Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.14-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Реализация чрез интеграция
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход
Дейности: Организация и управление на дейностите по проекта Прозрачно, ясно и ефективно изпълнение на дейностите по проекта
2. Осигуряване на заетост за представителите на целевата група в общински социални предприятия Осигуряване на заетост и социална интеграция на безработни лица, преминали курсове по професионална квалификация и ключови компетенции по направление „Достъп до заетост”
1. Организиране и провеждане на социално-здравни беседи Повишаване на социално-здравната култура на лицата от целевата група Повишаване информираността относно достъпа до социални и здравни услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 700 BGN
Общ бюджет: 397 189 BGN
БФП: 397 189 BGN
Общо изплатени средства: 255 433 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 397 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 940 BGN
2014 0 BGN
2015 155 493 BGN
255 433 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 337 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 949 BGN
2014 0 BGN
2015 132 169 BGN
217 118 BGN
В т.ч. Национално финансиране 59 578 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 991 BGN
2014 0 BGN
2015 23 324 BGN
38 315 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, започнали работа в сектора на социалната икономика - Интегра


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз