Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0136-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/043
Наименование: „Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи “Христо Смирненски” с. Балван”
Бенефициент: Община Велико Търново
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, чрез която да се постигане устойчиво градско развитие и повишаване качеството на живот.
Дейности: І. Дейности за обект 1 – Дом за деца „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново
дейност І.1 Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП
дейност І.2 Ремонт на покривна конструкция
дейност І.6 Обновяване на ВиК инсталация
дейност І.9 Рехабилитационен салон - СМР
дейност І.3 Подмяна на дограма
дейност І.4 Външно саниране на сградата
дейност І.5 Отоплителна инсталация, климатизация и вентилация
дейност І.7 Газификация
дейност І.8 Архитектурно – строителни работи
дейност І.10 Външни ремонтни дейности
ІІ. Дейности за обект 2 – Дом за деца „Христо Смирненски”, с.Балван
дейност ІІ.1 Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП
дейност ІІ.2 Подмяна на ел. инсталация и монтиране на климатици в общежитието и кух. комплекс
дейност ІІ.4 Ремонт покрив общежитие, кух. комплекс и библиотека
дейност ІІ.5 Вътрешно – ремонтни работи общежитие, кух. комплекс и библиотека и подмяна на дограма (врати)
дейност ІІ.6 ОВ инсталация
дейност ІІ.7 Обновяване на ВиК инсталация
дейност ІІ.9 Външни ремонтни дейности – двор и ограда
дейност ІІІ Публичност и визуализация
дейност ІV.Одит
дейност ІІ.3 Външно саниране на общежитие, кух. комплекс и библиотека и подмяна на дограма (прозорци)
дейност ІІ.8 Монтаж котел на твърдо гориво
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 025 882 BGN
Общ бюджет: 1 751 266 BGN
БФП: 1 751 266 BGN
Общо изплатени средства: 1 742 761 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 751 266 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 202 588 BGN
2010 875 047 BGN
2011 668 963 BGN
2012 - 3 837 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 742 761 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 488 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 172 200 BGN
2010 743 790 BGN
2011 568 618 BGN
2012 - 3 262 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 481 347 BGN
В т.ч. Национално финансиране 262 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 30 388 BGN
2010 131 257 BGN
2011 100 344 BGN
2012 - 576 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
261 414 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 4 Намалени разходи за енергийни ресурси.
Индикатор 5 Визуализация.
Индикатор 6 Създаване на нови работни места: - постоянни и временни
Индикатор 7 !Одиторски доклад
Индикатор 8 !Технически и финансови отчети
Индикатор 9 Избран изпълнител за независим строителен надзор и Избран изпълнител на СМР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз