Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.02-0128-C0001
Номер на проект: 08-12-92/25.04.2008
Наименование: Гражданският контрол - гарант за прозрачна и достъпна местна власт
Бенефициент: Фондация „ПОМОЩ ЗА САМОПОМОЩ''
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2008
Начална дата: 27.08.2008
Дата на приключване: 27.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
Описание
Описание на проекта: Демонстриране на нарастналата роля на СГО при взаимодействието им с администрацията основани на диалог и сътрудничество
Дейности: Провеждане на проучвания за диагностициране на вътрешноорганизационните проблеми в администрацията и проблемите при взаимодействието между администрацията и СГО
Мониторинг на работата на администрацията и апробация на добри практики
Организиране и провеждане на 3 кръгли маси за насърчаване на партньорството и сътрудничеството между страните, заинтересовани от подобряване прозрачността и качеството на административните услуги
Провеждане на обучения за граждански контрол върху работата на общинската администрация
Разработване на конкретни препоръки за администрацията за въвеждане на конкретни практики и процедури за работа, които да допринесат за по-добра информираност на гражданите, участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения и по-добр
Организиране на регионална информационна кампания на тема: „Гражданските организации – фактор в повишаване на прозрачността и отчетността на местната власт”
Извършване на външен одит на проекта
Дейности за информация и публичност - Организиране и провеждане на пресконференции
Дейности за информация и публичност - Поставяне на информационни табели
Дейности за информация и публичност - Изработване на рекламни материали, популяризиращи проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 273 968 BGN
Общ бюджет: 207 157 BGN
БФП: 207 157 BGN
Общо изплатени средства: 207 157 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 207 157 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 54 794 BGN
2009 32 976 BGN
2010 119 388 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
207 157 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 084 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 46 575 BGN
2009 28 030 BGN
2010 101 480 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 084 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 219 BGN
2009 4 946 BGN
2010 17 908 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 074 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени фокус групи по сектори
Индикатор 2 Брой завършени проучвания
Индикатор 3 Брой констатации
Индикатор 4 Брой отпечатани и разпространени доклади
Индикатор 5 Брой изготвени и разпространени доклади с подробен анализ на резултатите, получени от мониторинга
Индикатор 6 Брой направени констатации по проведен мониторинг
Индикатор 7 Брой апробирани практики
Индикатор 8 Брой изготвени и разпространени доклади с конкретни препоръки за подобряване взаимодействието между администрацията и потребителите на административни услуги
Индикатор 9 Брой кръгли маси
Индикатор 10 Брой становища, отразени в доклад
Индикатор 11 Брой участници в кръглите маси
Индикатор 12 Брой жени, участващи в кръглите маси
Индикатор 13 Брой местни публикации
Индикатор 14 Брой отразявания в други медии
Индикатор 15 Брой обучения за граждански контрол върху работата на общинската администрация
Индикатор 16 Брой теми във връзка с провеждане на обучения за граждански контрол върху работата на общинската администрация
Индикатор 17 Брой изградени мрежи
Индикатор 18 Брой участници с придобити нови умения за формиране на местни политики
Индикатор 19 Брой участници с придобити нови умения за работа с медиите
Индикатор 20 Брой отпечатани и разпространени доклади предварително апробирани и обсъдени със заинтересованите страни мерки
Индикатор 21 Брой мерки, включени в доклада по дейност 5.
Индикатор 22 Брой изготвени рекламни концепции
Индикатор 23 Брой изготвени и отпечатани брошури по дейност 6.
Индикатор 24 Брой публикувани печатни статии по темата в местните вестници
Индикатор 25 Брой участия в популярни местни радиопредавания
Индикатор 26 Брой изработени ТВ и радио клипове по темата
Индикатор 27 Брой изработени рекламни материали по тип - тениски
Индикатор 28 Брой изработени рекламни материали по тип - значки
Индикатор 29 Брой изработени рекламни материали по тип - шапки
Индикатор 30 Брой изработени рекламни материали по тип - химикалки
Индикатор 31 Брой граждани, които отбелязват, че са с повишена информираност
Индикатор 32 Брой присъствали представители на местни и национални медии
Индикатор 33 Брой материали по темата са публикувани или излъчени в медиите
Индикатор 34 Брой граждани и целеви групи информирани
Индикатор 35 Брой информационни табели, отговарящи на изискванията, поставени на видими места
Индикатор 36 Процент от общия брой представители на заинтересованите страни, разбрали за проекта
Индикатор 37 Брой информирани хора, които нямат пряка връзка с проекта
Индикатор 38 Брой изработени и разпространени рекламни материали по тип
Индикатор 39 Процент граждани с повишена информираност в областта относно възможности за финансиране


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз