Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0014-C0001
Номер на проект: 58-111-14-205
Наименование: “Изграждане на канализационна мрежа към ПСОВ гр. Главиница”
Бенефициент: ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 29.12.2008
Дата на приключване: 24.01.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Силистра
                    Главиница
Описание
Описание на проекта: Доизграждане на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа. Изготвяне на технически проекти за 6432 л.м. канализационна мрежа. Изграждане на нова канализация – 14 648 л.м. Подмяна на водопровод – 506 л.м.
Дейности: Прединвестиционно проучване
Финансови и икономически анализи
Издаване на разрешителни по Закона за водите
Преценка от необходимостта за ОВОС
Изготвяне на технически проекти Към момента на стартиране на проекта община Главиница разполага с технически проекти за канализация на махала „Шарман”: 5108 л.м. и за махала „Дрангоз”: 3108 л.м. За квартали „Север” и „Запад” на гр. Главиница има изготвени само идейни проекти. В рамките на тази дейност ще бъдат изготвени технически проекти за канализацията на тези квартали: а/ Технически проект на канализация за битови води в кв.Запад, включващ: ул.”Дунав”- 1345 м., ул.”Витоша”- 321 м., ул.”Оборище” – 174 м., ул.”Дружба” 184м., ул.”Ген.Скобелев”- 292 м; ул.”Лиляна Димитрова” – 203 м., ул.”Витиня” – 153 м Общо за кв. Запад: 2672 л.м. б/ Технически проект на канализация за битови води кв.Север: Изграждане на канализационни клонове в кв.Север, включващ: ул.”Дочо Михайлов” – 439 м., ул.”Ген.Скобелев” – 130 м., ул.”Трети март” – 229 м., ул.”Дим.Дончев” – 439 м., ул.”Дружба” – 162 м., ул.”В.Левски” – 666 м., ул.”Витиня” – 162 м., ул.”Тутракан” – 171 м., ул.”Раковски”- 821 м. , ул.”Бивш стоп.двор” - 494 м; Общо за кв.Север: 3760 л.м. Изходни параметри за проектиране: Q ср.дн. = 2000 х 160 х 0.90 = 288 м3/дн Q ср. ч. = 3. 35 л/сек. = 12.00 м3/ч Q мин.ч. = 0.94 л/сек = 3.50 м3/ч Q макс.ч. = 9.80 л/сек = 35.30 м3/ч. Изготвянето на гореописаните инвестиционни проекти е възложено с договори за изпълнение на проектантски фирми. Те ще бъдат готови в рамките на първите 3 месеца от срока на изпълнение на проекта.
Издаване на разрешително за строеж
Провеждане на конкурсни процедури за възлагане на СМР Тъй като понастоящем има готови строителни проекти за част от канализационната мрежа, при стартирането на проекта ще се подготвят конкурсни документи и ще се проведе процедура за възлагане СМР по тези обекти. След изготвяне на останалите технически проекти, ще бъде организирана процедура за възлагане и на тяхното изпълнение. Конкурсната документация за избор на изпълнител на СМР и за избор на строителен надзор ще бъде изготвена от външен консултант, който има необходимия опит в подготовката на конкурсни документи по ЗОП и НВМОП с подобен предмет и обем. Конкурсната документация за СМР ще бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП, а за строителен надзор ще съдържа макети на оферти с ценово и техническо предложение според НВМОП. За провеждане на процедурата за избор на изпълнители на СМР и на Строителен надзор ще бъде назначена комисия, която на база предварително определени в конкурсната документация критерии ще извърши оценка и класиране на подадените оферти. Въз основа на извършеното класиране ще бъде сключен договор за изпълнение на СМР и за строителен надзор с участниците, които са подали икономически най-изгодни предложения по смисъла на Закона за обществени поръчки.
Етап на строителство Доизграждане на канализационна мрежа : В изпълнение на сключените договори ще бъде доизградена канализационна мрежа за отвеждане на отпадъчните битови води до ПСОВ на гр. Главиница, в обем на 82% от цялостната канализационна мрежа на града, с ПЕВП - двуслойни канализационни тръби /гофрирани/ а/ СМР по Проект за кв.Запад: 2672 л.м. б/ СМР по Проект за кв. Север: 3760 л.м. в/ СМР по Проект за махала „Шарман”: 5108 л.м. г/ СМР по Проект за махала „Дрангоз”: 3108 л.м. Качеството и обема на извършваните СМР ще бъдат контролирани от избрания надзорник и назначения от кмета инвеститорски контрол. Частична подмяна на водопроводна мрежа Избраният изпълнител ще направи частична реконструкция на амортизирана водопроводна мрежа в ромската махала на Главиница, по ул. „Тутракан” и ул. „Витиня”. Водопроводът е с дължина 506 м., изграден е от AЦ тръби и е крайно амортизиран. Ще бъде подменен с ПЕВП тръби: - по ул. „Витиня” – 329 л.м. - по ул. „Тутракан” – 177 л.м. Качеството и обема на извършваните СМР ще бъдат контролирани от избрания надзорник и назначения от кмета инвеститорски контрол.
Строителен надзор, авторски надзор и инвестироски контрол
Публичност Община Главиница в качеството си на бенефициент по проекта, съвместно с Екипа за управление, ще води разяснителна и популяризаторска работа за целите, хода и резултатите от изпълнението на проекта, като следва инструкциите за визуална идентификация на проекти, финансирани от ЕС. Важни елементи в дейността за осигуряване на информираност и публичност ще бъдат провеждането на пресконференция по повод стартирането на проекта, за запознаване на потенциалните бенефициенти и обществеността с предстоящите ремонтни дейности, цели и очаквани резултати, както и пресконференция по повод завършването на обектите и пускането им в експлоатация. Тези събития ще се организират и проведат от Екипа за управление съвместно с общинските власти. Освен това за осигуряване на визуализация ще бъдат направени: - Подходящо оформени бланки за писма с лого на проекта; - Публикации в областния печат – 4 бр. - Излъчвания на съобщения по регионални радиостанции - 4 бр.
Организация и управление на проекта Оперативното изпълнение на дейностите по проекта ще се ръководи от Екип за управление /ЕУ/, назначен със заповед на Кмета на Община Главиница
Одит Тази дейност включва завършване на строително-ремонтните работи и приемането им, издаване на всички необходими актове и подписване на необходимите протоколи съгласно Наредба 4 на ЗУТ. Водеща роля в тези дейности има независимият строителен надзор. След като обектите бъдат завършени, те ще бъдат официално открити от общинското и областно ръководства. Работата по проекта ще приключи с изготвяне на технически и финансов отчет и одитен доклад.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 9 582 865 BGN
Общ бюджет: 6 387 702 BGN
БФП: 6 376 970 BGN
Общо изплатени средства: 7 631 489 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 6 376 970 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 825 063 BGN
2010 5 478 310 BGN
2011 0 BGN
2012 328 116 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 631 489 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 5 101 727 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 460 050 BGN
2010 4 382 648 BGN
2011 0 BGN
2012 262 493 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 105 191 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 275 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 365 013 BGN
2010 1 095 662 BGN
2011 0 BGN
2012 65 623 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 526 298 BGN
Финансиране от бенефициента 20 165 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоизградена канализационна мрежа - Главиница
Индикатор 2 Реконстроирана/подменена канализационна мрежа - Главиница
Индикатор 3 Реални жители присъединени към новоизграден ПСОВ
Индикатор 4 Еквивалент жители присъединени към новата ПСОВ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз