Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0059-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/046
Наименование: МУЗЕИТЕ НА ВАРНА – РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 21.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да спомогне за създаването на подходяща и рентабилна, културна инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещите нужди на населението в градския център Варна и прилежащите му територии.
Дейности: дейност 1 - Сформиране екип за изпълнение на проекта
дейност 2.1. Встъпителна прес-конференция
дейност 2.2. Публикации в интернет дейността ще се изпълнява през месец
дейност 2.3. Поставяне на билбордове
дейност 3 - Провеждане на тръжни процедури за избор на подизпълнители
дейност 4.1. -Изпълнение на СМР - Археологически музей
дейност 4.2. - изпълнение на СМР - Музей „Нова история”
дейност 4.3. - изпълнение на СМР - Природонаучен музей
дейност 4.4. - изпълнение на СМР - Етнографски музей
дейност 4.5. изпълнение на СМР - Експозиционни сгради към „Аладжа” манастир
дейност 4.6. изпълнение на СМР - Художествена галерия
дейност 4.7. изпънение на СМР - Музей „Г. Велчев”
дейност 4а. Междинни технически и финансови отчети ддейността ще се изпълнява през м.8,12,16 и 20
дейност 6 - Постоянен инвеститорски контрол
дейност 8 -Мониторинг и отчитане на проекта. Финансов одит
дейност 2.4. Поставяне на 7 постоянни информационни табели
дейност 2.5. Изготвяне и разпространение на информационна брошура
деейност 2.6. Заключителна прес-конференция
дейност 5 - Изграждане на спец. оборудване за експозиц. зали и поставяне на влагоуловит. системи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 925 811 BGN
Общ бюджет: 3 545 522 BGN
БФП: 3 545 522 BGN
Общо изплатени средства: 3 545 522 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 545 522 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 545 522 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 545 522 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 013 694 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 3 013 694 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 013 694 BGN
В т.ч. Национално финансиране 531 828 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 531 828 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
531 828 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите ,
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз