Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0060-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/042-02
Наименование: Обновена и модернизирана социална инфраструктура в Община Нова Загора
Бенефициент: Община Нова Загора
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Сливен
                    Нова Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е чрез обновяването, модернизацията и реконструкцията на дома за деца лишени от родителски грижи (ДДЛРГ) “Мария Роза” – с. Асеновец е да се подобри значително качеството на предлаганите социални услуги в Югоизточния район на планиране. Това ще подпомогне решаването на проблема за реинтеграция на българското дете в семейството, осигуряването на перспектива за водене на нормален живот в Европейския Съюз, продължаване на обучението във Висши Учебни Заведения и п
Дейности: дейност 1 Управление и отчетност
дейност 2 Избор на фирма за осъществяване на мерките за информираност и публичност
дейност 3 Осигуряване на информация и публичност на проекта
дейност 4 Избор на фирма за изработване на технически проект за изграждане на достъпна архитектурна среда в общежитие
дейност 5 Избор на фирмa – изпълнител на СМР за сградите на ДДЛРГ „Мария Роза”
дейност 6 Избор на фирма за упражняване на строителен надзор върху изпълнение на СМР
дейност 7 Избор на фирми за доставка на оборудване
дейност 8 Обновителни и ремонтни дейности. Строителен надзор
дейност 9 Доставка на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 964 852 BGN
Общ бюджет: 650 763 BGN
БФП: 650 763 BGN
Общо изплатени средства: 650 763 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 650 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 192 557 BGN
2011 464 272 BGN
2012 0 BGN
2013 - 6 066 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
650 763 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 553 148 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 163 674 BGN
2011 394 631 BGN
2012 0 BGN
2013 - 5 156 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
553 148 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 614 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 28 884 BGN
2011 69 641 BGN
2012 0 BGN
2013 - 910 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 614 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз