Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за изграждане, развитие и конкурентноспособност на клъстер „Финансова група СИС“ ООД“
Бенефициент: "Клъстер финансова група СИС" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 07.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Подкрепа за изграждане, развитие и конкурентноспособност на клъстер „Финансова група СИС“ ООД“
Дейности: Дейност 11 – „Участие в събитие в София“.
Дейност 3 – „Участие на петима членове на административното тяло на клъстера в обучение за стратегическо планиране“.
Дейност 13 – „Разработване на обща стратегия за развитие на клъстера“.
Дейност 12 – „Разработване на анализ на целевите пазари в страната“.
Дейност 1 – „Изграждане на административното тяло на Дружеството, наемане на персонал, осигуряване на помещение и необходимите разходи за ресурсно обезпечаване“
Дейност 15 – „Създаване на интернет страница на Дружеството.
Дейност 6 – „Организиране и провеждане на семинар за цялата партньорска мрежа“.
Дейност 14 – „Създаване на фирмена идентичност на Дружеството и популяризация“.
Дейност 16 – „Визуализация на проекта“.
Дейност 8 – „Организиране и провеждане на събитие – Обучение на клиенти на Дружеството в посока избягване на излишни рискове и увеличаване на възможностите за използване на различните видове финансови инструменти“.
Дейност 10 – „Участие в издание на Пловдивски панаир“.
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Дейност 9 – „Участие в издание на Международно селскостопанско изложение АГРА“.
Дейност 5 – „Организиране и провеждане на семинар за цялата дистрибуторска мрежа за разясняване на предимствата от работата в клъстерна общност“.
Дейност 7 – „Организиране на вътрешно събитие за членовете на Дружеството – Кръгла маса – как да достигнем до все по-голям брой клиенти и да направим услугите ни все по-търсени и лесно достъпни“.
Дейност 2 – „Участие на петима членове на административното тяло на клъстера в обучение за бизнес ориентиране
Дейност 4 – „Организиране и провеждане на серия от презентации „Официалното представяне на Дружеството и неговите дейности““ - всеки месец в един от градовете: Благоевград, Бургас, Варна, В. Търново, Карлово, Пловдив, Плевен, Стара Загора, Ямбол, Ру
Дейност 17 – „Одит“.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 330 275 BGN
Общ бюджет: 426 732 BGN
БФП: 314 984 BGN
Общо изплатени средства: 314 984 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 314 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 314 984 BGN
314 984 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 267 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 267 736 BGN
267 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 47 248 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 47 248 BGN
47 248 BGN
Финансиране от бенефициента 116 013 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 5 Брой проведени събития на клъстера
Индикатор 6 Брой участия в национални и международни панаири
Индикатор 7 Брой участия в национални и международни панаири
Индикатор 8 Изработка, поддържане и подобряване на интернет страницата на Дружеството
Индикатор 9 Разработен анализ на целевите пазари в страната
Индикатор 10 Разработена обща стратегия за развитие на клъстера
Индикатор 11 Приети нови членове на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз