Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността и създаване на перспективна среда за устойчиво развитие на РЕГИОНАЛЕН Е -КЛЪСТЕР
Бенефициент: "Регионален Е-Клъстер"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 07.10.2013
Дата на приключване: 09.09.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Разград
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността и създаване на перспективна среда за устойчиво развитие на РЕГИОНАЛЕН Е -КЛЪСТЕР
Дейности: Дейност 1. разработване на план график на дейностите и изпълнението на проекта
Дейност 2.1. Създаванена административно тяло на РЕК за управление и координация на клъстерните дейности
Дейност 2. 2. Създаване на подходяща среда за административното тяло на клъстера.
Дейност 3.1. Участие на административно тяло на клъстера в семинари, за обмяна на опит,добри практики и други
Дейност 3.2. Участие на административно тяло на клъстера в обучения и информационни събития за обмяна на опит,добри практики,ноу хау и други
Дейност 4. Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Дейност 5. Одит на проекта
Дейност 6. Визуализация на проекта
Компонент 2, Дейност 1.1. Организиране и провеждане презентационно – информационни срещи в страната и региона
Компонент 2 Дейност1.2. Организиране и провеждане на конференция „Ефективни Региони в България“.
Компонент 2, Дейност 2.1. Организиране на среща в България с друго бизнес сдружение
Компонент 2 Дейност 2. 2. Организиране на среща в Европа с друго бизнес сдружение - клъстер
Компонент 2 Дейност 3.1. Участие на РЕК в международен технически панаир Пловдив
Компонент 2 Дейност 3.2. Участие на РЕК в Конгрес и изложба за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2014.
Компонент 2 Дейност 4. .Извършване на маркетингови проучвания и анализ на целевите пазари
Компонент 2 Дейност 5. Разработване на маркетингова стратегия
Компонент 2 Дейност 6 Разработване на инвестиционна стратегия
Компонент 2 Дейност 7.1. Презентационни брошури.
Компонент 2 Дейност 7.2. Рекламни брошури.
Компонент 2 Дейност 8.1. Създаване на интернет страница на РЕК
Компонент 2 Дейност 8.2. Създаване на информационна база данни на клъстера и членовете му
Компонент 2 Дейност 9.1. реклама на клъстера и търговска марка в регонални и национални печатни издания
Компонент 2 Дейност 9.2. Реклама в специализирани печатни издания
Компонент 2 Дейност 9.3. Привличане на на външни специалисти за разработка на технология за енергийна ефективност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 140 283 BGN
Общ бюджет: 121 055 BGN
БФП: 88 280 BGN
Общо изплатени средства: 88 280 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 88 280 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 79 000 BGN
2015 9 280 BGN
88 280 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 75 038 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 67 150 BGN
2015 7 888 BGN
75 038 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 850 BGN
2015 1 392 BGN
13 242 BGN
Финансиране от бенефициента 43 333 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Сключени Трудови договори
Индикатор 7 Създадена подходяща бизнес среда.
Индикатор 8 Повишаване на професионалните знания и умения
Индикатор 9 Одитиране на проекта
Индикатор 10 Визуализация на проекта-информационно табло 1бр
Индикатор 11 Проведени информационно презентационни срещи и конференция
Индикатор 12 Международни и национални срещи с други бизнес сдружения
Индикатор 13 Участия в международенни прояви на българска територия
Индикатор 14 Разработени маркетингова и инвестиционна стратегии
Индикатор 15 отпечатани презентационни и рекламни брошури за РЕК
Индикатор 16 Саит на РЕКи база данни
Индикатор 17 Платени публикации и реклама към регионални и национални
Индикатор 18 Платени публикации и реклама в специализирани печатни издания
Индикатор 19 Разработена и утвърдена технология


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз