Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0066-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/057
Наименование: Пространствата на духовността – ремонт, възстановяване и съхраняване на емблематични за русенската култура сгради: Регионална библиотека „Любен Каравелов", Пантеон на възрожденците, Русенска художествена галерия
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез реконструкцията на културни обекти с особено местно значение и символна стойност за Русе и региона, да се допринесе за изграждането на рентабилна културна инфраструктура, която изцяло до отговаря на настоящите и бъдещите изисквания на населението на града и неговите посетители. Целта на проекта изцяло съответства на целта на настоящата схема да подкрепи дейности, които да гарантират устойчиви и развиващи се градски райони, с повишена конкурентоспос
Дейности: дейност 1 Организация на работата по проекта и процедури по възлагане
дейност 2 Изготвяне на технически / работни проекти
дейност 3 Разработване на тръжна документация
Изпълнение на дейност 8 Дейности по визуализация и публичност
дейност 9 Вътрешен мониторинг, отчитане и оценка на проекта
дейност 4 Провеждане на открити процедури по ЗОП за избор на изпълнител за ремонт и реконструкция на сградите и предоставяне на услуги за НСН
дейност 5 Извършване на строително-ремонтни дейности по трите сгради
дейност 6 Провеждане на процедури за избор на изпълнител за доставка на оборудване за Регионална библиотека „Любен Каравелов” и Русенска художествена галерия
дейност 7 Доставка и монтаж на оборудване за Регионална библиотека „Любен Каравелов” и Русенска художествена галерия
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 103 057 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите: - Библиотека (топл.енергия)
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите: - Галерия (ел. енергия)
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите: - Галерия ( ел. енергия)
Индикатор 6 Икономия на енергия от обновяване на сградите: - Пантеон (ел. енергия)
Индикатор 7 Създаване на нови работни места: -постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз