Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0030-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/030-03
Наименование: "Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020г."
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 03.10.2013
Дата на приключване: 03.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: 3.1. Обща цел на проектното предложение е: Укрепване капацитета на Община Русе за успешно участие в изпълнението на оперативната програма „Региони в растеж“ за периода 2014-2020г. и успешно усвояване на финансовите ресурси по Структурните фондове. Това от своя страна, поставя основата за трайно подобряване на жизнената среда на град Русе чрез проектиране, а след това и реализация, на набор от инвестиционни проектни намерения, подбрани на база направени анализи на текущата ситуация и в пълно съответствие с разработвания за града ни Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). 3.2. Конкретни цели: 3.2.1. Разработване на инвестиционни проекти, чиято цел е постигане на трайно подобрение на икономическото, социалното и екологично състояние на територията на Община Русе. Подборът на проектните съответства на нуждите/потребностите на определените в ИПГВР на гр. Русе зони за целенасочено въздействие, така че да допринесат за реализирането на Визията за развитие на Русе 20
Дейности: дейност 9 „Изготвяне на финансов одит на проекта“
дейност 12 „Изготвяне на материали за информация и публичност на проекта
дейност 3 „Провеждане на 4 броя процедури по ЗОП “
дейност 10 „Провеждане на пресконференции “
дейност 1 „Управление и организация на проекта“
дейност 6 „Изготвяне на оценки за съответствие за инвестиционните проекти на обекти“
дейност 5 „Провеждане на публично обсъждане за избор на най-добри обемно-пространствени решения на всеки обект“
дейност 2 „Избор на изпълнител и изготвяне на 4 пакета тръжна документация и технически спецификации“
дейност 8 „Представяне на инвестиционните проекти за приемане от страна на УО на ОПРР“
дейност 4 „Изработване на инвестиционни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, подробни КСС, съгласуване с експлоатационни дружества и инстанции“
дейност 11 „Текущо информиране на местните медии за напредъка на проекта“
дейност 7 „Одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ПАРНАС
Бисиком-61 ООД
БИЛДКОНСУЛТ ООД
ВАМОС ООД
"Еллеа" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 499 960 BGN
Общ бюджет: 1 392 628 BGN
БФП: 1 392 628 BGN
Общо изплатени средства: 939 317 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 392 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 524 986 BGN
2015 414 331 BGN
939 317 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 183 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 446 238 BGN
2015 352 182 BGN
798 420 BGN
В т.ч. Национално финансиране 208 894 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 748 BGN
2015 62 150 BGN
140 898 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) . Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване:


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз