Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0935-C0001
Номер на проект: ESF-1203-06-11038
Наименование: Старт на козметично студио Бела Белинда
Бенефициент: БЕЛА БЕЛИНДА ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2013
Начална дата: 04.09.2013
Дата на приключване: 01.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Крайните цели на проекта са: Изграждане на територията на град Пловдив на работещо специализирано козметично студио БЕЛА БЕЛИНДА, предлагащо услуги в областта на естетическата козметика и грижа за тялото и лицето. В състава на предлаганите услуги ще бъдат включени: пълна гама от процедури по кавитация, радиочестотен лифтинг, микродермоамбразио, ултразвук, форми на епилации, масажи и рефлексотерапия, козметика за лице и дерматологични консултации. Студиото ще предоставя на своите клиенти консултации и контакти със специалисти лекари дерматолози, работещи в областта на медицинската козметика, както и специалисти диетолози, които ще представят водещи тенденции в областта здравословния начин на живот, допускани хранителни грешки и новости в областта на лечебния и прочистващ хранителен режим. Студиото ще е в Централната част на гр. Пловдив. Дейността ще бъде насочена към позициониране на услугите в сегмента на активното население на града, което може да открие от една страна място за
Дейности: Дейност 1 - Осигуряване на офис и гранд за покриване на месечна наемна цена и режийни разходи за 5 месеца Дейност1 включва: 1) Провеждане на процедура по избор и наемане на офисно помещение за основната дейност на фирмата с възмезден договор за наем със срок на ползване min една година и с опция за подновяване. За дейността на фирмата ще е необходимо помещение с площ 25-30 кв.м. със самостоятелен санитарен възел, разположено на приземен етаж на страда в Централна градска част на гр. Пловдив. Критериите, които ще са основни за оценката на събрани оферти и направени огледи ще са съпоставимост между цена и предлагани условия, състояние на помещението и възможности за паркиране с автомобили. 2) В задачите на Дейност 1 е и осигуряване на средства по програмата за покриване на: - месечна наемна цена (плануван р-д на месец от 300 лв. с ДДС) за целия период на реализация (5 мес.) на проектното предложение (Обща сума р-д за 5 м.: 1 500 BGN с ДДС) - Осреднена* сума от 76 BGN с ДДС на месец за покриване на режийните разходи за електроенергия, вода, отопление и текущи разходи, свързани с поддръжката на общи части по ЗУЕС. (Обща сума за 5 м: 383,00 BGN с ДДС) *Взето е в предвид, че месеците, за които е необходимо отопление са реално 1, независимо от месеца на старта на реализация на проекта. Общо Разходи за Дейност 1, финансирани от ЕСФ: 1250.00 лв без ДДС и 250 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност2-Осигуряване на средства за възнаграждения и осигуровки за 3 месеца Дейността включва и осигуряване на средства за заплати и осигуровки по КТ и КСО от работодателя за самонаетото лице за 3 месеца на инвестиционната фаза. Планирането на разходите за възнаграждения е съобразено с изискванията заложени в Приложение М към Насоките за кандидатстване по тази програма. Дейността на фирмата по КИД2008 е 96.02–Фризьорски и козметични услуги и се отнася в сектор S-Други дейности. Определени са почасовото възнаграждение р-р на 2.66 лв/час и часовия размер на осигуровките за сметка на работодателя в р-р 0.48 лв/час За изчислението на часовите ставки е взет МОД на НКДИ 9602- 460 лв. и ОВ на работодател в р-р на 18,10% с ТЗПБ 0,7%. Броя на платените часове в 2013 са определени по формулата 8*ROUND((252/12)*3;2). Изчисленията са съобразени с данните, публикувани на страницата на НСИ. Ср. мес. заплата за месец IX 2012 (Последни данни на НСИ): 661 лв. Раб.дни за 2012 г.:253 , Раб.дни за 2013 г.:252 Работни дни на месец:253/12~21.08, 252/12=21 Избора на ик.дейност, от която да се извлече показателя и направен със спазване на принципите, залегнали в актуалната таблица на МОД 2013 г Общо Разходи за Дейност 2, финансирана от ЕСФ: 2 328.48 лв.
Дейност 3 – Обучение на служител Подбор на външна организация, подходящ курс на тема „Класически масаж, антицелулитен масаж на тялото“ и провеждане на обучението на служителя на фирмата в първите два месеца от инвестиционната фаза. Критериите, залегнали в основата на избора ще са темата на курса да е с практическа насоченост към пълно, ефективно и качествено използване на придобитото фирменото оборудване с желателна продължителност на обучението- 45 учебни часа, цена до 200 лв. и в края да бъде издаден сертификат/удостоверение за придобити умения. Общо Разходи за Дейност 6, финансирана от ЕСФ: 166,50 лв. без ДДС и 33,30 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 4– Закупуване на оборудване С реализация на процедурите, включени в Дейност 4 е заложено осигуряването на нова, модерна, надеждна среда за реализация на стопанската дейност, което е задължително условие за надеждното и качеството на обслужване на клиентите. Предвидено е осъществяване на конкретни действия по подбор и придобиване: - на ЕКАФП, съгласно нормативните изисквания на НАП - ново базово оборудване, обезпечаващо съвременното предлагане на основната гама услуги на дружеството В проектното предложение е заложено финансиране на ДМА от дейност 4 със средства по правилата на ЕФРР. В задачите по дейност 4 е включена процедурата за избор на изпълнители за доставка оборудване по заложената техническа спецификация Приложение Б4, към настоящата документация. В критериите за избор на доставчици основни ще са условията за съпоставимост на предлаганата цена за качество; свързаните гаранционни условия като качество и място на получаване на услугата и гарантирана продължителност; наличие и достъпност на резервни части, в извънгаранционния период; възможности на доставчика за извънгаранционно поддържане и цени на тези услуги в 5 (пет) годишен период след изтичане на гаранционният срок на техниката. Общо Разходи за Дейност 4, съфинансирани от ЕФРР: 6785.00 лв без ДДС и 1357 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 5– Закупуване на офис обзавеждане С реализация на задачите и процедурите, включени в Дейност 5 е заложено осигуряването на надеждна и безопасна работна среда както за служителя на фирмата, така и за нейните клиенти. Наетото офисно помещение ще бъде оборудвано с необходимото офисно обзавеждане, така че да се обособят двете работни площи основна площ за текущия потребител на изпълняваната услуга и място за изчакване на придружители на клиента и/или следващи клиенти. Установено е, че колкото и да се създават графици за изпълнение на услугите, в голяма част се получава застъпване и е необходимо да се пригоди място за изчакване на реда. Дейност 5 включва: 1) Избор на изпълнител по изработка, доставка и монтаж на офис оборудване по задание на БЕЛА БЕЛИНДА ЕООД 2) Придобиване, приемане, описване и завеждане на офисното обзавеждане. Предвидено е закупуване на ново офис обзавеждане по БФП по програма BG051PO001-1.2.03. Общо Разходи за Дейност 5, съфинансирани от ЕФРР: 1327.73 лв без ДДС и 265.55 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 6 – Изработка на стратегия За разработката на стратегията ще бъдат използвани услугите на външен изпълнител. Изискванията, поставени към него са наличие на качествено и детайлно познаване на дейността на водещи български фирми в областта на естетическата козметика и масаж, както и опит и познания за оценка на силни и слаби страни в плановете за изпълнение на фирмените цели, по организацията на работа с надеждни вътрешни правила и практики, познания по реализация на дейности по проектни предложения и проекто-бюджети и постигане на качествени резултати в аналогични прохождащи и/или утвърдени фирми. Стратегията ще е от една страна план-рамка за изпълнение на дейностите от проектното предложение и друга страна допълващи правила и процедури за текущ мониторинг и контрол по изпълнение на поставени специфични годишни бизнес цели. Общо Разходи за Дейност 3, финансирана от ЕСФ: 500 лв. без ДДС и 0 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 7 – Изработка на табела и стикери Дейността включва изработка и монтаж на информационна табела с размер в см 80/55, 51 бр. (17*3=3 листа А4) стикери с размер в см 4/7,с които ще бъдат обозначени закупеното оборудване, стопански инвентар и изпозваните МЗ, през срока на проектното предложение . Общо Разходи за Дейност 7, финансирана от ЕСФ: 244.21 лв. без ДДС и лв. 48.84лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 8 – Организация, административно и финансово управление на дейностите по проекта Дейност 8 ще е разделена на три направления: - административно управление, координация и организация между всички служители на фирмата - финансово управление, счетоводна организация и отчетност на осъществените стопански операции по реализацията на задачите и поставените цели в проект КС БЕЛА БЕЛИНДА - вътрешен контрол, месечен и тримесечен мониторинг на постигнатите резултати. В етапа на реализация на задачите пряко свързани с дейност 8 ще се осигурят средства за подкрепа и помощ на изпълнението, включващи осигуряване на: -средства за възнаграждения, договорени в граждански договор с ръководител проект и счетоводител, съставляващи екипа по организация и управление (Обща сума на разхода, финансиран по програмната схема: 1 614.55 BGN) -средства за обезпечаване на разходите за консумативи по Дейност 8 на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ и ЕФРР: 6.66 лв. без ДДС и 1.33 лв. невъзстановимо ДДС ) - средства за разкриване и обслужване на банкова сметка за целите на проекта. (Обща сума на разхода, финансиран от ЕСФ: 69.86 лв.) Общо Разходи за Дейност 8, финансирана с БФП: 1691.07 лв. без ДДС и 1,33 лв. невъзстановимо ДДС
Дейност 9 –Старт на дейността. Първоначално закупуване на материали и консумативи Старт на дейността на Б.ЕЛА БЕЛИНДА ЕООД като микропредприятие, което ще предлага собствени услуги в областта на естетическата козметика за лице и тяло и поставяне на началото по създаването на собствена клиентска база от потребители на услугите, предоставяни от фирмата. В състава на услугите са включени процедури по кавитация- премахване на мастни депа; лечение на целулит; корекция на кожни следоперативни белези и дефекти; намаляване на обема на мастна тъкан и оформяне на контура на тялото; процедури по радиочестотен лифтинг- ефективни методи за борба със стареене на кожата и премахване на бръчки; процедури по микродермоамбразио- стимулиране производството на колаген; дълбоко почистване на лице; премахване на петна; стягане и изглаждане на кожата; процедури по йонофореза и пароозонатор в търсене на ефекти по освежаване, тонизиране и избелване на кожата, процедури по козметичен масаж, антигъбични терапии, лечение на акне и кожни петна. Студиото ще работи в сътрудничество с специалисти дерматолози и диетолози, които работят в областта на медицинската козметика и лечебния хранителен и двигателен режим. Организиране на срещи с дерматолози, диетолози и вносители на апаратура и козметика в офиса на фирмата, както за клиенти на студиото, така и за колеги с цел въвеждане и запознаване с новостите в областта на козметиката и масажа. През тези два месеца на стартовата фаза фирмата си е поставена за цел поставяне на началото в изграждане на име на студиото като място за среща на клиента и специалиста в областта на новостите за естетичната и медицинска козметика и масаж. Предвидено е организиране на 2 срещи със специалисти дерматолози и 1 среша с специалист диетолог, проведени в офиса на студиото, както и общо промоционално въвеждащо представяне на дружеството с активни мероприятия в направление от задачи, включени в процедура „Ден на откритите врати“, която ще се проведе в стартовата фаза. Дейност 9 включва следните направления от задачи: 1) Наемане на необходим апарат за процедури по Микродермоамбразио за срок от 2 месеца, през който период ще се преценят качествата на такъв апарат и необходимостта от закупуване/придобиване на такъв род апарат по-следващ етап след края на проекта. 2) Активно представяне на БЕЛА БЕЛИНДА ЕООД като микропредприятие, предоставящо среда за представяне и внедряване на новостите в областта на естетическата козметика с грижата клиента да получи най-новото и най-доброто, съобразено с предлагането на пазара и неговите индивидуални нужди. 3)Организиране на 2 срещи със специалисти дерматолози и 1 среша с специалист диетолог, проведени в офиса на студиото в стартовия период. 4) Провеждане на рекламна кампания „Ден на отворените врати“. Идеята е всеки вторник от стартовия период да се представя на клиентите промоционално (по цена =себестойността на услугата) по една точно определена в предварителен график процедура: лечение на целулит с кавитация; микродермоамбразио; йонофореза; радиочестотен лифтинг; ултразвук; козметичен масаж … Целите от тази кампания е създаване на име и запознаване на населението на град Пловдив с услугите като качество и характер, предлагани от козметично студио БЕЛА БЕЛИНДА. Така всеки потребител ще е в състояние да се убеди в качествата на оборудването и познанията на специалиста. 5)Първоначално закупуване на материали и консумативи, необходими в стартовата фаза в етапа на реализация на фирмената дейност. В листата на материалите са подбрани продукти на френската фирма Matis-Paris, като за подбора е отчетено съотношението на цена за качество и е поставено на първо място - най-доброто за клиента. В реализацията на дейност 9 е обезпечена финансово със средства от ЕСФ: - вложените количества за два месеца материали: Общо Р-ди, финансирана от ЕСФ: 1 407.98 лв без ДДС и 281.60 лв. невъзстановимо ДДС - закупените количества за два месеца за консумативи: Общо Р-ди, финансирана от ЕСФ: 26.95 лв без ДДС и 5.39 лв. невъзстановимо ДДС - наемната цена за два месеца за наетия експериментален апарат за Микродермоамбразио: Наемната цена, на която може да се наеме този апарат е за седмично предоставяне за ползване. Предвидено е в проекта този апарат да бъде нает за 8 седмици. Общо Р-ди, финансирана от ЕСФ: 200.00 лв без ДДС и 40 лв. невъзстановимо ДДС Общо Разходи за Дейност 9, финансирана от ЕСФ: 1 434.93 лв. без ДДС и 286.99лв. невъзстановимо ДДС В този период(от 2 месеца) се предвижда да бъде генериран нетен приход в следните размери: Месец 4 -550 лв, и Месец 5 -780 лв.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 848 BGN
Общ бюджет: 16 575 BGN
БФП: 16 575 BGN
Общо изплатени средства: 15 835 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 575 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 570 BGN
2014 12 266 BGN
2015 0 BGN
15 835 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 089 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 034 BGN
2014 10 426 BGN
2015 0 BGN
13 460 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 535 BGN
2014 1 840 BGN
2015 0 BGN
2 375 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз