Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0058-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/052-02
Наименование: Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 08.03.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: • Общата цел на настоящия проект е да се допринесе за устойчивото развитие на местната общност чрез подобряване на културната инфраструктура в община Габрово
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
на дейност 2 Организационна среща на екипа за управление
дейност 3 Подготовка и обява на тръжни процедури за избор на …
дейност 4 Публикуване на покана и избор на изпълнители (доставчици) и надзор в строителството
дейност 5 Оформяне и подписване на договори за изпълнение на СМР, доставки и услуги
дейност 6 Изпълнение на строително- ремонтни дейности по реконструкцията на зала „Възраждане” в гр. Габрово
дейност 7 Доставка и монтаж на специализирано оборудване
дейност 8 Изпълнение на надзор в строителството и инвеститорски контрол
дейност 9 Приемане и въвеждане в експлоатация на изпълнените СМР и инвеститорски контрол
дейност 10 Дейности по визуализация, популяризация на донорската помощ, информация и публичност
дейност 11 Финансов одит
дейност 12 Оперативен мониторинг на напредъка и качеството на СМР по зала „Възраждане
дейност 13 Финансово и техническо отчитане
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 602 702 BGN
Общ бюджет: 1 494 672 BGN
БФП: 1 494 672 BGN
Общо изплатени средства: 1 489 572 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 494 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 225 901 BGN
2011 313 997 BGN
2012 - 50 326 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 489 572 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 270 471 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 042 016 BGN
2011 266 897 BGN
2012 - 42 777 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 266 136 BGN
В т.ч. Национално финансиране 224 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 183 885 BGN
2011 47 100 BGN
2012 - 7 549 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
223 436 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите .
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни:
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: - временни:


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз