Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.02-0105-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Канализация на гр. Перник
Бенефициент: Община Перник
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 27.11.2008
Начална дата: 15.12.2008
Дата на приключване: 15.04.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
Описание
Описание на проекта: Проектът е във връзка с продължаване изграждането на Главния колектор на гр. Перник. Строителството на Главен колектор I на гр. Перник започва през 1992 г., като до момента са изградени 4 573 метра, при обща дължина от 8 400 м. Главен колектор I започва от улица "Владайско въстание" в квартал "Църква", продължава по улица "П. Пенчев", пресича пътя София-Кюстендил и навлиза в кв. "Изток" и след това продължава в десния бряг на река Струма. Влиза в централната градска част, след което се отправя към завод "Кристал", от там все покрай река Струма отива в Пречиствателната станция за отпадни води в близост до гр. Батановци. Действащата в момента канализация е изградена от РШ 79 до ПОСВ. Проектът ще се реализира поради недостатъчния капацитет на съществуващия колектор, преминаващ през града, да поеме отпадъчните води от предвидените за включване квартали, както и поради промяна на трасето на Главен колектор I, като вместо в оста по южното платно на вътрешно градската магистрала, новото трас
Дейности: Подготовка на проект Разходи за проучвания и проектиране
Строително - Монтажни Работи Сумата не включва разходите за непредвидени дейности; Проект „Канализация – Перник” предвижда изграждане на следната инфраструктура: част от Главен колектор І, колектори VІ, VІІ и VІІА и канализационните мрежи на кв. „Калкас”, кв. „В. Левски”.
Надзор по време на строителство Включва: 1.Строителен надзор 2. Авторски надзор 3. Инвеститорски контрол
Публичност
Одит
Организация и управление на проект Подготовка на документация и провеждане на обществени поръчки; Хонорари и административни разходи за управление; Използване на консултантски услуги; Обучения;
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 33 561 593 BGN
Общ бюджет: 21 441 736 BGN
БФП: 21 304 921 BGN
Общо изплатени средства: 21 610 548 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 21 304 921 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 5 819 033 BGN
2010 15 801 147 BGN
2011 2 681 719 BGN
2012 1 580 772 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 4 272 124 BGN
21 610 548 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 17 045 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 4 655 227 BGN
2010 12 640 918 BGN
2011 2 145 375 BGN
2012 1 264 617 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 3 417 699 BGN
17 288 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 259 418 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 1 163 807 BGN
2010 3 160 229 BGN
2011 536 344 BGN
2012 316 154 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 - 854 425 BGN
4 322 110 BGN
Финансиране от бенефициента 1 516 307 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Главен колектор І от РШ 78 до РШ 49
Индикатор 2 Главен колектор І от РШ 49 до РШ 1
Индикатор 3 Колектори VІ, VІІ, VІІА


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз