Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0127-C0001
Номер на проект: 08-12-91/25.04.2008
Наименование: Партньорството между гражданското общество и администрацията - гарант за прозрачност, отчетности контрол
Бенефициент: Фондация “Младежка инициатива”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
Описание
Описание на проекта: Да се повиши прозрачността и отчетността в работата на общинските и областната администрации и да се подобрят механизмите за контрол върху дейността им
Дейности: Популяризиране на административните услуги, предоставени от областната и общинските администрации
Провеждане на публични обсъждания за насърчаване на партньорство и сътрудничество между гражданското общество и администрациите
Провеждане на семинар за обобщаване на изводите от отделните публични обсъждания и за изграждане на нови умения
Подготовка на идейна разработка за провеждане на „Дни на отворените врати” за предоставяне на информация относно административната дейност и обслужване
Изграждане и надграждане на електронни и комуникационни информационни канали за административната дейност на целевите групи: - Изработване на интернет страници на Общините Земен и Трън; - Усъвършенстване на функционалността на сайтовете на Об
Провеждане на кръгла маса „Партньрството между СГО и администрациите – гарант за прозрачност, отчетност и контрол”
Изработване и излъчване на 24 тематични телевизионни предавания, касаещи работата на Областна администрация Перник и Общините Брезник, Земен, ковачевци и Трън
Семинар с представители на медиите и целевите групи на тема “ Медиите – посредник между администрациите и гражданското общество за прозрачна, контролируема и отчетна администрация”
Изработване на Ръководство за партньорство между администрациите и СГО – полезна и утвърдена практика за успех
Изработване на комуникационна стратегия за прозрачност, откритост и отчетност в дейността на администрациите
Извършване на външен одит на проекта
Дейности за информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 268 343 BGN
Общ бюджет: 254 214 BGN
БФП: 254 214 BGN
Общо изплатени средства: 254 214 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 254 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 53 669 BGN
2009 156 718 BGN
2010 45 057 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 230 BGN
2015 0 BGN
254 214 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 216 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 45 618 BGN
2009 133 211 BGN
2010 38 299 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 1 046 BGN
2015 0 BGN
216 082 BGN
В т.ч. Национално финансиране 38 132 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 050 BGN
2009 23 508 BGN
2010 6 759 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 - 185 BGN
2015 0 BGN
38 132 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой отпечатани и разпространени наръчника
Индикатор 2 Брой услуги, предлагани от администрациите, по тип
Индикатор 3 Брой респонденти по сектор с повишена информираност относно услугите, предоставяни от администрацията
Индикатор 4 Брой проведени ублични обсъждания
Индикатор 5 Брой участници по сектори
Индикатор 6 Брой жени
Индикатор 7 Брой паметни бележки от публичните обсъждания
Индикатор 8 Брой изготвени доклади и анализи за резултатите от обсъжданията
Индикатор 9 Брой осъществени местни партьнорства
Индикатор 10 Брой изработени и разпространени флайъри
Индикатор 11 Брой обучени участници по сектори
Индикатор 12 Брой апробирани нови модели на взаимоотношения
Индикатор 13 Брой теми на обучението във връзка с дейност 3.
Индикатор 14 Брой модератори на семинара по дейност 3.
Индикатор 15 Брой изградени нови умения
Индикатор 16 Брой анкетирани, които отчитат промяна в отношението си към администрацията
Индикатор 17 Брой изготвени разработки за провеж-дане на "Дни на отворените врати"
Индикатор 18 Брой изготвен анализ на партньорите във връзка с дейност 4.
Индикатор 19 Брой проведени дни на отворените врати
Индикатор 20 Брой анкетирани граждани въ връзка с дейност 4.
Индикатор 21 Брой анкетирани жени във връзка с дейност 4.
Индикатор 22 Брой изработени сайтове
Индикатор 23 Брой сайтове с усъвършентвана функционалност
Индикатор 24 Брой екипи за поддръжка на сайтовете
Индикатор 25 Брой посетители на сайтовете
Индикатор 26 Брой получени on-line запитвания
Индикатор 27 Брой отговори на запитванията във връзка с дейност 5.
Индикатор 28 Брой проведени кръгли маси
Индикатор 29 Брой участници по сектори въ връзка с дейност 6.
Индикатор 30 Брой изготвени експертни анализи по дейност 6.
Индикатор 31 Брой изготвени доклади за създаденото партньорство
Индикатор 32 Брой експерти във връзка с провеждане на кръгла маса
Индикатор 33 Брой участници по сектори в кръглите маси
Индикатор 34 Брой изготвени паметни бележки във връзка с кръглите маси
Индикатор 35 Брой изготвени експертни анализи във връзка с проведената кръгла маса
Индикатор 36 Брой изготвени доклади за създаденото партньорство във връзка с проведаната кръгла маса
Индикатор 37 Брой експерти в кръглата маса по дейнос 6.
Индикатор 38 Брой модератори в кръглата маса по дейност 6.
Индикатор 39 Брой излъчени предавания
Индикатор 40 Брой излъчени рекламни клипове за поредицата
Индикатор 41 Брой излъчени рекламни клипове за проекта
Индикатор 42 Брой планове и сценарии
Индикатор 43 Брой анкетирани граждани
Индикатор 44 Брой анкетирани служители
Индикатор 45 Брой изготвени анализи във връзка с дейност 7.
Индикатор 46 Брой експерти-коментатори
Индикатор 47 Брой мотивирани администрации
Индикатор 48 Брой разпространени DVD с предаванията
Индикатор 49 Брой участници в семинара с представители на медиите и целевите групи
Индикатор 50 Брой жени в семинар с представители на медиите и целевите групи
Индикатор 51 Брой медии в семинара по дейност 8.
Индикатор 52 Брой администрации в семинара по дейност 8.
Индикатор 53 Брой участници с повишения мотивация в семинара по дейност 8.
Индикатор 54 Брой лектори на семинара с представители на медиите и целевите групи
Индикатор 55 Изготвен анализ и доклад във връзка със семинар с представители на медиите и целевите групи
Индикатор 56 Брой лектори в семинара с представители на медиите и целевите групи
Индикатор 57 Брой отпечатани и разпространени екземпляри от ръководството
Индикатор 58 Брой материали по теми, включени в ръководството
Индикатор 59 Брой отпечатани и разпространени екземпляри
Индикатор 60 Брой коментари от НПО, бизнес и медии
Индикатор 61 Брой предадени доклади на МДААР за извършения одит
Индикатор 62 Брой отпечатани и разпространени дипляни
Индикатор 63 Брой проведени пресконференци
Индикатор 64 Брой проведени брифинги
Индикатор 65 Брой публикации по типове медии
Индикатор 66 Брой постигнати резултати
Индикатор 67 Процент постигнати резултати спрямо заложените
Индикатор 68 Брой разпространени DVD


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз