Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0028-C0001
Номер на проект: 13-11-20
Наименование: „Повишаване ефективността на общинската администрация в Община Белоградчик”
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 01.10.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Подобряване на управлението и организацията на работа в община Белоградчик
Дейности: Дейност 1: Извършване на функционален анализ съгласно Единната методология за функционален анализ За изпълнение на тази дейност е предвидено да бъде извършен цялостен функционален анализ на общинска администрация Белоградчик, чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Изготвянето на функционален анализ представлява процес на изследване и оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на административната структура чрез използването на различни методи като: проучване и анализ на документи и информация, анкетни проучвания, интервюта, фокус групи, наблюдение и експертни оценки. Резултатите от функционалния анализ, препоръките и Плана за действие ще бъдат представени и обсъдени по време на кръгла маса, която ще се проведе в сградата на община Белоградчик и на която ще бъдат поканени за участие всички заинтересовани страни (граждански сдружения и граждани, местен бизнес и т.н.). По време на кръглата маса ще бъдат взети предвид всички мнения за финализиране на изводите от него.
Дейност 2: Разработване планове за организационно развитие След изготвяне на окончателен доклад от направеният анализ, и на база на направените в тази връзка препоръки е необходимо да бъдат разработени панове за подобрение на организацията на общината: - изработен и предложен План за действие за оптимизиране на функциите и организационното структуриране; План за подобряване на ефективността; План за подобряване на ефикасността и икономичността на общинска администрация Белоградчик.
Дейност 3: Обучение на служителите на общинска администрация Белоградчик за резултатите от извършения анализ В рамките на дейността ще бъдат разработени и проведени няколко обучения с продължителност от по два дни, с цел повишаване ефективността и ефикасността на изпълнението на функциите на общинската администрация. Програмата за всяко едно от обученията ще бъде разработена от избрания изпълнител въз основа на оценените нужди на служителите на общинската администрация. Целта на дейността е служителите да бъдат запознати с промените, да разберат техния смисъл и значение за подобряване на работата им, както и да се осигури тяхното участие и подкрепа.
Дейност 4: Информация и публичност на проекта По тази дейност ще бъдат организирани 2 пресконференции за медиите, представящи проекта и резултатите от него. Ще бъдат изработени и разпространени 1 000 бр. информационни материали. Ще бъде използван Интернет като ефективен канал за комуникация чрез публикации на сайта на общината. Ще бъде изработен банер, който да се ползва по време на обученията. Планирани са две публикации в печатни медии – едната в непосредствено след старта на проекта и една след успешното му изпълнение. Процедурата за избор на изпълнител ще бъде организирана и проведена съгласно разпоредбите на ЗОП. Ще бъдат спазени всички изисквания свързани с изготвянето на материали за информация и публичност на проекти, финансирани от Европейския съюз.
Дейност 5: Управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Белоградчик, в чийто състав са включени ръководител на проекта и координатор. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публичните покани за избор на изпълнители по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнители, сключване на договори с тях и управление на договорите, навременно подаване на заявки за обученията, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените обучения, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"СМ Проджектс" ЕООД
Артипо ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 598 BGN
Общ бюджет: 65 788 BGN
БФП: 65 788 BGN
Общо изплатени средства: 65 788 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 788 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 320 BGN
2014 48 469 BGN
2015 0 BGN
65 788 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 722 BGN
2014 41 198 BGN
2015 0 BGN
55 920 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 598 BGN
2014 7 270 BGN
2015 0 BGN
9 868 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Изготвен функционален анализ на общинска администрация Белоградчик
Индикатор 5 (Д) По Дейност 2 - План за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на администрацията
Индикатор 6 (Д) По Дейност 2 - План за подобряване на ефективността от дейността на администрацията
Индикатор 7 (Д) По Дейност 2 - План за подобряване на ефикасността и икономичността
Индикатор 8 (Д) По Дейност 3 - Проведени обучения за служителите на общинска администрация Белоградчик
Индикатор 9 (Д) По Дейност 4 - Организирани и проведени пресконференции
Индикатор 10 (Д) По Дейност 4 - Отпечатани брошури
Индикатор 11 (Д) По Дейност 4 - Изработен банер
Индикатор 12 (Д) По Дейност 4 - Публикувани материали и представяне на проекта в печатни медии
Индикатор 13 (Д) По Дейност 5 - Проведени работни срещи на екипа
Индикатор 14 (Д) По Дейност 5 - Изготвен план за действие
Индикатор 15 (Д) По Дейност 5 - Изготвени отчети за изпълнението


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз