Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.1.14-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Реализация чрез интеграция
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 17.09.2013
Дата на приключване: 17.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот и трайната интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход
Дейности: 6. Осигуряване на заетост при работодател на лицата от целевата група Създаване на предпоставки за последваща заетост Формиране на активно поведение на пазара на труда у лицата от целевата група Придобиване на професионални и трудови умения Подобряване условията на живот чрез решаване на проблема за трудова заетост
2. Активиране на икономически неактивните и обезкуражените лица с оглед регистрацията им в дирекции „Бюро по труда” Провокиране на активното поведение на пазара на труда на неактивните и обезкуражените лица
4. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация Повишаване на професионалната квалификация с цел адаптиране и конкурентоспособност на пазара на труда
1. Подготовка и провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на организация за провеждане на обучения; сключване на договор с изпълнител Провеждане на процедура съгласно действащото законодателство
5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции Повишаване адаптивността и конкурентоспособността на лицата от целевата група чрез повишаване на квалификацията, предоставяне на чуждоезиково обучение и обучение по ИКТ
3. Осигуряване на мотивационно обучение Засилване мотивацията на представителите на целевата група за обучение и работа; предоставяне на знания за професиите, изискванията и тенденциите на пазара на труда; изграждане на умения за себеизследване и себеутвърждаване
Организация и управление на дейностите по проекта Прозрачно, ясно и ефективно изпълнение на дейностите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
ДЗЗД "Обучение-Видин"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 910 BGN
Общ бюджет: 441 538 BGN
БФП: 441 538 BGN
Общо изплатени средства: 355 461 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 441 538 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 982 BGN
2014 0 BGN
2015 255 479 BGN
355 461 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 375 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 985 BGN
2014 0 BGN
2015 217 157 BGN
302 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 997 BGN
2014 0 BGN
2015 38 322 BGN
53 319 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, получили посреднически услуги
Индикатор 2 брой лица започнали работа
Индикатор 3 Брой лица, преминали обучение по професионална квалификация и ключови компетенции по проекта на община Видин


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз