Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0040-C0001
Номер на проект: 13-11-25
Наименование: Структурна и функционална оптимизация на Общинска администрация – Правец
Бенефициент: Община Правец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на по-голяма ефективност в организацията и работата на общинска администрация Правец чрез оптимизиране на структурата и функциите й
Дейности: Дейност 1 – Организация и управление на проекта Дейността по организация и управление на проекта ще бъде изпълнена посредством реализацията на 2 под-дейности, съответно за сформиране на екип за управление на проекта и за подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта. Под-дейност 1.1: Сформиране на екип и дейности по организация и управление на проекта Под-дейността включа сформирането на екип за управление на проекта (ЕУП), който ще включва 2 длъжности: ръководител и счетоводител на проекта. Екипът ще е отговорен за изпълнението на проекта, в съответствие с изискванията на ОПАК, в частност посредством съставяне на технически доклади за изпълнение, финансови отчети, искания за плащане и други документи. Екипът ще е отговорен за мониторинга върху изпълнението на проекта и за неговото отчитане. Екипът за управление на проекта ще бъде назначен със заповед на кмета на община Правец, като с членовете на екипа ще бъдат сключени договори при изпълнение на изискванията на ПМС 330/ 05.12.2011 г. за приемане на правила за допустимост на разходите по оперативните програми, както и разясненията към методиката, приета с постановлението на МС. Екипът за управление на проекта ще провежда заседания при необходимост, като съответно ще води протоколи от своите заседания. Работата на членовете на екипа ще се отчита посредством попълването на месечни отчети за извършената работа, отново при спазване на разпоредбите на ПМС 330/ 05.12.2011 г. за приемане на правила за допустимост на разходите по оперативните програми, както и разясненията към методиката, приета с постановлението на МС. Под-дейност 1.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта. Дейността по разработване на документации за провеждане на процедури за обществени поръчки ще бъде възложена за изпълнение от външен изпълнител, при стриктно спазване на ЗОП и правилника за неговото прилагане.
Дейност 2 – Провеждане на функционален анализ на общинска администрация Правец Дейността включва разработването на функционален анализ на общинска администрация Правец чрез стриктно прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация (наричана по-долу „единната методология”), както и провеждане на съпътстващо обучение за служители на общинска администрация Правец, свързано с проведения функционален анализ. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка при спазване на разпоредбите на ЗОП. Дейността е разделена на 2 под-дейности: извършване на функционален анализ и обучение на служителите във връзка с извършения функционален анализ, които са взаимосвързани. Под-дейност 2.1: Извършване на функционален анализ в общинска администрация Правец Изпълнението на дейността ще се реализира чрез провеждането на следните етапи, определени в единната методология: Етап 1: Планиране и подготовка на функционалния анализ В етапа на планиране и подготовка на функционалния анализ ще бъде сформиран екипът, отговорен за неговото провеждане. Дейностите, които следва да реализира сформираният екип в етапа на подготовка и планиране на функционалния анализ са следните: • Дефиниране на заинтересованите страни; • Уточняване на акцента на анализа; • Изготвяне на времеви график и разпределение на отговорностите между членовете на екипа; • Определяне на средствата за комуникация между екипа и заинтересованите страни. Етап 2: Провеждане на функционалния анализ Провеждането на функционалния анализ ще включва три групи взаимосвързани дейности: 1. Анализ на текущото състояние на административните структури на общинска администрация Правец, по отношение на релевантността на функциите, ефикасността и ефективността от дейността им, в т.ч.:  Анализ на релевантността на функциите – ще се извърши анализ и преглед на общинската структура и функции, за да се открие наличието или липсата на припокриване или дублиране на функции на отделните звена в структурата на общинската администрация;  Анализ на ефективността – определяне на степента на постигане на предварително поставените краткосрочни и дългосрочни цели на общинската администрация;  Анализ на ефикасността от дейността на общинската администрация. 2. Идентифициране на области за подобрения въз основа на констатациите и изводите от анализа на текущото състояние на административната структура, както и визията му за бъдещото и развитие; 3. Формулиране на конкретни препоръки за подобрение на съответните идентифицирани области. Етап 3: Приключване на функционалния анализ В рамките на този етап ще се извърши:  приоритизиране на областите и предложенията за промени;  изготвяне на план за действия;  изготвяне на проект на доклада;  обсъждане на проекта на доклада с представители на общинска администрация Правец;  изготвяне на окончателен доклад от проведения анализ;  представяне на резултатите от функционалния анализ на заинтересованите страни. Окончателният доклад и план за действие ще бъдат приети след обсъждането им на организираната дискусия с лицата, които носят отговорността за изпълнението на функциите и дейностите на административните структури на общината, тъй като те ще бъдат пряко ангажирани с реализирането на плана за действие (например ръководителя на администрацията, неговите заместници, главния секретар на общината, директори на дирекции и други). Изразените мнения и отправените препоръки по време на дискусията ще бъдат взети под внимание при изготвяне на окончателния вариант на доклада за проведения функционален анализ. Етапът на представяне на резултатите от функционалния анализ на заинтересованите страни предвижда провеждане на обществена дискусия, на която да присъстват заинтересованите лица от община Правец. Дискусията следва да се проведе след изготвяне на окончателния вариант на доклада за проведения функционален анализ. Целта на дискусията е да запознае заинтересованите страни с резултатите от проведения функционален анализ на общинска администрация Правец. На заинтересованите страни следва да бъдат предоставени информационни материали за извършените дейности по време на провеждането на функционалния анализ и постигнатите резултати, както и въпросник/анкетна карта за получаване на обратна връзка от присъстващите. Екипът, провел анализа, следва да представи мултимедийна презентация с всички извършени дейности и резултати от функционалния анализ. При приключване на всеки един от етапи 1, 2 и 3 от дейност 2.1, изпълнителят следва да инициира и организира дискусии с екипа за управление на проекта, както и с други служители от община Правец (кмет, заместник-кметове, директори на дирекции, началници на отдели и други релевантни длъжности) за обсъждане на резултатите от всеки етап. Предвижда се организирането на срещи (най-малко 3), на които да се обсъдят:  идентифицираните заинтересовани страни, времевия график за изпълнение, средствата за комуникация между екипа и заинтересованите страни и други (в рамките на етап 1);  анализ на релевантността на функциите, анализ на ефективността и анализ на ефикасността (в рамките на етап 2);  план за действие и проект на доклада за извършения функционален анализ (в рамките на етап 3). Освен това се предвижда и организирането на работни панели с представители на идентифицираните заинтересованите страни, като изпълнителят на функционалния анализ следва да ги организира. Срещите със заинтересованите страни следва да бъдат най-малко 3: • Начален работен панел – след идентифициране на заинтересованите страни, на която следва да се обсъдят етапите и процесите, свързани с подготовката на функционалния анализ, както и идентифицирани проблеми, свързани с функционирането на общинска администрация Правец. • Междинен работен панел – след изпълнение на етап 2, съответно изготвяне на анализ на релевантността на функциите, анализ на ефективността и анализ на ефикасността. • Заключителен работен панел – обществена дискусия –представяне на резултатите от функционалния анализ, която следва да се проведе след изготвяне на окончателния вариант на доклада за проведения функционален анализ. Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението Наблюдението и прегледите на изпълнението на изготвения план за действие е логично продължение на дейността по изготвяне на функционален анализ и съответно представлява гаранция за устойчивост на постигнатите резултати. Етап 4 от функционалния анализ следва да бъде изпълняван от община Правец след приключване на дейностите по проекта. Избраният изпълнител за разработване на функционален анализ следва да изготви указания и програма за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на препоръките за подобрение (плана за действие) на анализа. Програмата следва да включва мерки, насочени към: • Наблюдение на изпълнението на плана за действие; • Информиране на заинтересованите страни за изпълнението на плана за действие и препоръките на анализа; • Публичност на резултатите от изпълнението на плана за действие и препоръките на анализа. Под-дейност 2.2: Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с функционалния анализ на общинска администрация Правец В рамките на тази под-дейност ще бъде организирано обучение на служители на общинска администрация Правец във връзка с разработения функционален анализ. Обучението ще бъде проведено от изпълнителя, извършил функционалния анализ. Обучението е насочено към служители на ръководни длъжности в администрацията (кмет, заместник-кметове, секретар на община, финансов контрольор и директори на дирекции), които да бъдат подробно запознати с направените анализи и препоръки и последващите промени в разработените нови вътрешни правила и методологии за работа. При извършването на функционалния анализ се прави преглед на всички структури в общината, с оглед на което следва кметът, заместник-кметовете, директори на дирекциите и началници на отдели да бъдат подробно запознати с констатираните резултати и отправените препоръки във функционалния анализ. Обучението следва да бъде проведено след, като анализът е вече изготвен. На обучението ще бъдат представени резултатите от извършения функционален анализ, като ще се обърне специално внимание на препоръките на анализа и плана за действие, както и мерките за тяхното изпълнение. Освен това, на обучението ще бъдат представени последващите промени в разработените нови вътрешни правила и методологии за работа, ако такива бъдат отчетени като необходими от доклада за извършения функционален анализ. На обучението ще бъдат разяснени и начините за провеждане на мониторинг и публичност на изпълнението на плана за действие, като ще бъдат представени указания и програма за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на плана за реализация и ще бъде разяснено кои са най-подходящите длъжности в общинската администрация, които могат да осъществяват периодичния мониторинг след изпълнението на проекта. Обучението ще се извърши приемането на доклада от функционалния анализ и плана за действие, като ще се проведе под формата на изнесен двудневен семинар за 8 служители.
Дейност 3 - Подобряване на организацията, работните процеси и координацията в общинска администрация Правец Дейността предполага изпълнението на мерки и конкретни стъпки в резултат от изводите и препоръките от функционалния анализ. Дейността ще бъде възложена на външен изпълнител чрез провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка според ЗОП. Дейността включва изпълнението на следните под-дейности: Под-дейност 3.1 Изготвяне на предложения за промени в методологии, процедури, вътрешни правила и работни процеси в община Правец В тази дейност се предвижда изготвяне на предложения за промени в следните видове документи:  нормативни, стратегически и други документи и в устройствените правилници на общинска администрация Правец; Освен това, в дейността се включват и дейностите по разработване/усъвършенстване на следните видове документи:  методологии, вътрешни правила, процедури, инструкции и наръчници, индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението, заповеди и други документи за подобряване на работните процеси в общинска администрация. Тази под-дейност следва да бъде изпълнена след, като отделните анализи, изводите и препоръките на функционалния анализ покажат необходимост. Изготвянето на предложения за промени в посочените видове документи ще се извърши, в случай че анализът покаже необходимост, съответно след направените препоръки за подобряване на ефикасността, ефективността и икономичността. Под-дейност 3.2 Дейности с цел избягване на дублиращи функции, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността След прегледа на общинските структури, които ще се извърши по време на провеждането на функционалния анализ и изготвянето на окончателния доклад от функционалния анализ, и по-конкретно анализа на релевантността на функциите, и направените препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинската администрация, ако анализът покаже необходимост, ще се извърши: • Прецизиране на функциите в отделните звена на общинската администрация; • „Изваждане” на функции на звена чрез аутсорсинг или публично-частно партньорство; • Преструктуриране на отдели или дирекции – сливане или разделяне. Тази дейност ще бъде извършена от Община Правец, чрез заповеди на изпълнителната власт на общината, съгласно предложените промени от външния изпълнител в окончателния доклад от функционалния анализ.
Дейност 4 – Дейности за информация и публичност В тази дейност се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, неговите цели и резултати, като се използват подходящи комуникационни средства. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени следните мерки за информиране на обществеността: • Провеждане на 2 пресконференции – една при стартирането на проекта и една при приключването му; • Брошури – 300 бр., пълноцветен печат, формат А4; • Информационен банер (транспарант) – 1бр., с размери 2/1 м.; • Информационна табела – 1бр., с размери 75/50 см.; • Папки – 100 бр. – картон; • Тефтери – 100 бр., размер А5; • Химикалки – 100 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 479 BGN
Общ бюджет: 85 067 BGN
БФП: 85 067 BGN
Общо изплатени средства: 85 067 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 696 BGN
2014 66 958 BGN
2015 413 BGN
85 067 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 72 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 041 BGN
2014 56 915 BGN
2015 351 BGN
72 307 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 760 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 654 BGN
2014 10 044 BGN
2015 62 BGN
12 760 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 4 Брой разработени / усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 5 Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 6 (Д) Проведени дискусии с ЕУП и ръководни длъжности в община Правец
Индикатор 7 (Д) Проведени работни панели със заинтересовани страни
Индикатор 8 (Д) Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 1: 1. Сформиран екип за организация, управление и отчитане на проекта:
Индикатор 10 (Д) Дейност 1: • Сключени договори с членовете на екипа – 2 бр.;
Индикатор 11 (Д) Дейност 1: • Изготвен детайлен план-график за изпълнение на проекта;
Индикатор 12 (Д) Дейност 1: • Междинни технически и финансов отчети;
Индикатор 13 (Д) Дейност 1: • Искания за плащане;
Индикатор 14 (Д) Дейност 1: • Финален доклад
Индикатор 15 (Д) Дейност 1: • Протоколи от проведени срещи на екипа за управление на проекта.
Индикатор 16 (Д) Дейност 1: 2. Изготвени и съгласувани от УО на ОПАК документации за обществени поръчки, включително подробни технически спецификации.
Индикатор 17 (Д) Дейност 1: 3. Проведени процедури по ЗОП, избрани външни изпълнители за дейностите по проекта и сключени договори с тях.
Индикатор 18 (Д) Дейност 1: 4. Успешно приключила организация и управление на проекта.
Индикатор 19 (Д) Дейност 2: Брой извършени функционални анализи.
Индикатор 20 (Д) Дейност 2: Брой администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 21 (Д) Дейност 2: Брой проведени дискусии.
Индикатор 22 (Д) Дейност 2: Брой проведени работни панели.
Индикатор 23 (Д) Дейност 2: Брой изготвени препоръки и план за действие.
Индикатор 24 (Д) Дейност 2: Брой указания и програма за мониторинг, преглед и публичност на изпълнението на плана за действие.
Индикатор 25 (Д) Дейност 2: Брой проведени обучения
Индикатор 26 (Д) Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 27 (Д) Дейност 3: Брой разработени предложения за промени.
Индикатор 28 (Д) Дейност 3: Брой разработени и/или актуализирани методологии, вътрешни правила, процедури, инструкции и наръчници и др.
Индикатор 29 (Д) Дейност 3: Брой прецизирани функции в администрациите
Индикатор 30 (Д) Дейност 3: Брой извадени функции на звена чрез аутсорсинг или ПЧП
Индикатор 31 (Д) Дейност 3: Брой преструктурирани отдели или дирекции
Индикатор 32 (Д) Дейност 4: • Проведени 2 пресконференции – една при стартирането на проекта и една при приключването му;
Индикатор 33 (Д) Дейност 4: • Брошури – 300 бр., пълноцветен печат, формат А4;
Индикатор 34 (Д) Дейност 4: • Информационен банер (транспарант) – 1бр., с размери 2/1 м.;
Индикатор 35 (Д) Дейност 4: • Информационна табела – 1бр., с размери 75/50 см.;
Индикатор 36 (Д) Дейност 4: • Папки – 100 бр. – картон;
Индикатор 37 (Д) Дейност 4: • Тефтери – 100 бр., размер А5;
Индикатор 38 (Д) Дейност 4: • Химикалки – 100 бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз