Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0031-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване на панелни сгради в Република България
Бенефициент: Висше строително училище “Любен Каравелов”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 14.10.2013
Дата на приключване: 14.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Оценка на остатъчния конструктивен ресурс като база за основно енергийно обновяване на панелни сгради в Република България
Дейности: 1. Закупуване и доставка на специализирана апаратура за допълване и обновяване на съществуващо оборудване
2. Монтаж и въвеждане в експлоатация на новозакупеното оборудване
3. Подготовка за Провеждане на лабораторни и натурни изпитвания и приложни изследвания, получаване, обработка и анализ на получените резултати
4. Изпълнение на дейност „Провеждане на лабораторни и натурни изпитвания и приложни изследвания, получаване, обработка и анализ на получените резултати”
5. Изпълнение на дейност „Използване на апаратурата за научни и образователни цели – запознаване с нейните възможности, принцип на действие, приложение в контекста на съществените изисквания към строежите”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 336 298 BGN
Общ бюджет: 352 194 BGN
БФП: 299 365 BGN
Общо изплатени средства: 299 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 299 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 000 BGN
2015 232 365 BGN
299 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 950 BGN
2015 197 510 BGN
254 460 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 905 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 050 BGN
2015 34 855 BGN
44 905 BGN
Финансиране от бенефициента 59 347 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Успешно закупени видове оборудване (брой)
Индикатор 5 Обучителни курсове по видове оборудване (брой)
Индикатор 6 Обучени студенти, докторанти и преподаватели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз