Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0012-C0001
Номер на проект: К-21-00-42/26.02.2014
Наименование: "Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори"
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 26.09.2013
Дата на приключване: 26.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Повишаване капацитета на Пловдивския университет за приложни изследвания чрез оборудване на лаборатории по биосъвместими материали и молекулярни биосензори"
Дейности: Дейност 7. Образование за повече и по-квалифицирани човешки ресурси чрез създаване на три нови учебни програми по експериментални изследвания и практическо обучение на студенти бакалаври и магистри.
Дейност 5. Обучение на екипа за работа с доставеното оборудване.
Дейност 8. Провеждане на НИРД включващи разработването на моделни филми на базата на природни полимерни материали и разработване на лабораторен модел на биосензор
Дейност 2 . Провеждане на процедура за избор на доставчик /ци на необходимото оборудване.
Дейност 3. Подготовка на помещенията в които ще се постави новото оборудване.
Дейност 1 . Предварителни дейности по съставяне на екипа, изготвяне на техническа спецификация и определяне на конкретния вид на необходимото оборудване
Дейност 4. Оборудване на лаборатория по нови биосъвместими материали и по молекулярни биосензори чрез доставка и въвеждане в действие на необходимото оборудване; установяване на работоспособност.
Дейност 6. Системна интеграция на закупеното оборудване помежду си и със съществуващото оборудване, за създаване на единни научно-изледователски комплекси, способни за изпълнение на всички предвидени научно-изследователски дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 767 025 BGN
Общ бюджет: 627 928 BGN
БФП: 533 738 BGN
Общо изплатени средства: 312 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 533 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 153 405 BGN
2014 0 BGN
2015 158 961 BGN
312 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 453 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 130 394 BGN
2014 0 BGN
2015 135 117 BGN
265 511 BGN
В т.ч. Национално финансиране 80 061 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 011 BGN
2014 0 BGN
2015 23 844 BGN
46 855 BGN
Финансиране от бенефициента 135 358 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 3 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 4 Подготвителни дейности
Индикатор 5 Провеждане на процедура за избор на доставчик /ци на необходимото оборудване
Индикатор 6 Оборудване на лаборатория по нови биосъвместими материали и по молекулярни биосензори
Индикатор 7 Обучение на екипа за работа с доставеното оборудване
Индикатор 8 Системна интеграция на закупеното оборудване
Индикатор 9 Оборудвани учебни работни места
Индикатор 10 Включване на новите програми в списъка на учебните дисциплини, предлагани от ФФИТ
Индикатор 11 Наличие на моделни филми на базата на природни полимерни материали;
Индикатор 12 Наличие на лабораторен модел на биосензор
Индикатор 13 Поставени стикери, табели, интернет сайт, семинари, публикации, работни срещи
Индикатор 14 НИРД проекти, изпълнени с помощта на доставеното за приложни цели оборудване (брой).


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз