Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.13-0384-C0001
Номер на проект: ESF-1113-01-01003
Наименование: "Нов шанс за младежи"
Бенефициент: "СИВАНИ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.09.2013
Начална дата: 08.10.2013
Дата на приключване: 01.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ихтиман
Описание
Описание на проекта: Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живота на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот, и засилване на социалното включване. Това означава да се инвестира в хората, да придобият нови знания и умения; да се утвърди практиката за учене през целия живот с цел професионална реализация през целия активен живот; да се гарантира на всекиго пълноценно участие в обществото и правото на достоен труд; да се постигне по-високо качество на работната сила; да се гарантира достъп до качествено образование и обучение на всички; социалната защита да стане по устойчива и „активна“; да бъде осигурено равенство на възможностите,да се насърчи развитието на сектора на социалната икономика, и като резултат от всички целенасочени действия да се постигне икономическо и социално сближаване.
Дейности: 1.Организация и Управление на проекта. Подписване на договори на екипа на проекта, популяризиране и стартиране на проекта с работна среща в присъствие на медии и преса. Визуализация на проекта – поставяне на инф. Табела. Провеждане на тръжна процедура за разходите по бюджета и работна среща за откриване и гласност на проекта.
2. Визуализация, информираност и публичност на проекта. Поставяне на информационна табела на проекта. Популяризиране и стартиране на проекта с работна среща в присъствие на медии и преса. Изготвяне на рекламни брошури за популяризиране дейностите по проекта.
3.Подготовка и провеждане на курсове за ПК и КК. Закупуване на материали и консумативи за нуждите на обученията, наемане на зали и договори с лекторите провеждащи обученията.
4.Закупуване на оборудване и обзавеждане за ново разкритите работни места Закупуване на необходимото обзавеждане и оборудване на новите работни места с цел нормално протичане на трудовата дейност на лицата които ще бъдат назначени по проекта.
5.Осигуряване на трудова заетост на лицата успешно преминали обучения по ПК и КК за 12 месеца. Назначаване на трудов договор на 4 лица счетоводители, 4 лица технически сътрудник и 2 лица техник - градинар.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 115 687 BGN
Общ бюджет: 97 395 BGN
БФП: 97 395 BGN
Общо изплатени средства: 97 361 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 97 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 137 BGN
2014 49 863 BGN
2015 24 361 BGN
97 361 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 82 786 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 667 BGN
2014 42 383 BGN
2015 20 707 BGN
82 757 BGN
В т.ч. Национално финансиране 14 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 471 BGN
2014 7 479 BGN
2015 3 654 BGN
14 604 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Брой лица, включени в заетост след обучение
Индикатор 4 дял на лицата, придобили или повишили степента си на професионална квалификация
Индикатор 5 дял на лицата, придобили ключови компетенции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз