Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0022-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/022-01
Наименование: "Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период"
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 25.09.2013
Дата на приключване: 25.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Основната цел: Укрепване на капацитета на Община Велико Търново за успешно участие в изпълнението на Оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. и усвояване на финансовите ресурси по СФ. Конкретни цели: • Да се предостави техническа помощ за генериране и подготовка на готови инвестиционни проекти за Оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020 г. • Да се подпомогнат местните органи в създаването на списък с „готови за финансиране” проекти, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община Велико Търново. В процеса на подготовка на проектното предложение са избрани 2 зони за разработване на 13 инвестиционни проекти. В Зоната с преобладаващ социален характер е предвидена подготовка 5 (пет) инвестиционни проекти: 2 за градска среда; 2 за образователна инфраструктура и 1 за културна инфраструктура. В Зоната на публични функции с висока обществена значимост е предвидена подготовката на 8 (осем) инвес
Дейности: дейност 7 „Подготовка на инвестиционни проекти за образователна инфраструктура в ЗПФ от ИПГВР на гр.Велико Търново“
дейност 2 „Изготвяне на техническа спецификация и документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедури за
дейност 8 „Подготовка на инвестиционни проекти за културна инфраструктура в ЗПФ от ИПГВР на гр.Велико Търново“
дейност 10 Информация и публичност по проекта
дейност 4 „Подготовка на инвестиционни проекти за образователна инфраструктура в ж.к. „Чолаковци” в ЗПСХ от ИПГВР на гр.Велико
дейност 9 "Стимулиране на гражданската подкрепа"
дейност 6 „Подготовка на инвестиционни проекти за градска среда в ЗПФ от ИПГВР на гр.Велико Търново“
дейност 5 „Подготовка на инвестиционни проекти за културна инфраструктура в ж.к. „Чолаковци” в ЗПСХ от ИПГВР на гр.Велико
дейност 1. Организация, управление, вътрешен мониторинг и одит на проекта;
дейност 3 „Подготовка на инвестиционни проекти за градска среда в ж.к. „Чолаковци” в ЗПСХ от ИПГВР на гр.Велико Търново“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 960 BGN
Общ бюджет: 401 544 BGN
БФП: 401 544 BGN
Общо изплатени средства: 357 474 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 401 544 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 357 474 BGN
357 474 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 341 312 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 303 853 BGN
303 853 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 53 621 BGN
53 621 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 +Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз