управление ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор, Счетоводител, Технически сътрудник. Като неразделна част от системата за вътрешен мониторинг и контрол на изпълнението на проекта, експертите от екипа ще се събират на работни срещи не по-малко от веднъж на 3 месеца. Работните срещи ще се организират с цел проследяване напредъка по отношение изпълнението на проектните дейности, постигането на дефинираните цели и заложени резултати, както и с оглед навременно идентифициране и успешно отстраняване на потенциални рискове и проблеми в процеса на реализация на проекта. В случай на необходимост, ръководителят на екипа или всеки друг негов член ще има възможността да свиква извънредни срещи. Основни функционални характеристики на екипа ще обхващат: да ръководи цялостното изпълнение на проекта; да координира изготвянето на отчети по проекта и да следи за изпълнението на дейностите съгласно план-графика; да координира отношенията с подизпълнителите и да осъществява официалната комуникация с представителите на Управляващия и Договарящия орган; да ръководи срещите на екипа за вътрешен контрол и мониторинг; да отговаря за наблюдението и вътрешната оценка при изпълнението на дейностите; да отговаря за изпълнение на задълженията на бенефициента по визуализацията и публичността на проекта; да отговаря за изработването на техническите отчети по проекта; да координира работата на екипа във връзка с вътрешното наблюдение на проекта и при необходимост предлага корективни действия на ръководителя; да отговаря за всички логистични, организационни дейности, свързани с подготовката за всяка една основна дейност по проекта; да организира и съхранява документацията по проекта; организирането на счетоводната отчетност по проекта; изготвянето своевременно финансовите отчети и отчетите за потвърждение на разходите и др., съгласно изискванията на Управляващия орган и Договарящия орган; целесъобразното използване на финансовите ресурси, извършването на плащания към изпълнители и изготвянето на съответните документи съобразно българското законодателство; координацията на финансовите дейности по реализацията на проекта и сроковете за плащанията на всеки етап; организиране на съхранението на финансовата документация по проекта.
Дейност 2: Подбор на персонал Да се създадат нови работни места в сектора на социалната икономика; да се осигури мотивиран и квалифициран персонал за предоставяне на услугите; да се осигури възможност за преодоляване на бедността на безработни лица. Реализирането на тази дейност ще спомогне за стимулиране на социалното включване на лица в трудоспособна и над-трудоспособна възраст на територията на община Монтана, като с приоритет ще бъдат назначавани лица с дългогодишен опит при предоставянет на специализирани социални услуги на деца и тези от тях, които са работили в ДМСГД. Предвижда се в разкрития КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (КЗСУ), „Св. Мина”да бъдат назначени лица на следните позиции: 1. Ръководител – 1 човек 2. Главна медицинска сестра – 1 човек 3. Лекар – педиатър – половин работен ден – 1 човек. 4. Лекар – акушер – гинеколог – на непълен работен ден (2 часа на ден) 1 човек. 5. Психолози - 2 човека. 6. Педагози - 2 човека. 7. Рехабилитатори - 1 човек 8. Медицински сестри - 14 човека. 9. Социални работници – 2 човека. 10. Логопед - 1 човек на непълен работен ден (2 часа). 11. Човешки ресурси 1 човек. 12. Детегледачки 12 човека. 13. Хигиенистки 4 човека. 14. Юрист – 1 човек 15. Шофьор 1 човек. От целия персонал 36 човека ще бъдат на трудов договор на пълен работен ден, 3ма човека ще бъдат на граждански договор на непълен работен ден (2 часа на ден) и 1 човек на граждански договор на непълен работен ден (4 часа). Персоналът ще бъде нает при стриктното съблюдаване на изискванията, заложени в „Методиката за определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността“, утвърдена от министъра на труда и социалната политика. За целите на администриране на целия процес по подбор на персонала, ще бъдат закупени необходимите дребни канцеларски материали и консумативи, които да обезпечат процеса на работа на комисията, вкл.: моливи, химикалки, тиксо, телбоди, архивни кашони, ножици, текст маркери, тонери за принтери, хартия и др.
Дейност 3: Разкриване и функциониране на КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (КЗСУ) „Св. Мина” Описание и обосновка на дейността: В рамките на Дейност 4 ще се осигурят необходимите предпоставки за извеждане на децата от ДМСГД- гр. Монтана, посредством разкриване и фунциоониране КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (КЗСУ) „Св. Мина”, за подкрепа на семейството и превенция на риска от изоставяне на деца, за поемане на случаи с направления от ОЗД към ДСП – Монтана, както и от проект “Детсво за всички”, което ще доведе до реализиране и изпълнение на основните приоритети, очертани във Визията за деинституционализация на децата. Разкриването на този вид комплекс ще включва предоставянето на следните 6 иновативна социална услуга: 1. Семейно-консултативен център, с капацитет -30 места годишно Цел Целта, която ще бъде постигната посредством обособяването на „Семейно-консултативен център“ е превенция на изоставянето, подобряване родителската грижа за деца от уязвими семейства. Анализ Голяма част от постъпилите деца в ДМСГД-Монтана са от семейна среда /39%/. В 66 % от случаите на децата, преминали в ДМСГД-Монтана през 2012г., произлизат от семейства, при които липсват адекватни родителски умения. Чрез обособяването на „Семейно-консултативен център“ в КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (КЗСУ) „Св. Мина ще се осигурят необходимите услуги за превенция на изоставянето и подобряване на родителските грижи за децата от уязвими семейства. В допълнение, ще се осигури необходимата мобилна и екипна работа от специалисти, които да работят изключително на терен в насока обучение и консултиране на майки от рисковите групи по отношение на обгрижване, отглеждане, възпитание на децата. Работата на терен е от изключителна важност, поради отдалечеността и изолираността на някои от ромските квартали. 2. Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 20 легла (7 часа на ден) Цел Да се задоволяват нуждите за предоставяне на специализирани социални услуги на деца с увреждания, в т.ч специализирани медицински грижи. Анализ Децата, които се обслужват от Дневен център за деца с увреждания, са деца със нужда от специализирани медицински грижи, които да се извършват от квалифицирани медицински специалисти – лекари-педиатри, медицински сестри, рехабилитатори и др. Към настоящия момент Дневен център за деца с увреждания на територията на община Монтана като държавно- делегирана дейност с капацитет 36 места и пълна заетост. Този дневен център работи индивидуално с деца 3 до 18години, в зависимост от възможностите и потенциала на всяко дете. Услугите, които се предлагат на този етап в центъра са:  Рехабилитационни процедури;  Логотерапия;  Работа с психолог;  Арт-терапия;  Социална работа;  Организиране на празнични и културни мероприятия;  Подготовка за интегрирано обучение в държавната училищна мрежа;  Подготовка за социално интегриране в обществото. Извод През 2012 г., в област Монтана са родени 10 децата с увреждания. В съответствие с преструктуриране на сградата на ДМСГД, което води до заложените цели, съгласно процедурата BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще“, ще се обособи Дневен център за деца с увреждания, с капацитет 20 места и 7 часов работен ден, който ще задоволява нуждите от предоставяне на специализирани социални услуги, в т.ч медицинска помощ, терапевтични услуги за деца с увреждания и др. Обособяването на такъв център ще даде възможност на детето с увреждане да получава индивидуално внимание, да се работи с него за подобряване на физическото и интелектуалното му развитие. Такъв център ще е от голяма полза за семействата, които отглеждат своите деца с увреждания, а също и за приемните семейства, грижещи се за такива деца. 3. Център за майчино и детско здраве; Капацитет-50 места годишно Цел Да се предоставят необходимите предоставки за осигуряване на адекватни социални услуги на непълнолетни майки, бременни от малцинствени общности. Да се предостави мобилни здравно-социални услуги ; семейно планиране;ранно идентифициране на риск от изоставяне; предотвратявне на детска заболеваемост и неглижиране в с-вото. Анализ Обособяването на Център за майчино и детско здраве, който да обхваща уязвимите групи/ непълнолетни майки и бременни от малцинствените общности, бременни със зависимости, HIV и т.н.) ще способства за осигуряването на интегрирани здравно-социални услуги. Центърът ще разполага с педиатричен кабинет , акушеро-гинекологичен кабинет и кабинет детска консултация и основно ще предоставя медицински услуги за майки и деца. Чрез предоставянето на мобилни здравно-социални услуги в обособения „Център за майчино и детско здраве“ ще се достигне до всички рискови общности. Мобилните екипи ще осигуряват медицински манипулации, рехабилитация и кинезитерапия в дома на пациента. Специалистите от центъра ще работят и в посока на семейното планиране, на ранното идентифициране на риск от изоставяне, ще извършват дейности по лечение и предотвратяване на детската заболеваемост, смъртност, неглижиране в семейството. Извод След разкриването на КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (КЗСУ) „Св. Мина”, ще се обособи „Център за майчино и детско здраве“, с капацитет от 50 души годишно на пълен 8-часов работен ден. В центъра ще бъдат назначени следните позиции: 1 медицинска сестра на трудов договор на 8 часов работен ден; 1 социален работник на трудов договор на непълен работен ден (2 часа на ден); 1 лекар- педиатър на граждански договор на непълен работен ден (2 часа на ден); 1 лекар- АГ на граждански договор на непълен работен ден (2 часа на ден); 1 хигиенистка на договор на непълен работен ден (4 часа). 4. Звено „Майка и бебе” – Капацитет - 4 места Временно настаняване поради възникнал сериозен проблем – здравословен, социално –битов. Цел Да се обособи подобен тип услуга на територията на община Монтана, тъй като към настоящия момент подобна не съществува. Анализ Обособяването на Звено „Майка и бебе“ ще послужи за временно настаняване /поради изникнали проблеми в семейството – здравословни, битови и други/. Липса на подкрепа от партньор и близки е причина за изоставянето на 7 деца в ДМСГД-Монтана през 2012г. Липса на жилище е причина за изоставянето на 9 деца. Извод След разкриването на КОМПЛЕКС ЗА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (КЗСУ) „Св. Мина”, ще се обособи Звено „Майка и бебе“ с капацитет 4 легла на пълен работен ден от 8 часа. За нуждите на звеното ще бъде назначен следния персонал: 1 медицинска сестра на трудов договор на 8 часов работен ден; 1 психолог на граждански договор на непълен работен ден (4 часа на ден); 1 детегледачка на трудов договор на пълен работен ден (8 часа). 5. Специализирана резидентна грижа за малки деца с тежки увреждания /Заместваща грижа;Капацитет – 8 легла /15 места годишно/ Цел Да се предоставят специфични здравни грижи от лекари-педиатри, психолог, педагог, мед.сестри, рехабилитатор на деца с тежки малформации и увреждания, изискващи 24-часова грижа и активно наблюдение. Заместваща грижа: Временно настаняване на деца от биологично или приемно семейство поради възникнали проблеми с родителите. Извод Ще бъде разкрит „Специализирана резидентна грижа за малки деца с тежки увреждания /Заместваща грижа“, наричан по-горе още и ЦНСТ за деца с тежки увреждания с капацитет от 8 легла (6+2). Като за целите на тази обособена услуга ще бъде назначен следният персонал: 7 медицинска сестра на трудов договор на 8 часов работен ден; 1 педагог на трудов договор на пълен работен ден; 1 психолог на трудов договор на непълен работен ден (4 часа); 1 рехабилитатор на граждански договор на непълен работен ден (4 часа); 1 социален работник на трудов договор на непълен работен ден (2 часа на ден); 1 лекар-педиатър на граждански договор на непълен работен ден (2 часа на ден); 7 детегледачки на трудов договор на пълен работен ден (8 часа на ден); хигиенистка на трудов договор на пълен работен ден (8 часа). 6. Център за ранна интервенция - 15 места; Цел Да се предотврати изоставянето особено на деца с увреждания, както и да се подкрепи възможността за ранна диагностика и последващо своевременно лечение, както и обучение за обгрижване на тези деца с увреждания. Анализ Разкриването и обособяването на „Център за ранна интервенция“ са насочени към осъществяване на превантивна дейност за предотвратяване на изоставянето /особено на деца с увреждания/. Центърът ще осигурява медицинска рехабилитация, информиране и консултиране на родителите. Целта е подкрепа на семейството за ранна диагностика и последващо своевременно лечение на увреждането, както и обучение на семейството за обгрижване на болното дете. Децата с увреждане, преминали в ДМСГД-Монтана през 2012г. са 52%. Центърът за ранна интервенция ще може да осъществява всички горепосочени дейности и в подкрепа на приемни семейства, които се грижат за деца с увреждания. Извод Ще бъде разкрит „Център за ранна интервенция“ с капацитет 15 човека годишно. Като за целите на този център ще бъде назначен следният персонал: 1 медицинска сестра на граждански договор на 8 часов работен ден; 1 социален работник на трудов договор на непълен работен ден (2 часа на ден); 1 хигиенистка на трудов договор на непълен работен ден (4 часа). За задоволяване на общите нужди от функционирането на комплекса и неговите отделни обособени услуги се предвижда в рамките на 12 месеца да бъдат извършени ежемесечни разходи, включващи следните комунално-битови услуги:  Храна – Кетъринг – детска млечна кухня. Осъществяването на тази услуга ще е целево тъй като на територията на община Монтана съществува една единствена детска млечна кухня;  Медикаменти и медицински консумативи;  Щори;  Канцеларски материали – за задоволяване на нуждите на административното управление на разкрития Комплекс за здравно-социални услуги;  Дезинфекционни материали;  Памперси;  Перилни и миещи препарати;  Вик;  Ел.енергия;  Топлофикация;  Гориво за автомобил извършващ нуждите на превозване на представителите на целевата група (персонал, деца);  Външни услуги: СОТ – камери и други;  Данък върху превозни средства;  Дрехи,обувки,спално бельо.
Дейност 4: Осигуряване на информация и публичност на проекта При изпълнението на проекта се предвижда да се изпълнят и дейности за визуализация на проекта. Община Монтана ще предприеме всички необходими действия за разгласяване на факта, че настоящото проектно предложение се финансира от Европейския социален фонд. Предприетите за тази цел мерки ще бъдат в пълно съответствие с приложимите правила за информиране и публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията № 1828/2006 и приложение 1 към него, и Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната цел на предвидените в рамките на визуализацията дейности е осигуряване информираността и публичността на предвидените за изпълнение дейности, резултати и дефинирани цели, както и промотиране на програмата, приоритетната ос и приноса на Европейския Съюз: Визуализацията и публичността на проекта, дейностите и заложените цели ще бъде осигурена посредством: - Организиране на 2 прес- конференции- предвижда се провеждането на 2 броя прес-конференции за стартирането и финализирането на проектните дейности. Целите, които ще бъдат постигнати посредством провеждането на 2 прес-конференции е: достигане до максимално голяма аудитория сред целевите групи и заинтересованите лица; максимална степен на прозрачност по отношение на разходване на средствата по проекта; оповестяване на широката аудитория за постигнатите резултати и цели, чрез изпълнението на настоящия проект. - Информационни табели – 2 бр.- общината предвижда поставяне на 2 броя информационни табели – за сградата на ДМСГД и за офиса по проекта. Информационните табели ще популяризират проекта и финансовия принос на Европейския социален фонд чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ за реализацията му. - Информационни банери – 1 броя – информационните банери се предвиждат с оглед осигуряване на визуализация по време на предвидените информационни събития в рамките на изпълнението на проекта. - Публикации, съдържащи информация за проекта и напредъка по отношение на неговото изпълнение в местната преса – при старта на проекта, както и по време на неговото изпълнение и след успешната му реализация, общината ще публикува 2 публикации в местната преса, както и ще публикува информация за проекта на официалната си страница в Интернет. Информацията ще обхваща целите и очакваните проектни резултати, планираните дейности, в т.ч. и информация за напредъка на изпълнението и степента на постигане на заложените цели и резултати. Всички публикации в местната преса, ще бъдат изготвяни при стриктно придържане към изискванията за визуализация. - 6 съобщения в местно радио – съобщенията ще съдържат информация, относно същността и напредъка по проекта. - Организиране на ден на отворените врати
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 519 251 BGN
Общ бюджет: 210 754 BGN
БФП: 210 754 BGN
Общо изплатени средства: 206 794 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 210 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 103 850 BGN
2015 102 943 BGN
206 794 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 179 141 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 88 273 BGN
2015 87 502 BGN
175 774 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 613 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 15 578 BGN
2015 15 442 BGN
31 019 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 3 Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността - К-2
Индикатор 4 Минимален брой закрити ДМСГД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз