Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0235-C0001
Номер на проект: ДО1-4701/11.11.2013
Наименование: Учим и творим заедно
Бенефициент: Средно общообразователно училище „Христо Смирненски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е подобряване на училищната среда и стимулиране на интеграцията в местната общност. Създаване на условия за доразвиване на индивидуалните творческите способности, умения и познания. Осигуряване на равен достъп до образование и обучение, позитивна образователна среда, ориентирана към деца и ученици в неравностойно положение. Увеличаване процента на ромите, продължаващи своето образование в средни и висши учебни заведения
Дейности: Дейност 1* Разработване на информационни материали и популяризиране на проекта
Дейност 6 Формиране на съставите и клубните дейности в учебните заведения
Дейност 5* Транспортиране на децата от ОДЗ Пролет и СОУ Хр. Смирненски от ромските махали до училище
Дейност 4 Осигуряване на учебно-технически средства
Дейност 9 Обучение на родители, които възпрепятстват децата си от редовно посещение на учебни занятия
Дейност 7* Организиране и провеждане на клубните дейности
Дейност 3* Подобряване на училищната среда чрез обогатяване с подходящи съоръжения
Дейност 2* Оформяне на зелени кътове за отдих в училищния двор
Дейност 8 Закупуване на спортни пособия, материали за кръжочни дейности и техника
Партньори
Партньори:
ОДЗ Пролет
Изпълнители:
Веселин Балев ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 81 026 BGN
Общ бюджет: 78 388 BGN
БФП: 78 388 BGN
Общо изплатени средства: 78 380 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 78 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 205 BGN
2014 62 175 BGN
2015 0 BGN
78 380 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 774 BGN
2014 52 848 BGN
2015 0 BGN
66 623 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 431 BGN
2014 9 326 BGN
2015 0 BGN
11 757 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз