Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0074-C0001
Номер на проект: 58-111-74-265
Наименование: Комплексно пречистване водите на гр. Сопот чрез реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, изграждане на нов резервоар на питейна вода и основен водопровод, свързващ го с водоснабдителната мрежа на гр. Сопот, строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот.
Бенефициент: Община Сопот
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 12.01.2009
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Сопот
Описание
Описание на проекта: Изграждане на ПСОВ – Сопот с довеждащ колектор.
Дейности: Инвеститорски контрол
Одит Осъществяване на одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител/одиторска фирма
Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, вкл. в инфраструктурния проект
Авторски надзор
Доставка и монтаж на машини и съоръжения
Публичност Прессъобщения за начало и край на проекта, начална и заключителна пресконференции, 2 радио и 2 телевизионни заставки за проекта, 1 статия и 18 притурки към регионалния вестник, организирани посещения на място от страна на съветниците и заинтересованите граждани и общественост, 2 постоянни табели и 1 билборд, видеопрезентация на проекта – сегащно състояние и след реализация на инфраструктурния проект
Проучвания, проектиране и анализи Проектиране на работен проект
Подготовка на проект Прединвестиционно проучване за проекта, попълване на формуляр за кандидатстване, изготвяне на финансов и икономически анализ, включително и анализ на чувствителността
Организация и управление на проекта
Строителен надзор
Обучение във връзка с експлоатация и поддръжка
Строително-монтажни работи Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор; Сумата не включва непредвидени разходи;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 18 010 172 BGN
Общ бюджет: 8 840 888 BGN
БФП: 8 791 366 BGN
Общо изплатени средства: 12 393 567 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 791 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 801 017 BGN
2010 4 809 557 BGN
2011 701 247 BGN
2012 6 710 019 BGN
2013 77 853 BGN
2014 58 390 BGN
2015 - 1 764 515 BGN
12 393 567 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 037 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 440 814 BGN
2010 3 847 646 BGN
2011 560 997 BGN
2012 5 368 015 BGN
2013 62 282 BGN
2014 46 712 BGN
2015 - 1 411 612 BGN
9 914 854 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 754 001 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 360 203 BGN
2010 961 911 BGN
2011 140 249 BGN
2012 1 342 004 BGN
2013 15 571 BGN
2014 11 678 BGN
2015 - 352 903 BGN
2 478 713 BGN
Финансиране от бенефициента 3 051 530 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, свързано към ПСОВ - Сопот.
Индикатор 2 Допълнително население, обслужвано чрез изпълнени проекти за отпадъчни води.
Индикатор 3 Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води в гр. Сопот


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз