Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0012-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: “Канализация на с. Зимница – гл. клон 1 от о.т. 176 до брегово заустване – 2ри етап и пречиствателна станция за отпадни води”
Бенефициент: Община Стралджа
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 29.12.2010
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Стралджа
Описание
Описание на проекта: Проектната разработка предвижда доизграждане на канализационната система за смесени отпадни води на с. Зимница, отвеждане на същите в Пречиствателна станция за биологично пречистване и довеждане на пречистените води до брегово заустване в дере.
Дейности: Дейност І. Сформиране на екип за управление на проекта За успешното реализиране на дейностите по проекта в рамките на срока за изпълнение ще се сформира екип за управление, съставен от представители на община Стралджа и наети специалисти. Той ще се състои от 7 експерта: ръководител, експерт строителство, експерт ВиК, технически сътрудник, юрист и финансист, които ще участват в организирането и упражняването на контрол върху дейностите по изпълнението на проекта.
Дейност ІІ. Прединвестиционни проучвания и идеен проект за ПСОВ; технически проект за гл. канализационен клон Прединвестиционните проучвания за осъществяване на настоящия проект са изготвяни за дълъг период от време. За канализацията те са правени през 1989 г., също и за пречиствателна станция. През 2006 г. те са ревизирани и на тяхна база е възложена само разработка на технически проект за главен канализационен клон до брегово заустване. Поради остаряла технология на ПСОВ общинското ръководство възложи разработка на нови прединвестиционни проучвания за пречиствателна станция в два варианта. След разглеждането и приемането им бе възложено разработване на идеен проект за обекта. Хидрогеоложки проучвания на района на площадката за ПСОВ са извършени през 1989 год.
Дейност ІІІ. Съгласуване и издаване на разрешителни по ЗУТ, Закона за водите, ЗООС и др. Съгласуване на инвестиционното намерение с РИОСВ Ст. Загора, Басейнова дирекция гр. Пловдив, издаване декларация за съответствие с Натура 2000, изготвяне на доклад за съответствие за идеен проект на ПСОВ , разглеждане на експертен съвет при община Стралджа и издаване на разрешителни за строеж.
Дейност ІV. Изготвяне на тръжни документи за провеждане на процедури по ЗОП, провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договори за изпълнение на дейностите Изготвяне на тръжни документи за провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители и сключване на договори с избраните изпълнители. Ще бъдат подготвени и проведени следните процедури по ЗОП и НВОМП - Избор на изпълнител на инженеринг и строителство на канализация и ПСОВ; Избор на фирма за строителен надзор; Избор на фирма за финансов одит на проекта.
Дейност V. Изготвяне на техническа документация на работен проект за пречиствателна станция за отпадни води и изграждане на подобектите на проекта; Поддейност 1 Изграждане на главен канализационен клон от дъждопреливник до брегово заустване; Поддейност 2 Инженеринг - изготвяне на техническа документация на работен проект за пречиствателна станция за отпадни води; Поддейност 3 Изграждане на съоръжения на ПСОВ; Поддейност 4 Сгради и сервиз; Поддейност 5 Инфраструктура и площадкови комуникации; Поддейност 6 Външни комуникации;
Дейност VІ. Строителен надзор Избраната надзорна фирма ще извършва контрол по качественото изпълнение на строителните работи и ще съставя изискващите се с Наредба № 3 протоколи и други документи. При възникнали неуточнени въпроси или различия от проекта своевременно ще уведомява проектанта и ръководителя на проекта. Фирмата ще изготвя и предава на ръководителя на инфраструктурния проект съответните ежемесечни отчети. Екипът за управление на проекта ще осъществява контрол по изпълнение на възложените видове СМР и спазване на договорите.
Дейност VІІ. Популяризиране на проекта, осигуряване на прозрачност и публичност Преди започване на строителството, в непосредствена близост до всеки от обектите ще бъдат поставени рекламни билбордове на видно място, които ще представят съществената роля, която ЕС има за реализацията на проекта . Ще бъдат разпространени рекламни брошури. Резултат - пълна прозрачност по време на изпълнение на проекта по отношение на вземане на решения, действия и резултати от тях.
Дейност VІІІ. Приемане на строителните дейности и въвеждане на обекта в експлоатация След завършване на строителните работи и предаване на подобектите от строителя на инвеститора с протокол обр.15, фирмата изпълнител на строителен надзор на обекта изготвя доклад и технически паспорт за обекта. Назначената приемателна комисия с протокол приема обекта , след отстраняване на всички забележки по изпълнението и издава разрешение за въвеждане в експлоатация.
Дейност ІХ. Одит на проекта и финален отчет. Одиторската фирма наблюдава дали декларираните от Бенефициента разходи са реални, точни и допустими според Договора и изготвя отчет за потвърждаване на разходите по образец . Ръководителят на инфраструктурния проект / упълномощен представител на бенефициента, лицето за контакт / изготвя окончателния технически доклад до Управляващия орган включващ информация относно реализацията на проекта и постигнатите цели. Резултати - точно проверени за допустимост, реалност и съответствие на договора и българското законодателство финансови разходи на обекта; постигнати всички специфични цели на проекта, достигната и общата цел.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 163 156 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 216 316 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 216 316 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 173 052 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 173 052 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 43 263 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 43 263 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 674 683 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изграждане на ПСОВ - Стралджа
Индикатор 2 Канализация на село Зимница - гл. клон І от о.т. 176 до брегово заустване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз