Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/027-02
Наименование: „СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020”
Бенефициент: ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 08.10.2013
Дата на приключване: 08.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е укрепване на капацитета на бенефициентите за успешно участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ.Изпълнението на подготвеното от община Петрич проектно предложение съответетва и за изпълнение на целта на приоритетна ос "Техническа помощ" на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 (ОПРР),а именно да се осигури безпрепятствено изпълнение, наблюдение, оценка, публичност и контрол на програмата, осигурявайки,по този начин високо ниво на усвояване на фондовете от ЕС. Изпълнението на настоящото проекно предложение ще доведе и до постигане на общата цел на ОПРР,а именно подобряване качеството на живот и работна та среда с по-добър достъп до основните услуги и нови възможности за повишена регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие,както и на Специфичните цели на ОПРР за изграждане на устойчиви и динамични градски цент рове, свър
Дейности: Дейност 4: "ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 14 /ЧЕТИРИНАДЕСЕТ/ ОБЕКТА, ВКЛЮЧЕНИ В ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА
Дейност 3: ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМИ-РАНОСТ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛНА ИДЕНТИФИКА-ЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5: "Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, изготвен като комплексен доклад от лицензирана фирма-консултант /независим строителен надзор/ за строежи 1-ва и 2-ра категория или
Дейност 2: ПОДГОТОВКА, СЪГЛАСУВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ
Дейност 6: "ПРИЕМАНЕ/ОДОБРЕНИЕ ОТ СТРАНА НА УО НА ОПРР НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТНИТЕ
Дейност 1: УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 7 "ОДИТ НА ПРОЕКТА"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 408 BGN
Общ бюджет: 385 530 BGN
БФП: 385 530 BGN
Общо изплатени средства: 350 586 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 385 530 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 299 563 BGN
2015 51 022 BGN
350 586 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 327 701 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 254 629 BGN
2015 43 369 BGN
297 998 BGN
В т.ч. Национално финансиране 57 830 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 934 BGN
2015 7 653 BGN
52 588 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 ..Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз