Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0030-C0001
Номер на проект: 13-11-22
Наименование: Оптимизиране на структурата на общинска администрация Роман чрез извършване на функционален анализ
Бенефициент: Община Роман
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 27.09.2013
Дата на приключване: 27.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността на община Роман чрез стимулиране на организационното развитие на административната й структура.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Дейността включва:  Определяне на екип по проекта, включващ ръководител, технически сътрудник и счетоводител.  Разпределяне на отговорностите на всеки един от членовете на екипа.  Разработване на необходимите вътрешни документи, свързани с администрирането на проекта – план-график за изпълнение на дейностите, система за мониторинг на напредъка на проекта.  Подготовка на технически и финансови доклади, придружени с разходооправдателни документи. Подробно описание на изпълнението на Дейност 1 е дадено в т. 4 Методика от настоящия Формуляр за кандидатстване.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури по реда на Закона за обществени поръчки Дейността включва:  Възлагане на консултант да изготви документации за обществени поръчки за избор на изпълнител/и по проекта  Провеждане на обществени поръчки  Сключване на договор/и с изпълнител/и Подробно описание на изпълнението на Дейност 2 е дадено в т. 4 Методика от настоящия Формуляр за кандидатстване.
Дейност 3 Извършване на функционален анализ в община Роман Извършване на функционален анализ чрез стриктно прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в общинска администрация Роман, включващ:  Анализ на релевантността, анализ на ефективността, анализ на ефикасността; формулиране на препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите;  Разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи и в устройствения правилник на община Роман, ако е необходимо;  Дейности за оптимизиране на структурите и преразпределяне на функции и дейности с цел избягване на дублиране, постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност от дейността;  Дейности за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на община Роман чрез: - разработване/ усъвършенстване на методологии, вътрешни правила, и процедури; - въвеждане на стратегии за организационно развитие, модели за управление на промените; - въвеждане на механизми за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури; - разработване на индикатори и системи за измерване и управление на изпълнението, и др. В рамките на дейност 3 ще бъде разработена и система за мониторинг и преглед на изпълнението на резултатите от функционалния анализ, която ще бъде прилагана от община Роман след приключването на проекта. Подробно описание на изпълнението на Дейност 3 е дадено в т. 4 Методика от настоящия Формуляр за кандидатстване.
Дейност 4 Представяне на извършения функционален анализ пред Общинския съвет на община Роман Дейността включва:  Разпространяване на информация сред заинтересованите страни за представянето на извършения анализ пред Общински съвет на община Роман  Представяне и обсъждане на извършения анализ пред Общински съвет на община Роман  Отразяване на препоръките и коментарите от обсъждането в окончателния вариант на функционалния анализ Подробно описание на изпълнението на Дейност 4 е дадено в т. 4 Методика от настоящия Формуляр за кандидатстване.
Дейност 5 Провеждане на обучение за служители на община Роман за представяне на резултатите от извършения функционален анализ. Дейността включва:  Провеждане на обучение за 25 служители на ръководни позиции в община Роман за представяне на резултатите от извършения функционален анализ. Дейността ще се проведе след приключването на дейност 4 и по време на обучението служителите ще бъдат детайлно запознати с окончателния вариант на функционалния анализ и резултатите от него. Подробно описание на изпълнението на Дейност 5 е дадено в т. 4 Методика от настоящия Формуляр за кандидатстване.
Дейност 6 Осигуряване на информация и публичност за проекта Дейността включва:  Организиране на прес-конференции за популяризиране на целите на проекта  Изработване на информационни материали за популяризиране на целите, дейностите и очакваните резултати по проекта  Публикации в местни и регионални медии  Публикуване на информация за проекта на интернет-страницата на община Роман - http://www.roman-bg.com/index.html Подробно описание на изпълнението на Дейност 6 е дадено в т. 4 Методика от настоящия Формуляр за кандидатстване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 87 247 BGN
Общ бюджет: 81 554 BGN
БФП: 81 554 BGN
Общо изплатени средства: 81 554 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 554 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 449 BGN
2014 64 104 BGN
2015 0 BGN
81 554 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 832 BGN
2014 54 489 BGN
2015 0 BGN
69 321 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 233 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 617 BGN
2014 9 616 BGN
2015 0 BGN
12 233 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 (Д) По Дейност 1 - Сключени договори с членовете на екипа
Индикатор 5 (Д) По Дейност 1 - Изготвен план-график за изпълнение на дейностите по проекта
Индикатор 6 (Д) По Дейност 1 - Въведена система за мониторинг на напредъка по проекта
Индикатор 7 (Д) По Дейност 1 - Изготвени технически и финансови отчети
Индикатор 8 (Д) По Дейност 1 - Проведени работни срещи на екипа по проекта
Индикатор 9 (Д) По Дейност 2 - Сключен договор с консултант за изпълнение на Дейност 2
Индикатор 10 (Д) По Дейност 2 - Разработени тръжни документации
Индикатор 11 (Д) По Дейност 2 - Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 12 (Д) По Дейност 3 - Разработен функционален анализ на Община Роман
Индикатор 13 (Д) По Дейност 3 - Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на община Роман
Индикатор 14 (Д) По Дейност 3 - Разработени предложения за промени във вътрешни нормативни документи, стратегически и други документи
Индикатор 15 (Д) По Дейност 3 - Разработени предложения за промени в устройствения правилник и актуализиране на длъжностните характеристики на служителите
Индикатор 16 (Д) По Дейност 3 - Разработени/усъвършенствани методологии, вътрешни правила и процедури
Индикатор 17 (Д) По Дейност 3 - Въведена стратегия за организационно развитие
Индикатор 18 (Д) По Дейност 3 - Въведен модел за управление на промените
Индикатор 19 (Д) По Дейност 3 - Въведени конкретни механизми за оценка на ефикасността и ефективността на община Роман
Индикатор 20 (Д) По Дейност 3 - Въведена система за мониторинг и преглед
Индикатор 21 (Д) По Дейност 4 - Представено обсъждане за извършения функционален анализ
Индикатор 22 (Д) По Дейност 4 - Протоколирани решенията и препоръките от обсъждането на функционалния анализ
Индикатор 23 (Д) По Дейност 4 - Актуализиран функционален анализ в следствие на проведените обсъждания
Индикатор 24 (Д) По Дейност 5 - Проведено еднодневно обучение за служители на ръководни постове
Индикатор 25 (Д) По Дейност 5 - Обучени служители на община Роман
Индикатор 26 (Д) По Дейност 5 - Разработени обучителни материали
Индикатор 27 (Д) По Дейност 6 - Организирани прес-конференции за популяризиране на целите на проекта
Индикатор 28 (Д) По Дейност 6 - Изработени информационни материали за популяризиране на целите, дейностите и очакваните резултати по проекта
Индикатор 29 (Д) По Дейност 6 - Отпечатани публикации в местни и регионални медии
Индикатор 30 (Д) По Дейност 6 - Публикувани съобщения с информация за проекта на интернет-страницата на община Роман


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз