Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0018-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/018
Наименование: "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково "
Бенефициент: Община Хасково
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 24.09.2013
Дата на приключване: 24.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Основната цел: Осъществяване на ефективна и качествена подготовка на инвестиционни проекти на Община Хасково за оперативната програма за регионално развитие за периода 2014 – 2020 г.
Дейности: дейност 1 „Организация, управление и вътрешен мониторинг на дейностите по проекта“
дейност 2 „Изготвяне на техническа спецификация и документация за възлагане на обществена поръчка и провеждане на процедури
дейност 3 „Подготовка на инвестиционен проект за израждане на ОБЕКТ 1. Многоетажен открит обществен паркинг, встрани от главните улици
дейност 4 „Подготовка на инвестиционни проекти за реконструкция на ОБЕКТ 2. Спортен комплекс „Младост”
дейност 5 „Подготовка на инвестиционни проекти за реконструкция на ОБЕКТ 3. Спортен комплекс „Спартак”
дейност 6 „Подготовка на инвестиционни проекти за ОБЕКТ 4. Училищен комплекс „Христо Смирненски”
дейност 7 „Подготовка на инвестиционни проекти за ОБЕКТ 5. Училищен комплекс „Иван Рилски”
дейност 8 „Организиране на кръгли маси за стимулиране на гражданската подкрепа за избор на предлаганите инвестиции.”
дейност 9 Информация и публичност по проекта
дейност 10 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 549 648 BGN
Общ бюджет: 483 797 BGN
БФП: 483 797 BGN
Общо изплатени средства: 483 797 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 483 797 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 192 377 BGN
2015 291 420 BGN
483 797 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 411 227 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 163 520 BGN
2015 247 707 BGN
411 227 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 570 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 857 BGN
2015 43 713 BGN
72 570 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 .Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз