Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0131-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/051
Наименование: Обновление на читалища в община Добричка
Бенефициент: ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Добрич
                    Добрич-села
Описание
Описание на проекта: Като се обновят и модернизират сградите на 7-те читалища с най-развита културно-просветна дейност в Община Добричка, да се подобри качеството на жизнената и културна среда на населението от прилежащите територии на Добрички агломерационен ареал и с това да се съдейства за подобряване на човешкия капитал и засилване на интеграцията на групите в неравностойно положение.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
на Дейност 2: Проектиране на строителните работи
Дейност 3: Избор на строител и надзорник
на Дейност 4: Строително-монтажни работи (СМР)
Дейност 5: Доставка на оборудване
Дейност 6: Информиране, публичност и визуализация
Дейност 7: Приемане на обектите и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 926 530 BGN
Общ бюджет: 1 300 785 BGN
БФП: 1 300 785 BGN
Общо изплатени средства: 1 292 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 300 785 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 292 726 BGN
2011 - 235 BGN
2012 - 138 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 292 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 105 667 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 098 817 BGN
2011 - 200 BGN
2012 - 117 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 098 500 BGN
В т.ч. Национално финансиране 195 118 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 193 909 BGN
2011 - 35 BGN
2012 - 21 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
193 853 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите -.
Индикатор 4 Ученици, облагодетелствани от подобрена културна инфраструктура
Индикатор 5 Създаване на нови временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз