Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0140-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/049-02
Наименование: Рeконструкция и обновяване на читалища в Община Лом
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се осигури подходяща и рентабилна културна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на община Лом. Оптимизацията и модернизацията на културната инфраструктура ще доведе до повишаване качеството на живот и ще съдейства за повишаване на културната интеграция в градските територии. Ползите от това ще се разпространят и върху прилежащите територии и ще въздействат положително и на близките райони.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта
Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на публичност
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 4: Подготовка на тръжна документация
Дейност 5: Провеждане на тръжна процедура за избор на строител/и и строителен надзор и доставка на оборудване
Дейност 6: Изпълнение на Строително-монтажни дейности
Дейност 7:Доставка на оборудване
Дейност 8: Дейности по въвеждане на проекта в експлоатация
Дейност 9: Одит на проекта
Дейност 10: Изготвяне на финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 853 838 BGN
Общ бюджет: 1 381 889 BGN
БФП: 1 381 889 BGN
Общо изплатени средства: 1 381 954 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 381 889 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 223 007 BGN
2011 0 BGN
2012 158 947 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 381 954 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 174 606 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 039 556 BGN
2011 0 BGN
2012 135 105 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 174 661 BGN
В т.ч. Национално финансиране 207 283 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 183 451 BGN
2011 0 BGN
2012 23 842 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
207 293 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създаване на нови работни места:-постоянни и временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз