Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване и развитие на Клъстер "Информирано общество за устойчиво развитие
Бенефициент: Клъстер "Информирано общество за устойчиво развитие"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване и развитие на Клъстер "Информирано общество за устойчиво развитие
Дейности: Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски
Разходи за ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
„Повишаване на капацитета на административното тяло на Клъстер „Информирано общество за устойчиво развитие“
Визуализация на проекта Изготвяне и монтиране на обозначителни табели
„Разработване на обща стратегия за развитието на Клъстер „Информирано общество за устойчиво развитие“ Организиране и провеждане на събития
„Подпомагане развитието на Клъстер „Информирано общество за устойчиво развитие“ и привличането на нови членове“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 381 232 BGN
Общ бюджет: 429 641 BGN
БФП: 354 180 BGN
Общо изплатени средства: 325 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 354 180 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 144 347 BGN
2015 181 314 BGN
325 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 301 053 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 122 695 BGN
2015 154 117 BGN
276 812 BGN
В т.ч. Национално финансиране 53 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 652 BGN
2015 27 197 BGN
48 849 BGN
Финансиране от бенефициента 83 676 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 6 План за управление на проекта
Индикатор 7 Процедури за вътрешен мониторинг и контрол
Индикатор 8 План за управление на риска
Индикатор 9 Критерии за оценка на напредъка и качественото изпълнение на проекта
Индикатор 10 Протоколи за проведени встъпителна и закриваща пресконференции
Индикатор 11 Междинен отчет
Индикатор 12 Финален отчет
Индикатор 13 Договори с избраните изпълнители на дейностите по проекта
Индикатор 14 Доклад от одит по проекта
Индикатор 15 Обща стратегия за развитие на Клъстер „Информирано общество за устойчиво развитие“ и привличането на нови членове“
Индикатор 16 Информация на интернет – сайта на Клъстер „Информирано общество за устойчиво развитие“
Индикатор 17 Брошури и информационни материали
Индикатор 18 Участие в срещи, семинари, конференции, обмяна на опит, обучения и др.
Индикатор 19 Обозначителна табела


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз