Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0113-C0001
Номер на проект: 58-111-113-304
Наименование: Реализиране на инвестиционен проект ГПСОВ в гр. Вършец
Бенефициент: Община Вършец
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 02.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вършец
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е повишаване качеството на жизнената среда в курорта Вършец чрез подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Специфични цели: - Да се проектира и реализира инфраструктурен проект за изграждане на ГПСОВ в град Вършец, на основата на изготвено предпроектно инвестиционно проучване; - Да се постигне увеличаване на дела на населението в община Вършец, включено в канализационната система Проектът предвижда да се изготви пълно инвестиционно проектно предложение за изграждане на ГПСОВ. Ще бъдат извършени всички необходими дейности, свързани с реализирането на инвестиционния проект – разработване на технически проект, издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда и водите, разрешителни за строеж, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с проектирането и строителството.
Дейности: Подготовка на проект
Проектиране
Строителство В сумата не са включени непредвидените разходи по проекта
Закупуване на машини и съоръжения
Надзор по време на строителството Включва строителен и авторски надзор
Публичност
Одит
Управление на проект Разходи за предпроектно проучване Разходи за проектиране на технически проект Разходи за издаване на разрешителни Разходи за подготовка на дукументацията за възлагане на обществени поръчки Материали
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 707 900 BGN
Общ бюджет: 4 126 732 BGN
БФП: 4 126 732 BGN
Общо изплатени средства: 4 126 732 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 126 732 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 075 384 BGN
2011 0 BGN
2012 3 078 972 BGN
2013 785 565 BGN
2014 0 BGN
2015 - 813 189 BGN
4 126 732 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 301 385 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 860 307 BGN
2011 0 BGN
2012 2 463 177 BGN
2013 628 452 BGN
2014 0 BGN
2015 - 650 551 BGN
3 301 385 BGN
В т.ч. Национално финансиране 825 346 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 215 077 BGN
2011 0 BGN
2012 615 794 BGN
2013 157 113 BGN
2014 0 BGN
2015 - 162 638 BGN
825 346 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проектирана и изградена нова ГПСОВ.
Индикатор 2 Население, свързано към ГПСОВ.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз