Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.05-0001-C0001
Номер на проект: K13-32-1
Наименование: Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2013
Начална дата: 30.09.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 1: Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, Актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт За постигане на целите на проекта е необходимо да бъдат извършени следните дейности: 1.Стартиране на процедура по ЗОП и избор на изпълнител. 2. Сключване на договор. 3. Преглед и анализ на нормативната уредба, касаеща е-връчване на електронни документи, във връзка с предоставянето на административни услуги по електронен път; Преглед и анализ на нормативната уредба, касаеща е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, във връзка с предоставянето на административни услуги по електронен път; Изготвяне на доклад въз основа на извършения преглед и анализ и предложения за промяна в нормативната уредба. Предложение за подходящи услуги (3 броя), за които да се имплементира и тества е-валидиране и е-връчване, анализ на въпросните услуги и описание. 4. Изработване на проект за система за е-валидиране. 5. Разработване въз основа на проекта на система за е-валидиране. Извършване на тестване на системата в работна среда. Имплементиране в избраните за реализация услуги (по т. 3). 6. Изготвяне на помощни материали за работа със инструментариума за е-валидиране. 7. Разработване и внедряване на софтуерен проект за е-връчване, съобразен с анализа на нормативната уредба. 8. Разработване и внедряване на софтуер въз основа на проекта на система за е-връчване. Извършване на тестване на системата в работна среда. Имплементиране в избраните за реализация услуги (по т. 3). 9. Изготвяне на помощни материали за работа със системата за е-връчване. Обучение на 40 обучители. 10. Преглед и анализ на съществуващата Национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт в светлината на досегашния опит. Анализ на уредбата на оперативната съвместимост на ниво Европейски съюз (European Interoperability Framework версия 2), както и уредбата в други Европейски страни с водещи позиции в електронното управление. Изготвяне на доклад. 11. Въз основа на извършените анализи и изготвения доклад, изготвяне на предложение за актуализирана Национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт. Съгласуване на предложението за актуализиране на Национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт със заинтересованите страни. 12. Изготвяне на окончателна версия на актуализирана Национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт в която са отразени забележките и предложенията на заинтересованите страни. Забележка: Под заинтересовани страни се разбира - представители на държавна администрация, представители на общинска администрация, представители на браншови организации работещи в сферата на електронното управление
Дейност 6: Надграждане на системата за електронни разплащания към централната и местна администрация, чрез разработване на единна входна точка за използване на наличните инструменти за плащане в РБългария и разработване на услуга за удостоверяване на 1. Стартиране на процедура по ЗОП и избор на изпълнител; 2. Сключване на договор; 3. Анализ на наличната функционалност на системата за електронни разплащания и дефиниране на обхвата на задачата за изграждане на единна входна точка за електронни разплащания. 4. Разработване на единната входна точка за електронни разплащания към централната и местната администрация с използване на наличните инструменти за плащане в РБългария; 5. Внедряване на единната входна точка за електронни разплащания към централната и местната администрация с използване на наличните инструменти за плащане в РБългария; 6. Изграждане на Time Stamping Authotity (TSA) и разработване на услуга за удостоверяване на време, основаваща се на стандартите: RFC 3161, ANSI ASC X9.95 или по-нови. 7. Интеграция на разработените компоненти и системи в средата на БеУ; 8. Обучение на 10 служителя от администрацията, които ще вършат ролята на администратори на системите за работа с разработените продукти.
Дейност 3 Доизграждане на инструменталната среда на Електронното Управление на Република България (БеУ) 1. Стартиране на процедура по ЗОП и избор на изпълнител; 2. Сключване на договор; 1. Анализ на разработените до момента концепция на БеУ, софтуерна архитектура на БеУ, електронна идентификация на БеУ, както и съществуващите и разработвани в момента проекти за нормативна уредба на БеУ. 2. Разработване на компонент за еднократна автентикация на ИС и/или служители в администрацията, основаващ се на SAML . Компонентът ще предоставя базова функционалност за: - генериране на SAML токени на основата на персоналния идентификационен запис в носител на еИд; - валидиране на генерираните от компонента SAML токени; 3. Внедряване на компонент за електронна оторизация, позволяващ дефиниране на гъвкави правила за разрешаване или ограничаване на достъп до системни ресурси (например до: ИС, уеб услуги и др.) 4. Развитие на шината за услуги (ESB) за връзка с компонентите за еднократна автентикация и електронна оторизация. 5. Разработване на система за генериране и обработка на бизнес събития. Предоставяне на възможност за интеграция на системата с други основни компоненти от инфраструктурата на БеУ; 6. Разработване на журнал на достъпа до ресурси в БеУ, основаващ се на системата. 7. Интеграция на разработените компоненти и системи в средата на БеУ; 8. Обучение на 10 обучителя от администрацията за работа с разработените продукти.
Дейност 2: Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри; 1. Стартиране на процедура по ЗОП и избор на изпълнител; 2. Сключване на договор; 3. Анализ и приоритизиране на 30 регистри (първични администратори на данни) и определяне на администрациите, за които да се проектират и внедрят 190 софтуерни компоненти за осигуряване на достъп до регистрите до достигането на минимум 200 електронни услуги. 4. Проектиране на 30 софтуерни компонента, необходими за публикуването на всеки от избраните регистри за служебен достъп. 5. Разработване и тестване на проектираните 30 компоненти. 6. Въвеждане в експлоатация на разработените 30 компоненти. 7. Разработка на стандарти за изграждане на компоненти за връзка на секторните информационни системи към регистрите 8. Определяне на правила и процедури за осигуряване на достъп до регистрите от секторните информационни системи.. 9. Проектиране на софтуерни компоненти, необходими за свързването на секторни информационни системи, към регистър публикуван за служебен достъп. 10. Разработване и тестване на проектираните компоненти. 11. Въвеждане в експлоатация на разработените компоненти. 12. Изготвяне на документация на разработените продукти. 13. Обучение на 40 обучители на системни администратори и потребители на администрацията за работа с разработените продукти.
Дейност 4 Последващо развитие и усъвършенстване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) 1. Стартиране на процедура по ЗОП и избор на изпълнител; 2. Сключване на договор; 3. Разработка и внедряване на мобилна версия на ЕПДЕАУ с интегрирано управление на съдържанието и визията с възможност за адаптиране спрямо таргетирана аудитория или вид на клиент/устройство за достъп. 4. Осигуряване на лицензи и поддръжка за ЕПДЕАУ за пълният обхват на разгъната продуктивна среда на портала. 5. Обучение на 10 обучители за работа със системата за управление на съдържанието и визията, администрирането на мобилната версия и принципите за работа с нея. 6. Обучение на 10 администратори за управление на технологичната платформа на ЕПДЕАУ и изграждането и администрирането на федерирани портали към нея.
Дейност 5: Доизграждане на Контролно-технически център на електронното управление до Център за данни на централната администрация 1. Стартиране на процедура по ЗОП и избор на изпълнител; 2. Сключване на договор; 3. Анализ на съществуващото в момента техническо решение в КТЦЕП. 4. Проектиране като интегрално решение КТЦЕП и центъра за защита на КТЦЕП от аварии и бедствия (CSA.DC), включващо присъщите на центровете за данни предлагани услуги, както и изискванията на ISO 27001. 5. Доставка на хардуер включително: • сървъри за виртуализация • дистрибутивни и/или edge комутатори • дисков масив и SAN инфраструктура • система за backup и архив • сървърни шкафове • свързаните с хардуера услуги по интегрираност на решението, тестване и гаранционно обслужване 6. Доставка на софтуер, в т.ч.: • операционни среди и виртуализация • операционна среда за осигуряване на мрежова сигурност, услуги и протоколи • Софтуер за управление на доставения дисков капацитет, за осигуряване на моментни копия и клонове, както и за реализиране на отдалечена репликация • Софтуер за backup и архив • Софтуер за мониторинг и управление на CSA.DC 7. Изграждане на среда за разработка (Development) в централния сайт на CSA.DC. 8. Изграждане на тестова среда в централния сайт на CSA.DC. 9. Изграждане на резервирана продукционна среда на CSA.DC. 10. Изграждане на среда за мониторинг в реално време на CSA.DC. 11. Изграждане на среда за управление на CSA.DC. 12. Миграция на активните виртуални приложения към CSA.DC. 13. Миграция на данните свързани с мигрираните виртуални приложения към CSA.DC. 14. Обучение на 40 системни администратори на CSA.DC за работа със системите: • сървъри за виртуализация, • дистрибутивни и/или edge комутатори • дисков масив и SAN инфраструктура • система за backup и архив Организацията на работата, доставените устройства и компоненти, създадената инфраструктура, начина на оформяне на документите и изпълняваните задачи при реализацията на тази дейност следват методика за управление големи инфраструктурни проекти.
Дейност 10: Управление на проекта За постигане на целите на проекта е необходимо да бъдат извършени следните дейности: 1. Определяне на ролите, задълженията и отговорностите в екипа за управление на проекта. 2. Утвърждаване на процедури за управление. 3. Изготвяне на подробен график за изпълнение на дейностите. 4. Изготвяне на списък с подходящи за свързване с публикувани за служебен достъп регистри секторни ИС на ДА. 5. Сформиране на 30 екипа с минимум по двама представители на МТИТС и администрациите собственици на информационни системи във връзка с Д2. 6. Изготвяне на списък с подходящи за публикуване за служебен достъп регистри на ДА във връзка с Д2. 7. Сформиране на екипи с минимум по двама представители на МТИТС и всяка от администрациите собственици на информационни системи във връзка с Д3. 8. Изготвяне на списък с подходящи за свързване секторни информационни системи във връзка с Д3. 9. Изготвяне на списък с общински електронни административни услуги, проектирани и разработени по проектите, финансирани от ОПАК до началото на проекта. Добавяне на ЕАУ до изграждане на пълния списък с административни електронни услуги за местната администрация във връзка с Д7. 10. Разработване на технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за избор на изпълнител по всяка от дейностите. 11. Управление на изпълнението на всяка от дейностите по проекта. 12. Изготвяне на отчети по проекта.-
Дейност 9: Информация и публичност 1. Стартиране на процедура по ЗОП и избор на изпълнител; 2. Сключване на договор; 2. Определяне на целевите групи и информационните канали на кампанията за информация и публичност; 3. Изработване на стратегия за кампанията; 4. Организиране на интервюта, публикации и излъчвания на клиповете в електронните медии; 5. Организиране на 2 конференции с участието на медиите; 6. Изработване на 1 аудио и 1 видео клип; 7. Изработване на рекламни материали; Изготвяне на подробен доклад от проведената кампания.
Дейност 11: Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето а услуги от тях Оценка на картата на възстановената собственост (КВС) с цел създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), основа на единна система за поддържането на кадастралните данни и предоставянето а услуги от тях
Дейност 8: Одит 1. Стартиране на процедура по ЗОП и избор на изпълнител; 2. Сключване на договор; 3. Изготвяне на междинен одитен доклад; 4. Осъществяване на консултации по време на реализацията на проекта; 5. Извършване на цялостен одит след приключване на основните дейности по проекта; 6. Изготвяне на окончателен одитен доклад.
Дейност 7: Оценка и контрол на качеството 1. Стартиране на процедура по ЗОП и избор на изпълнител; 2. Сключване на договор; 3. Оценка на изпълнението на свързаните дейности– изготвяне на междинен доклад за оценка на итерация или фаза и окончателен доклад в края на всяка дейност. Оценката ще се извършва на база предадени от изпълнителите по свързаните дейности отчетни материали и интервюта със заинтересованите страни. Оценката може да обхваща дейности и отчетни материали по свързаните дейности свързани с управление, бизнес моделиране, анализ и дизайн, реализация и тестване, интеграция и внедряване, изграждане на инфраструктура; 4. Изготвяне на техническите спецификации на тръжните документации за всички процедури по ЗОП към основните дейности на проекта. Предоставяне на консултантска помощ при технически срещи по проекта; 5. Предоставяне на консултантска помощ на екипа за управление на проекта; 6. Управление на дейността: • Планиране и проследяване на изпълнението • Отчитане - изготвяне на междинни тримесечни доклади и финален доклад за изпълнение на дейността. • Участие в срещи на екипа за управление на проекта при необходимост.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 20 165 974 BGN
Общ бюджет: 18 201 978 BGN
БФП: 18 201 978 BGN
Общо изплатени средства: 15 502 018 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 201 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 033 194 BGN
2015 11 468 824 BGN
15 502 018 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 471 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 428 215 BGN
2015 9 748 500 BGN
13 176 715 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 730 297 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 604 979 BGN
2015 1 720 324 BGN
2 325 303 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Административни услуги, предоставяни онлайн
Индикатор 2 (Д) По дейност 1 - Софтуерен проект за система за е-валидиране
Индикатор 3 (Д) По дейност 1 - Софтуерен проект на система за е-връчване.
Индикатор 4 (Д) По дейност 1 - Анализ на нормативната уредба и изготвен доклад относно е-валидиране и е-връчване, включващ предложения за промяна в нормативната уредба
Индикатор 5 (Д) По дейност 1 - Проект на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт.
Индикатор 6 (Д) По дейност 1 - Обучени обучители на системните администратори и потребителите за работа с използваните продукти.
Индикатор 7 (Д) По дейност 1 - Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение
Индикатор 8 (Д) По дейност 2 - Въведени в експлоатация 30 компоненти , необходими за публикуването на всеки от избраните регистри за служебен достъп
Индикатор 9 (Д) По дейност 2 - Електронни вътрешни услуги
Индикатор 10 (Д) По дейност 2 - Въведени в експлоатация на 190 софтуерни компоненти, необходими за свързването на секторни информационни системи към регистър публикуван за служебен достъп
Индикатор 11 (Д) По дейност 2 - Изготвена документация за разработените продукти
Индикатор 12 (Д) По дейност 2 - 40 обучени обучители на системните администратори и потребителите за работа с използваните продукти, от тях минимум 30% жени
Индикатор 13 (Д) По дейност 2 - Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение
Индикатор 14 (Д) По дейност 3 - Изготвен обзор
Индикатор 15 (Д) По дейност 3 - Документации на компонентите и системата
Индикатор 16 (Д) По дейност 3 - Компонент за еднократна автентикация
Индикатор 17 (Д) По дейност 3 - Компонент за електронна оторизация
Индикатор 18 (Д) По дейност 3 - Система за генериране и обработка на бизнес събития
Индикатор 19 (Д) По дейност 3 - Обучени 10 обучителя от администрацията за работа с разработените продукти
Индикатор 20 (Д) По дейност 4 - Ръководство с правила и методи за актуализиране на информацията на ЕПДАЕУ
Индикатор 21 (Д) По дейност 4 - Ръководство за интеграция между ЕПДАЕУ и централните и общински администрации
Индикатор 22 (Д) По дейност 4 - Федерирани портала към ЕПДАЕУ на централните и/или общински администрации
Индикатор 23 (Д) По дейност 4 - Мобилна версия на ЕПДАЕУ
Индикатор 24 (Д) По дейност 4 - Публикувани ЕУ
Индикатор 25 (Д) По дейност 4 - Обучители за работа със системата за управление на съдържанието и визията, администрирането на мобилната версия и принципите за работа с нея
Индикатор 26 (Д) По дейност 4 - Минимум 75% удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение
Индикатор 27 (Д) По дейност 4 - Администратори за управление на технологичната платформа на ЕПДЕАУ и изграждането и администрирането на федерирани портали към нея
Индикатор 28 (Д) По дейност 5 - Анализ на съществуващото в момента техническо решение в КТЦЕП
Индикатор 29 (Д) По дейност 5 - Разработен Инфраструктурен модел на CSA.DC
Индикатор 30 (Д) По дейност 5 - Изградена среда за разработка (Development) на CSA.DC,
Индикатор 31 (Д) По дейност 5 - Изградена тестова среда на CSA.DC,
Индикатор 32 (Д) По дейност 5 - Изградена продукционна среда на CSA.DC
Индикатор 33 (Д) По дейност 5 - Изградена среда за мониторинг в реално време на CSA.DC, среда за управление на CSA.DC
Индикатор 34 (Д) По дейност 5 - Въведена в експлоатация среда за управление на CSA.DC
Индикатор 35 (Д) По дейност 5 - Обучени 40 системни администратори на CSA.DC за работа със системата
Индикатор 36 (Д) По дейност 6 - Изготвен обзор на съществуващото в момента решение
Индикатор 37 (Д) По дейност 6 - Разработена документация съдържаща минимум: бизнес модел, софтуерна архитектура, дизайн модел, инфраструктурен модел и инструментална среда на единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местна администрация
Индикатор 38 (Д) По дейност 6 - Разработена документация съдържаща минимум: бизнес модел, софтуерна архитектура, дизайн модел, инфраструктурен модел и инструментална среда на услугата за удостоверяване на време
Индикатор 39 (Д) По дейност 6 - Внедрена единната Входна точка
Индикатор 40 (Д) По дейност 6 - Внедрена Услуга за удостоверяване на време
Индикатор 41 (Д) По дейност 6 - Обучени служители от администрацията, които ще вършат ролята на администратори на системите за работа с разработените проду, от тях 30% жени
Индикатор 42 (Д) По дейност 7 - Изготвен минимум по един доклад за оценка на изпълнението на дейности от 1 до 6 по проекта
Индикатор 43 (Д) По дейност 7 - Изготвен по един отчет за дейността на всяко тримесечие
Индикатор 44 (Д) По дейност 7 - Изготвени 6 технически спецификации за изготвяне на тръжни документации за провеждане на процедури по дейности 1 до 6.
Индикатор 45 (Д) По дейност 8 - Изготвени 1 междинен и 1 окончателен одитен доклад
Индикатор 46 (Д) По дейност 9 - Изготвена една стратегия за кампанията
Индикатор 47 (Д) По дейност 9 - Организирани минимум 2 интервюта, 8 публикации и излъчвания в електронните медии
Индикатор 48 (Д) По дейност 9 - Организирани 2 конференции с участието на медиите
Индикатор 49 (Д) По дейност 9 - Изработен 1 аудио и 1 видео клип
Индикатор 50 (Д) По дейност 9 - Изработени 700 брошури, и 500 USB.
Индикатор 51 (Д) По дейност 9 - Изготвен един доклад.
Индикатор 52 (Д) По дейност 10 - Подробен график за управление на проекта
Индикатор 53 (Д) По дейност 10 - Списък с подходящи за публикуване за служебен достъп регистри на ДА
Индикатор 54 (Д) По дейност 10 - Списък с подходящи за свързване с публикувани за служебен достъп регистри секторни ИС
Индикатор 55 (Д) По дейност 10 - Списък с общински електронни административни услуги
Индикатор 56 (Д) По дейност 10 - Технически задания и документации за стартиране на процедури по ЗОП за 9 дейности
Индикатор 57 (Д) По дейност 10 - Архив от продукти отразяващи управлението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз