Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.08-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Реализация чрез интеграция
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход
Дейности: 5. Индивидуална и групова работа с деца и ученици от детските градини и училищата за изграждане на отношения на приемане и толерантност в рамките на учебния процес. Провеждане на турнири по шахмат. Развитие на самодисциплина и отговорност; Изграждане на аналитични умения; Повишаване на концентрацията при разрешаване на определени проблеми Насърчаване интереса чрез конкуренция, което предизвиква полагането на максимални усилия за постигане на по-добри резултати и повишено желание за победа.
9. Организиране на зелено и бяло училище Допълнителна мотивация за активно участие в горенабелязаните дейности на учениците от целевата група
7. Предоставяне на кариерно консултиране на деца и младежи от целевата група и техните родители за по-добрата им адаптация към образователната система и изискванията на пазара на труда Оказване на помощ и улесняване на кариерния процес Информация за пазара на труда Оценяване в процеса на кариерно развитие Развитие на умения за намиране и задържане на работа
2. Провеждане на консултации /беседи/ с директорите и педагогическия персонал в учебните заведения, които се посещават от децата от целевите групи Превенция на нормалните проблеми на учениците от целевата група, свързани с училищните неуспехи и емоционалните разочарования; Създаване на здравословна околна среда, развитие на партньорство с децата при справяне със стресове и конфликти в неговото училищно израстване и развитие. Подпомагане на педагогическия персонал да преодолява препятствията и осъществяване на оптимално положително разрешаване на проблеми в училищната среда.
8. Провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни Осигурено организационно и методически обучение на неграмотни и слабограмотни лица над 16 годишна възраст
3. Провеждане на консултации /беседи/ с родители на деца, които не посещават редовно занимания и учебни занятия Да се изяснят съвместно с родителите проблемите, които водят до нежелание или невъзможност за редовно посещаване на учебните занятия и набелязване мерки за преодоляването. Въвеждане на мерки за ангажиране на родителите, за повишаване на тяхната информираност относно значението на образованието
4. Индивидуална и групова работа с деца и ученици от детските градини и училищата за изграждане на отношения на приемане и толерантност в рамките на учебния процес. Обучения по шахмат Повишаване способността за решаване на проблеми чрез игра Насърчаване проявата на творчество и инициативност Насърчаване стремежа към търсене на алтернативи
Организация и управление на дейностите по проекта Прозрачно, ясно и ефективно изпълнение на дейностите по проекта
1. Подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки. Сключване на договори с изпълнители. Провеждане на процедури съгласно действащото законодателство
6. Създаване на групи за извънкласни занимания на изоставащите ученици с риск за отпадане от образователната система Предотвратяване на преждевременното напускане на училищната система Подпомагане усвояването на пропуснат материал и възвръщане интереса към ученето Насърчаване на високи образователни очаквания
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Ни Ко" ЕООД
АДВЕНЧЪР СТОРИ
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 582 BGN
Общ бюджет: 470 165 BGN
БФП: 470 165 BGN
Общо изплатени средства: 419 405 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 470 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 716 BGN
2014 0 BGN
2015 319 688 BGN
419 405 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 399 640 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 759 BGN
2014 0 BGN
2015 271 735 BGN
356 494 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 957 BGN
2014 0 BGN
2015 47 953 BGN
62 911 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз