Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0025-C0001
Номер на проект: BG161РО001/5-02/2012/025-02
Наименование: Видин в следващия програмен период
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.09.2013
Начална дата: 18.09.2013
Дата на приключване: 18.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Обща цел - укрепване капацитета на община Видин в усвояването на финансови ресурси по Структурните фондове през следващия програмен период.
Дейности: дейност 8 Изготвяне на финансови анализи
дейност 1 Организация и управление на дейностите по проекта
дейност 7 Изготвяне на инвестиционни проекти
дейност 3 Организиране и провеждане на обществено обсъждане
дейност 6 Изготвяне на обследване за енергийна ефективност
дейност 9 Осъществяване на независим финансов одит
дейност 4 Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители по проекта и сключване на договори
дейност 2 Разпространение на информация и публичност
дейност 5 Изготвяне на технически паспорти на обектите - предмет на интервенции по проектното предложение
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 529 284 BGN
Общ бюджет: 499 271 BGN
БФП: 499 271 BGN
Общо изплатени средства: 335 159 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 499 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 335 159 BGN
2015 0 BGN
335 159 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 424 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 284 885 BGN
2015 0 BGN
284 885 BGN
В т.ч. Национално финансиране 74 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 50 274 BGN
2015 0 BGN
50 274 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз