Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.2.19-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Реализация чрез интеграция
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход
Дейности: 5. Кампания за набиране на заявления за участие в дейностите по проекта Идентификация, адаптация, организация за работа с целевите групи Гарантиране на максимална прозрачност при избора на целевите групи и включването им в проекта с оглед на предстоящите дейности. Прозрачност при определяне на крайните бенефициенти
4. Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите Провокиране на дискусия, събиране заедно на различни заинтересовани страни, прозрачност и публичност на техните мисли, идеи и коментари
2. Създаване на звено за координация с представители на местната общност и заинтересованите страни за консултиране на представителите на целевата група относно възможностите за включване в дейности по проекта и по време на участие в дейностите по про Осъществяване на обратна връзка с крайните бенефициенти на дейностите по проекта. Съдействие при попълване на различни документи и при общуване с различни институции Предоставяне на безплатни социални, правни, образователни и здравни консултации
6. Изготвяне на индивидуални оценки Търсене на индивидуален подход за работа с конкретен бенефициент, съобразно социалния статус, извеждане на приоритети и потребности
8. Информиране и публичност Повишаване информираността на обществото относно дейностите по настоящия проект
7. Разработване, регулярно проследяване и анализ на изпълнението на индивидуални планове за трайна интеграция на представителите н целевите групи Определяне на индивидуален подход за работа с конкретен бенефициент, съобразно социалния статус, извеждане на приоритети и потребности Набелязване и установяване на индивидуални мерки за интеграция съобразно нуждите и възможностите на отделния индивид
3. Обучение на служителите от звеното за координация Предоставена квалифицирана помощ при връзка с крайните бенефициенти на дейностите по проекта.
Организация и управление на дейностите по проекта Прозрачно, ясно и ефективно изпълнение на дейностите по проекта
1. Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Сключване на договори с изпълнители. Провеждане на процедура съгласно действащото законодателство
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Мениджмънт Бизнес Машин" ООД
"ТВВ"ООД
РЕНОВАТИО
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 882 BGN
Общ бюджет: 183 511 BGN
БФП: 183 511 BGN
Общо изплатени средства: 182 529 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 183 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 976 BGN
2014 0 BGN
2015 132 553 BGN
182 529 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 155 984 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 480 BGN
2014 0 BGN
2015 112 670 BGN
155 150 BGN
В т.ч. Национално финансиране 27 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 496 BGN
2014 0 BGN
2015 19 883 BGN
27 379 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.2)
Индикатор 2 Брой лица заявили желание за участие в проектните дейности по проекта на община Видин
Индикатор 3 Брой изготвени индивидуални планове по проекта на община Видин
Индикатор 4 Брой проведени информационни кампании по проекта на община Видин
Индикатор 5 Брой изготвени индивидуални оценки по проекта на община Видин
Индикатор 6 Брой участници в публични събития по проекта на община Видин


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз