Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1006-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-11018
Наименование: "Повишаване на трудовата безопасност в "Български пощи" ЕАД"
Бенефициент: "Български пощи" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 16.09.2013
Дата на приключване: 20.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Безопасни условия на труд
Дейности: Дейност 1:Управление на проекта Дейността се състои от следните поддейности: 1. Стартиране на проекта и разпределение на задачи в екипа за управление 2. Документално осигуряване и управление на проекта; изготвяне на заключителен доклад и др. необходими документи 3. Провеждане на оперативни срещи с подизпълнителите 4. Координационни, административни и счетоводни дейности Целта на дейността е да се постигне ефективно управление на проекта. За изпълнението отговаря определения управленски екип на кандидата. Неговите членове ще изготвят и подават финални, доклади и всякакви други документи до Договарящия орган, съобразно неговите изисквания. Същевременно екипът за управление ще бъде отговорен за вътрешно фирмената комуникация с целевата група и реализиране на логистични дейности за формиране на групи за обучение, осигуряване на отсъствието им от работното място за целите на присъственото обучение. Предвижда се провеждане на оперативни срещи с подизпълнителите за да се осигури своевременна организация и контрол. Опитът на кандидата по други проекти, финансирани от ОПРЧР, предполага натрупана експертиза и опит, предпоставяща ефективно управление на проекта
Дейност 2:Осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проекта Чрез богат набор от методи за информиране и публичност ще се търси популяризиране на проекта на две нива: сред публичната общественост и сред служителите на „Български пощи” ЕАД. Тази дейност ще започне и ще завърши с пресконференции, на които ще бъдат поканени представители на различни медии. През цялата продължителност на проекта на интернет страницата на „Български пощи” ЕАД и с прессъобщения до медиите ще се публикува актуална информация за хода на отделните дейности по проекта. В отделните региони където ще се реализират дейностите, ще се работи както с националните, така и с местни медии за информиране на местната общност за конкретните резултати по проекта. Освен това, чрез избор на външен изпълнител ще бъдат подготвени информационни табели, плакати, брошури, рекламни стикери. Рекламните материали ще бъдат разпространени сред публичната общественост и клиенти в отделните пощенски станции в страната и сред служители на „Български пощи” ЕАД. Така и самите служители ще осъзнаят в по-голяма степен смисъла и ползите от финансовата подкрепа на ЕС и конкретно на ОП РЧР.
Дейност 3:Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Централна сграда на Български пощи” – гр. Благоевград, „Централна сграда на Български пощи” – гр. Пловдив и СП „Българска филателия и нумизматика”. Анализът трябва да идентифицира слабите страни на организацията на трудовата дейност и работна среда в съответните обекти. Да се определи ефективността и производителността на труда, да се оцени нивото на организацията, да се изготви SWOT – анализ на силните и слабите страни и да се определи кои тях трябва да се оптимизират. Да се идентифицират елементите на организация имащи необходимост от усъвършенстване и подобряване. Да се подобрят условията на труд и др. Анализът ще обхване дейността на 184 служители в Централна сграда на Български пощи – гр. Пловдив, 65 служители в Централна сграда на Български пощи – гр. Благоевград и 9 служители в СП Българска филателия и нумизматика или на общо 258 служителя на Български пощи.
Дейност 4:Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в „Български пощи” ЕАД Необходимостта от подобряване на трудовата обстановка, трудова безопасност и подобряването на обслужването на клиентите на предприятието прави необходимо да се внедри този стандарт. Този ще бъде внедрен във всички Регионални управления и централно Управление на Български пощи, също така в СП „Българска филателия и нумизматика” и Булпост които са част от дружеството. След внедряването на стандарта ще се извърши и сертифициране на стандарт за здраве и безопасност при работа BS OHSAS 18001:2007 от външен изпълнител. Така ще се внедри стандарта цялостно във всички дейности на Български пощи имащи отношение към трудовата безопасност.
Дейност 5:Обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 в „Български пощи” ЕАД. В рамките на тази дейност 52 служители от всички Регионални управления, Централно управление на Български пощи, Булпост и Българска филателия и нумизматика ще бъдат обучени за работа с нововъведения стандарт за безопасност. Конкретно ще бъдат обучени 40 служители от всички пет Регионални управления отговарящи за трудовата безопасност и здраве в Регионалните управления, Централно управление на Български пощи, Булпост и Българска филателия – всички част от „Български пощи” ЕАД. Отделно 12 служители ще бъдат обучени за вътрешни одитори за работа с новия стандарт за безопасност на труда които ще одитират и проверяват спазването на стандарта от съответните длъжностни лица и управления. По двама служители ще бъдат обучени за всички пет Регионални управления и двама за Централна управление на Български пощи, Булпост и Българска филателия и нумизматика. Това ще осигури трайното и сигурното прилагане на придобития стандарт за безопасност.
Дейност6:Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация в „Централна сграда на Български пощи” – гр. Благоевград. Централната сграда на Български пощи в град Благоевград притежава следните характеристики: 1.Първи етаж – обща площ 2600 кв. м. Състои се от следните помещения: 1.1. Паричен салон. 1.2. Колетна магазия. 1.3. Обработващ възел - две помещения 1.4. Коридор между ОВ и помещение на пощенски раздавачи. 1.5. Помещение на пощенските раздавачи. 1.6. Ползват се 4 бр. работни помещения. 2. Втори етаж – обща площ 1300 кв.м. Коридора е с дължина от около 45 м. Ползват се 18 бр. работни помещения /канцеларии. Към настоящия момент сградата притежава необходимата техника за предотвратяване на пожар състояща се от пожарогасители, маркучи за гасене на пожар и др. Но към настоящия момент сградата не притежава пожароизвестителна инсталация. В същото време Български пощи са задължени да изградят пожароизвестителна система, отговаряща на изискванията на БДС ЕN54 „Пожароизвестителни системи”, Забележка 14, прил. 1 към чл. 3(1) от Наредба № Із-1971, съгласно чл. 14, т. 1 от Наредба № Із-2377/15.10.2011. с изграждането на тази система сградата ще отговаря на всички модерни изисквания за безопасност предписани от закона и ще може да продължи да обслужва своите клиенти без рискове за тяхната безопасност.
Дейност7:Извършване на одит на разходите по проекта В края на проекта след като бъдат направени всички разходи, цялостната финансова документация ще бъде предоставена за одит и оценка от независим одитор.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 54 742 BGN
Общ бюджет: 45 345 BGN
БФП: 36 276 BGN
Общо изплатени средства: 36 276 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 36 276 BGN
36 276 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 835 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 30 835 BGN
30 835 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 5 441 BGN
5 441 BGN
Финансиране от бенефициента 14 552 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз