Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0008-C0001
Номер на проект: A08-12-39/30.07.2008
Наименование: Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации от СЗР
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 10.02.2009
Дата на приключване: 10.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
Описание
Описание на проекта: Добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността, по-добра отчетност и достъпност на областните администрации на територията на СЗР.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 2 Проучване на състоянието и съществуващите практики относно предоставянето на информация, отчетността и антикорупционните механизми на администрацията
Дейност 3 Проучване на опит и успешни практики в страни членки от ЕС и в административните структури в целевия район.
Дейност 4 Разработване и внедряване на интегрирана информационна система с работно име „РЕГИОН СЕВЕРОЗАПАД”
Дейност 5 Предоставяне на информация за гражданите и бизнеса относно ролята и функциите на различните държавни структури на регионално ниво.
Дейност 6 Семинар по антикорупционни практики: „За гражданска активност и нулева толерантност към корупционни практики” и обучение по ЗДОИ. Провеждане на работни срещи за обмяна на опит.
Дейност 7 Провеждане на обществен дискусионен форум. Възприемане и утвърждаване на форума като механизъм за обратна връзка.
Дейност 8 Провеждане на изследване на територията на областите - целеви групи по проекта на тема: „Ролята на местния обществен посредник – предпоставка за прозрачност и отчетност на държавната администрация”. Организиране на кръгла маса между заинтер
Дейност 9 Разработване на комуникационна стратегия за подобряване на публичността и прозрачността в дейността на областните администрации от СЗР.
Дейност 10 Дейности за информация и публичност.
Дейност 11 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 524 081 BGN
Общ бюджет: 375 697 BGN
БФП: 375 697 BGN
Общо изплатени средства: 330 910 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 375 697 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 221 760 BGN
2010 78 926 BGN
2011 0 BGN
2012 30 224 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
330 910 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 319 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 188 496 BGN
2010 67 087 BGN
2011 0 BGN
2012 25 691 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
281 274 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 355 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 33 264 BGN
2010 11 839 BGN
2011 0 BGN
2012 4 534 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
49 637 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Д1 -Работеща система за мониторинг и контрол
Индикатор 2 По Д2 - Доклад за резултатите от проучването и анализа на данните
Индикатор 3 По Д3 - 2 проведени работни посещения в чужбина от 7-членни работни групи Доклад за резултатите от работните срещи
Индикатор 4 По Д4 - Разработена и внедрена интегрирана информационна система „РЕГИОН СЕВЕРОЗАПАД ”
Индикатор 5 По Д5 - Дипляни, брошури, видеоклипове
Индикатор 6 По Д6 - Проведени 1 обучение по ЗДОИ и 1 семинар по антикорупционни практики.
Индикатор 7 По Д7 - Провеждане на обществен дискусионен форум.
Индикатор 8 По Д8 - Доклад от проведеното изследване, съдържащ изводи и заключения.
Индикатор 9 По Д9 - Разработена и прилагана комуникационна стратегия
Индикатор 10 По Д10 - Проведена 1 встъпителна и 1 заключителна конференции. По 100 участници в конференциите Издадена и разпространена брошура за резултатите от проекта в тираж 10 000лв.
Индикатор 11 По Д10 - Изготвен и заверен доклад на одитора


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз