Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0077-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Институционално изграждане и пазарно позициониране на „Клъстер ЛаБиоХимМаш”
Бенефициент: ДЗЗД Консорциум - Клъстер "ЛаБиоХимМаш"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Институционално изграждане и пазарно позициониране на „Клъстер ЛаБиоХимМаш”
Дейности: Създаване на управленско и административно тяло на клъстера Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала
Ресурсно обезпечаване на административното тяло за нуждите на функциониране на клъстера Режийни, консумативи и наем.
Повишаване на капацитета на административното и управленско тяло на клъстера чрез участие в тренинги и конференции Такси, пътни , дневни, кварирни
Подготовка на документация и провеждане на процедури за възлагане на изпълнение на услуги и доставки.
Дейности по публичност и визуализация Информационна табела
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Организиране на информационни събития за привличане за представяне на клъстера и привличане на нови членове
Разработване на обща стратегия за развитие на клъстера, маркетингова стратегия на клъстера и анализ на целевите пазари.
Изготвяне на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, създаване на информационно система
Осъществяване на транснационални клъстерни връзки и международно сътрудничество.
Участие в национални и международни изложения и панаири.
Популяризиране името и марката на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 348 154 BGN
Общ бюджет: 402 117 BGN
БФП: 303 756 BGN
Общо изплатени средства: 329 490 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 303 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 278 977 BGN
2015 50 513 BGN
329 490 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 258 193 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 237 131 BGN
2015 42 936 BGN
280 067 BGN
В т.ч. Национално финансиране 45 563 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 41 847 BGN
2015 7 577 BGN
49 424 BGN
Финансиране от бенефициента 115 918 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 Разработени обща стратегия и маркетингова стратегия
Индикатор 7 Организирани и проведени семинари и информационни събития
Индикатор 8 Изготвен интернет сайт и база данни
Индикатор 9 Привлечени нови членове.
Индикатор 10 Участия в международни и национални панаири и изложения
Индикатор 11 Разработени нови иновативни продукта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз