Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0238-C0001
Номер на проект: ДО1-4514/24.09.2013
Наименование: Заедно към знание
Бенефициент: Община Дългопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 28.02.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Дългопол
Описание
Описание на проекта: 1. Създаване на условия за по-успешна социална реализация на децата от етнически малцинства в община Дългопол, чрез подобряване на условията за равен достъп до предучилищно образование и обучение и засилване мотивацията им за включване в образователния процес. 2. Приемственост, съхраняване и развитие на етнокултурното богатство в община Дългопол.
Дейности: Дейност 1* Обучение на учителите от 4-те детски градини
Дейност 3 Създаване и функциониране на центрове по интереси в 4-те детски градини
Дейност 2 Подобряване на предметно-пространствената и образователна среда в 4-те детски градини
Дейност 4 Информация и публичност
Дейност 5 Организиране и провеждане на общински фестивал на етносите "Различни, но заедно"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 176 026 BGN
Общ бюджет: 165 798 BGN
БФП: 165 798 BGN
Общо изплатени средства: 165 798 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 798 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 205 BGN
2014 105 616 BGN
2015 24 978 BGN
165 798 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 929 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 29 924 BGN
2014 89 773 BGN
2015 21 231 BGN
140 929 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 870 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 281 BGN
2014 15 842 BGN
2015 3 747 BGN
24 870 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз