Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0352-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02024
Наименование: "Подобряване условията на труд в Медицински център "Медика- Албена" ЕАД"
Бенефициент: Медицински център "Медика- Албена" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 25.09.2013
Дата на приключване: 25.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Балчик
Описание
Описание на проекта: Оптимизиране на организацията на трудовата дейност и подобряване на условията на труд в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД в съответствие с нормите и изискванията на европейския пазар чрез усъвършенстване на системата за оценка и контрол на професионалните рискове.
Дейности: Дейност 1: „Организация и управление на проекта” Професионалното управление на проекта ще бъде осъществено чрез подходящо подбран екип от специалисти, работещ по утвърдените от ръководството на медицинския център методология и критерии за всяка длъжност. През първия месец след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Счетоводител и Технически сътрудник. Изпълнителният директор на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД ще подпише граждански договори с избраните специалисти и заедно с Ръководителя на проекта ще детайлизират ежедневните им задължения по избраната методология и представените критерии за всяка длъжност. Непосредствено преди стартирането на проектните дейности екипът за организация и управление на проекта ще проведе встъпителна среща за стартирането на проекта. Предмет на встъпителната среща е запознаване с приложимите процедури за изпълнение на проекта, разпределение във времето на конкретните задачи между членовете на екипа. На следващите си срещи екипът за организация и управление на проекта ще обсъди и приеме следните документи, необходими за ефективното управление на проекта: • Длъжностни характеристики за всеки член на екипа; • План за управление на проекта; • Процедури за вътрешен мониторинг и контрол; • Критерии за оценка на напредъка и качественото изпълнение на проекта; • План за управление на риска. Ръководството на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД ще осигури техническото обезпечаване на работата на екипа за организация и управление на проекта. Цялостната дейност на екипа за организация и управление на проекта, свързана с провеждането на работните срещи на екипа, срещи с външни изпълнители и заинтересовани страни и за съхранение на проектната документация, както и достъп до релевантна проектна информация и документи: доклади, решения, скици и др. ще се осъществява в работните помещения на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД. По тази причина в бюджета на проекта не са предвидени разходи за наем на помещение. Екипът за организация и управление на проекта ще представя на Договарящия орган необходимата информация и отчети, свързани с изпълнението на проектните дейности. За целта постоянно ще се провежда финансов мониторинг като неразделна част от общия мониторинг на проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки текущата счетоводна система на дружеството, но организирана по начин, гарантиращ отделна счетоводна аналитичност само за дейностите и целите по проекта. Тази система ще се прилага в съответствие с националното законодателство. Счетоводните отчети и разходите, свързани с проекта, ще подлежат на ясно идентифициране и проверка от страна на представители на Договарящия орган, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори. Екипът за организация и управление на проекта ще изготвя и представя на Договарящия орган следната информация относно изпълнението на договора: • месечни справки за състоянието на сключения договор и за изпълнението на дейностите по договора; • полугодишни и годишен доклади за напредъка на проекта; • междинни и заключителен доклади. Месечните справки ще се представят в последния работен ден на всеки месец в регионалната структура на ДО по мястото на изпълнението на проекта. Полугодишният доклад се състои от техническа част и финансова част и представлява обобщен преглед на постигнатия напредък по проекта за описвания период. Годишният доклад се състои от техническа част и финансова част и представлява обобщен преглед на постигнатия напредък по проекта за описвания период. Междинните доклади ще се представят при всяко искане за междинно плащане и ще включва всички разходи, направени по проекта за описания период. Междинните доклади се състоят от техническа част и финансова част и ще се изпращат в регионалния офис на ДО, на територията на който е подадено настоящото проектно предложение при кандидатстването. След приключване на изпълнението на дейностите по проекта ще бъде изготвен заключителен доклад. В изготвянето му ще участват всички членове на екипа за организация и управление на проекта. Заключителният доклад се състои от техническа част и финансова част и се отнася до изпълнението на договора като цяло. Заключителният доклад ще бъде представен на съответния представител на Договарящия орган не по-късно от два месеца след изтичане на срока на изпълнение на дейностите по проекта. Основните видове документи, които ще бъдат прилагани към финансовите отчети, ще отговарят на изискванията на Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG051PO001-2.3.03: „Безопасен труд“.
Дейност 2: „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" Процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на ПМС № 69/2013 г. При възлагане на изпълнението на дейности на изпълнители, „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД ще спазва разпоредбите на Общи насоки за избягване на конфликта на интереси по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕО) 1605/2002 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. Дейността „Провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта" ще бъде изпълнена със собствени сили на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД, при което екипът за организация и управление на проекта ще има задача да осигури подготовката и провеждането на процедурите законосъобразно и в предвидените срокове. Ще се разработят документациите, ще бъде определен съставът на комисията за оценка на предложенията на кандидатите и ще се проведат процедури за избор на изпълнители съгласно ПМС № 69/11.03.2013 г. Ще бъдат избрани най-подходящите изпълнители от гледна точка на качество на извършваните дейности и икономическа ефективност на разходите, като това ще бъде осигурено чрез изискванията и критериите, заложени в документациите за избор изпълнители на проектните дейности. Ще бъдат сключени договори с изпълнителите за реализирането на отделните дейности, включени в проекта.
Дейност 3: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД" В рамките на тази дейност се предвижда да се опише сегашното състояние на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД, организацията на трудовата дейност, съдържанието и характеристиките на основните и спомагателни трудови дейности, работни помещения и работни места, медицинско оборудване, съоръжения с повишена опасност и др.; показателите за ефективност на трудовата дейност; управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност; управлението на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики; силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД. Наред с това ще се определят елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. Подробно ще се анализира и оцени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определи кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за подобрения. В анализа ще се обоснове и опише при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Въз основа на обобщен анализ на резултатите, ще бъдат направени съответните изводи за състоянието на медицинския център и организацията на трудовия процес и ще бъдат определени приоритетите и препоръките, както и необходимите действия и ресурси за тяхното реализиране.
Дейност 4: „Подмяна на дограма за защита от неблагоприятен микроклимат" За да се съхрани здравето на персонала на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД, с проектното предложение се предвижда в кабинетите за електролечение (кабинети 201, 202, 206, 229 на 2-ри етаж), талго кабинета (кабинет 209 на 2-ри етаж), кабинетите за козметика (кабинети 230 и 228 на 2-ри етаж), масажните кабинети (кабинети 226 и 227 на 2-ри етаж), лекарските кабинети (кабинети 37, 41, 42, 43 и 44, 49 и 52 на 2-ри етаж), рентгена на 2-ри етаж и в административните кабинети (кабинети 34, 35, 36, 38, 39, 40, 45 и 46 на 2-ри етаж) да бъде подменена съществуващата дограма. За целта ще бъде извършен текущ ремонт на помещенията, изцяло свързан с постигането на по-здравословни и безопасни условия на труд за работещия в тях персонал. С подмяната на дограмата параметрите на микроклимата в ремонтираните помещения ще съответства на изискванията на съответните стандарти. С проектното предложение не се предвижда извършване на дейности за основен ремонт в медицинския център, както и за текущ ремонт на санитарни помещения, помещения за отдих, поставяне на външна термоизолация и други недопустими дейности. Прогнозната количествено-стойностна сметка на ремонтните работи, свързани с подмяна на дограмата, е представена в Приложение Б3 към Формуляра за кандидатстване. Ефектът от тази дейност ще се изрази в значително подобряване на условията на труд чрез създаването на по-благоприятен микроклимат за протичане на трудовата дейност.
Дейност 5: „Закупуване на климатична система, свързана с подобряване условията на труд“ За да се съхрани здравето на работещия персонал, с проектното предложение се предвижда в лекарските кабинети (кабинети 37, 41, 42 и 43 на 2-ри етаж) и административните кабинети (кабинети 31, 36, 40 и 45 на 2-ри етаж) да бъдат закупени климатици. По този начин параметрите на микроклимата в посочените помещения ще бъдат прецизно контролирани с оглед постигането на максимален комфорт, хигиена и оптимален енергиен разход. Конкретният ефект от закупуването на климатици ще се изрази в значително подобряване условията на труд на персонала в помещенията на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД. Минималните технически и функционални характеристики на климатиците са описани в Приложение Б4 – „Технически спецификации“ към Формуляра за кандидатстване.
Дейност 6: „Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД" Въз основа на извършената оценка на риска на работните места и представения към проектното предложение списък на работните места и видовете работи, при които се използват лични предпазни средства, за тези служители ще бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло. В съответствие с изискванията на Насоките за кандидатстване по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ предвидените за закупуване лични предпазни средства и специално работно облекло за персонала ще бъдат с по-висок клас на защита. Предвидените за целта лични предпазни средства и специално работно облекло са подробно описани в Приложение А3.1 на Бюджета на проекта.
Дейност 7: „Разработване и внедряване на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД" В хода на изпълнението на тази дейност ще бъде изготвен одит на състоянието на действащата система на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД, ще бъдат идентифицирани опасностите, ще бъдат изготвени оценка и контрол на риска, оценка на съответствието, ще се разработи документация и ще се проведе цикъл от обучения, инструктажи, извършване на одити на елементите от стандарта за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007, които са задължителен елемент от нейното внедряване.
Дейност 8: „Сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007” Процесът на сертифициране на въведения стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 ще се извърши от акредитирано лице по сертификация на системи за управление. Това лице ще бъде различно от консултантската фирма, която е разработила и внедрила стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД. Смисълът на това изискване е да се постигне безпристрастност на сертификацията. Процесът на сертифициране ще се извърши от одиторски екип на акредитираното лице по сертификация, който ще провери и оцени дали въведеният в „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 съответства на изискванията на стандарта. След положителен доклад от одита, органът за сертификация ще вземе решение по сертификацията и ще издаде сертификат. Сертификатът е доказателство, че „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД е въвело и има реално работещ стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 . След изпълнението на проекта ръководството на медицинския център предвижда въведеният и сертифициран с настоящия проект стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 да бъде поддържан съобразно утвърдените при неговото внедряване изисквания. За целта ще бъдат обучени съответните специалисти, отговарящи за изпълнението на отделните дейности. Обучението ще бъде по време на изпълнението на проекта.
Дейност 9: „Осигуряване на информация и публичност" След подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъдат проведени начална и финална пресконференции. Началната пресконференция ще се проведе в края на първия месец, на която ще бъде представен екипът за организация и управление на проекта и предвижданите за изпълнение основни дейности. Финалната пресконференция се планира да се проведе в края на дванадесетия месец от стартирането на проекта, на която ще бъде отчетено неговото изпълнение. На тази пресконференция ще бъде обявен стартът на действието на въведения и сертифициран стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007. Резултатите от изпълнението на проекта ще бъдат представени и на колектива на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД. С проектното предложение се предвижда да бъде публикувана статия, оповестяваща стартирането на проекта, предвидените дейности и очакваните ползи след неговото реализиране. Ще бъде подчертан финансовият принос на Европейската комисия и съфинансирането от страна на държавния бюджет на Р. България за реализирането на тези ползи. При успешното завършване на дейностите отново ще бъде публикувано съобщение в пресата с обобщени резултати от проекта. С проекта се предвижда да бъдат изготвени и разпространени 2500 бр. информационни брошури, в които, наред с описанието на проекта, ще се отбележи финансовият принос на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. Този подход ще бъде приложен и при осъществяване на дейностите по публикуване на съобщения в медиите, както и при подготовката на всички обяви, публикации и други документи, отнасящи се до изпълнението на дадена дейност по проекта. В тези документи задължително ще се оповести, че проектът е получил финансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси ”. На интернет страницата на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД ще бъде публикувана обща информация за проекта, както и регулярни съобщения за напредъка на проектните дейности. В съответствие с изискванията на ЕС, след подписването на Договор за безвъзмездна финансова помощ ще бъде изготвена информационна табела, която ще бъде поставена на входа на „Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД за целия период на изпълнение на проекта. За закупените с настоящия проект климатици се предвижда да бъдат изготвени и поставени стикери, включващи информация за финансовия принос на ЕС чрез ОП „Развитие на човешките ресурси”. При изпълнение на описаните мерки по информация и публичност задължително ще се спазват изискванията, посочени в чл. 2 – 10 и Приложение 1 на Регламент № 1828/2006.
Дейност 10: „Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта" За да се прецени достоверността на изготвените по проекта финансови отчети, ще бъде извършен независим финансов одит на проекта. Одитът на проекта ще бъде проведен от дипломиран експерт-счетоводител или фирма за одит.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 141 714 BGN
Общ бюджет: 168 085 BGN
БФП: 134 468 BGN
Общо изплатени средства: 134 460 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 134 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 343 BGN
2014 0 BGN
2015 106 117 BGN
134 460 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 114 298 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 091 BGN
2014 0 BGN
2015 90 200 BGN
114 291 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 170 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 251 BGN
2014 0 BGN
2015 15 918 BGN
20 169 BGN
Финансиране от бенефициента 35 428 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз